Σκοποί
Μέλη
 
Όργανα
Συμβούλιο submit
Ιδρυτές
   
• ΕΠΩΝΙΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ
Επωνιμία - Έδρα
Σκοποί
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Πόροι
• ΜΕΛΗ
Εγγραφή
Υποχρεώσεις μελών
Δικαιώματα
Αποχώρηση μελών
Διαγραφή - Αποβολή μελών
• ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμοδιότητες
Συγκληση
Απαρτία - Ψηφοφορία
Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση και Θητεία
Συνεδριάσεις, απαρτία, λήψη αποφάσεων
Καθήκοντα του προέδρου
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Καθήκοντα Ταμία
Έφορος δημοσίων σχέσεων
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μεταβατική διάταξη

Συγκρότηση και θητεία

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον πρόεδρο , τους αντιπροέδρους Α και Β , τον Γενικό Γραμματέα , τον Ειδικό Γραμματέα , τον Ταμία και τον Έφορο δημοσίων σχέσεων .Για αυτό τον σκοπό συνέρχεται μέσα σε εφτά ημέρες από την εκλογή του υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος ο οποίος και τον συγκαλεί.
Το παλιό Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε δέκα μέρες από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο Δ.Σ. την σφραγίδα , τα βιβλία , τα αρχεία και το ταμείο του Συλλόγου , αφού υπογραφεί και από τα δύο προεδρία πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής .

Συνεδριάσεις , απαρτία , λήψη αποφάσεων

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο , έκτακτα δε όταν υπάρχει σοβαρός λόγος , μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αφού το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους στην οποία θα καθορίζουν και τα προς συζήτηση θέματα τρία από τα μέλη του Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η συζήτηση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας , οπότε πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων . Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε μη συνεχείς χάνουν το αξίωμα τους μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας όταν η ψηφοφορία είναι φανερή , υπερισχύει η γνώμη του προέδρου. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σαν προσωπικά ζητήματα διεξάγονται απαραιτήτως μυστικά ενώ οι άλλες φανερά εφόσον κανένα από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. δεν ζητήσει την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας . Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται μετά από αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Καθήκοντα του προέδρου

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Προΐσταται και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνελεύσεις του Δ.Σ
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις
Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται από τον Σύλλογο καθώς και τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών
Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των τρίτων και κάθε δικαστικής και διοικητικής Αρχής .
Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου , τον συντονισμό ενεργειών του και γενικά παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του.

Ο Α αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται να διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου , ο δε Β αντιπρόεδρος αναπληρώνει διαδοχικά τους προηγούμενους.
Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του προέδρου του Δ.Σ. τον αντικαθιστά προσωρινά ο Α αντιπρόεδρος , που συγκαλεί έκτακτο Δ.Σ. συμπληρωμένο με τον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) μέσα σε μια εβδομάδα και εκλέγει την νέα του σύνθεση. Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα από τέσσερα μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. που εκλέγει το νέο Δ.Σ.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. , τα βιβλία πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας και το πρακτικό συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
Φυλάσσει υπεύθυνα το μητρώο των μελών τα αρχεία του Συλλόγου και την σφραγίδα του.
Συντάσσει όλα τα έγγραφα
Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα ημερησίας διάταξης και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο
Διευθύνει γενικά τις εργασίες του γραφείου με την βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας :

Είναι υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχείρισης ( βιβλίο ταμείου, βιβλίο καταχώρησης κ.λ.π.)
Κάθε τρεις μήνες συντάσσει και υποβάλλει κατάσταση εσόδων –εξόδων προς το Δ.Σ. και στο τέλος έκαστου έτους τον απολογισμό της επιχείρησης .
Εισπράττει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη εισφορά με διπλότυπες αποδείξεις και συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης.
Για κάθε δαπάνη αποφασίζει το Δ.Σ. και γίνεται με ένταλμα πληρωμής που προσυπογράφουν ο πρόεδρος και ο ταμίας .
Κάθε ποσό που έχει ο ταμίας στα χέρια του εφόσον υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες δραχμές και είναι σχετικό με την διαχείριση του συλλόγου οφείλει να το καταθέτει σε Τράπεζα επ’ονόματι σωματείου.
Αναλαμβάνεται δε αυτό εν όλω ή εν μέρει , με την υπογραφή του προέδρου και του ταμία .
Για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου ο ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτικής Επιτροπή .
Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους υπόλοιπους συμβούλους , εκτός από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα . Τον σύμβουλο αυτό τον ορίζει το Δ.Σ.

Έφορος δημοσίων σχέσεων

Ο Έφορος δημοσίων σχέσεων γενικά για τις δημόσιες σχέσεις του συλλόγου και την ευπρόσωπη παρουσία του . Επίσης σε περίπτωση διενέργειας κάποιας εκδηλώσεως φροντίζει για την καλή της οργάνωση.
Τα αναπληρωματικά μέλη κάνουν εργασίες που τους αναθέτει το Δ.Σ. Εκτός από τους συμβούλους το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει με έγγραφη εξουσιοδότηση του την διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων και σε μέλη του συλλόγου.

Γ Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία και δύο αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από την Γ.Σ. μαζί με τα μέλη του Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και συγκαλείται τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα όταν παρουσιαστεί σοβαρός λόγος .Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή και ενυπόγραφη έκθεση από το Δ.Σ. , η οποία έκθεση καταχωρείται στα πρακτικά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής όταν παραιτηθεί αναπληρώνεται από το κατά σειρά πλειοψήφησαν αναπληρωματικό μέλος της .

Το Δ.Σ. μπορεί να το κρίνει σκόπιμο , να καταρτίσει τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που τον υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. Με τον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και εφόσον δεν αντιστρατεύονται τις διατάξεις του.

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν τα σωματεία και οι αποφάσεις των Γ.Σ.
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι πέντε άρθρα έγινε παμψηφεί δεκτό κατά άρθρο και σύνολο στην ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου που έγινε σήμερα 22-5-1984 στα γραφεία του Κυνηγετικού συλλόγου Τήνου και η ισχύς του αρχίζει αμέσως μετά την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης από το Πρωτοδικείο Σύρου.

Μεταβατική Συνέντευξη

Μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό όποτε θα γίνου οι πρώτες εκλογές του συλλόγου , ο Σύλλογος διοικείται από την εφταμελή προσωρινή διοίκηση .Το παρόν καταστατικό υπολογιζόμενης και της παρούσης μεταβατικής διατάξεως , αποτελείται από 20 εξ(26) άρθρα. Διαβάσθηκε και συζητήθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο. Εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε όλα τα ιδρυτικά μέλη και την καταστατική Γενική Συνέλευση.

Τήνος 22-5-1984

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από ...
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των ...

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται ...
Κεντρική | Σκοποί | Μέλη | Όργανα | Συμβούλιο | Ιδρυτές | Φωτογραφίες | Επικοινωνία