Σκοποί
Μέλη
 
Όργανα
Συμβούλιο submit
Ιδρυτές
   
• ΕΠΩΝΙΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ
Επωνιμία - Έδρα
Σκοποί
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Πόροι
• ΜΕΛΗ
Εγγραφή
Υποχρεώσεις μελών
Δικαιώματα
Αποχώρηση μελών
Διαγραφή - Αποβολή μελών
• ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμοδιότητες
Συγκληση
Απαρτία - Ψηφοφορία
Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση και Θητεία
Συνεδριάσεις, απαρτία, λήψη αποφάσεων
Καθήκοντα του προέδρου
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Καθήκοντα Ταμία
Έφορος δημοσίων σχέσεων
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μεταβατική διάταξη

Μέλη

Εγγραφή
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από δέκα οκτώ χρονών και πάνω που ασχολείται ερασιτεχνικά με την αλιεία και έχει σκάφος στην Τήνο ή της αποκλειστικής του κυριότητας ή μαζί με άλλον και είναι πρόθυμος να εργασθεί για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου , μετά από αίτηση του και έγκριση του Δ.Σ. και εφόσον αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς του Συλλόγου και έχει καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.
2) Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομα που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον σύλλογο , συντρέχουν και προωθούν τους σκοπούς του και εργάζονται για την επιτυχία τους .Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις συζητήσεις στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου δηλαδή δύνανται να εκλέγουν και να εκλέγονται. Η καταβολή εισφοράς είναι προαιρετική για τα επίτιμα μέλη και δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση προς τον σύλλογο.

Υποχρεώσεις μελών
Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται
Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά που ορίζεται από την γενική συνέλευση.
Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις προς αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να εργάζονται και να βοηθούν για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου , όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό , αποφεύγοντας προσδίδουν κομματικό χρώμα στις ενέργειές τους και κρατώντας τον σύλλογο έξω από ,παρόμοιες διαμάχες.

Τα τακτικά μέλη σωματείου έχουν το δικαίωμα:
Να παραβρίσκονται σε όλες τις συνελεύσεις , να συζητούν πάνω σε κάθε θέμα και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες για την λήψη αποφάσεων .
Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. , να διαβάζουν πρακτικά και ενημερώνονται για τα οικονομικά του συλλόγου .
Έχουν επίσης το δικαίωμα να αξιώνουν την τήρηση του καταστατικού, να ψηφίζουν , να εκλέγουν , και να εκλέγονται (στην δεύτερη περίπτωση εφόσον έχουν ηλικία μεγαλύτερη του είκοσι ενός έτους ) στο Δ.Σ. και στη Εξελεγκτική Επιτροπή εφόσον είναι ταμειακώς εν τάξει μέχρι και την ημέρα που διεξάγονται και οι αυθαιρεσίες . Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών . Δικαιούνται επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στη εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με εγγραφή ή προφορική πρόταση του προς τα όργανα διοίκησης του συλλόγου , που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν σε αυτή (την πρόταση).

Αποχώρηση μελών
Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο μετά από εγγραφή γνωστοποίηση της θέλησης του για αποχώρηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου .Ο αποχωρόν έχει υποχρέωση να τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες προς τον σύλλογο μέχρι και την ημέρα της αποχώρησης του

Διαγραφή – Αποβολή μελών
Κάθε μέλος που θα αποδειχθεί ότι αντιδρά με λόγια ή με έργα στην ευόδωση των σκοπών του συλλόγου ή ενεργεί εναντίον των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Δ.Σ. ή κατά επανάληψη παραβαίνει το παρόν καταστατικό διαγράφεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία των Ύ των παρόντων . Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα προς το Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εκτός κάποιο έκτακτο γεγονός εμποδίζει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία οπότε αυτή θα συγκληθεί τα ταχύτερο δυνατό μετά την άρση του κωλύματος . Το μέλος που τελεί υπό κατηγορία δικαιούται και οφείλει να απολογηθεί στην Γενική Συνέλευση . Αν δεν παρουσιασθεί η ποινή επιβάλλεται και χωρίς αιτιολογία . Τα υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητα του . Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Δ.Σ. δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται με την ίδια διαδικασία .
Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή δύο ετών χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους . Επίσης μέλος του Συλλόγου που μετέρχεται αθέμιτα μέσα και με την συμπεριφορά του δεν προστατεύει τον ενάλιο πλούτο της περιοχής μας διαγράφεται. Ακόμα το Δ.Σ. μπορεί να φέρει στην Γενική Συνέλευση πρόταση διαγραφής μέλους για αντισωματειακή δραστηριότητα. Την αντισωματειακή δραστηριότητα μπορεί να την συνιστά συμπεριφορά που αντίκειται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συλλόγου , που εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων οι οποίες έχουν παρθεί νόμιμα από το εκλεγμένο Δ.Σ.ή την Γενική Συνέλευση . Την απόφαση διαγραφής παίρνει η Γ.Σ. και την επικυρώνει το Δ.Σ. με σχετική πράξη στο βιβλίο πρακτικών . Επίσης μέλος του συλλόγου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο με συνέπεια την καταδίκη του δεύτερου, διαγράφεται από το σωματείο .Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική η προσωρινή ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος . Η διάρκεια τις προσωρινής διαγραφής ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από ...
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των ...

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται ...
Κεντρική | Σκοποί | Μέλη | Όργανα | Συμβούλιο | Ιδρυτές | Φωτογραφίες | Επικοινωνία