Σκοποί
Μέλη
 
Όργανα
Συμβούλιο submit
Ιδρυτές
   
• ΕΠΩΝΙΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ
Επωνιμία - Έδρα
Σκοποί
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Πόροι
• ΜΕΛΗ
Εγγραφή
Υποχρεώσεις μελών
Δικαιώματα
Αποχώρηση μελών
Διαγραφή - Αποβολή μελών
• ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμοδιότητες
Συγκληση
Απαρτία - Ψηφοφορία
Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση και Θητεία
Συνεδριάσεις, απαρτία, λήψη αποφάσεων
Καθήκοντα του προέδρου
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Καθήκοντα Ταμία
Έφορος δημοσίων σχέσεων
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μεταβατική διάταξη

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρμοδιότητες

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και ειδικότερα:
Εκλέγει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να ιδρυθούν ομάδες εργασίας που θα επιληφθούν συγκεκριμένων θεμάτων.
Ελέγχει τα παραπάνω όργανα και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντα τους .
Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό εργασιών του Δ.Σ. τον ισολογισμό εσόδων και την έκθεση εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής για την τελική διαγραφή ή όχι των τακτικών μελών και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη.
Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει την διάλυση του Συλλόγου .
Εκλέγει το προεδρείο κάθε συζήτησης .
Αποφασίζει και για οποιαδήποτε ζήτημα που κανονικά υπάγεται στην αρμοδιότητα αλλού οργάνου αλλά με απόφαση της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου υπάγεται στην δικαιοδοσία της όποτε και φέρει αυτή την ευθύνη για την επίλυση του.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

Σύγκληση
H Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά στην πόλη της Τήνου μια φορά τον χρόνο (κατά προτίμηση τους θερινούς μήνες)και έκτακτα κάθε φορά που θα το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του 1/4 των τακτικών και τακτοποιημένων ταμειακά μελών , στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα προς τα συζήτηση θέματα. Αν στην δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. αδρανεί , η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το Ό των μελών του Συλλόγου ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , πριν από 10 μέρες αν πρόκειται για τακτική και πριν από 5 μέρες αν πρόκειται για έκτακτη , με εγγραφή πρόσκληση στην οποία αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Απόφαση πάνω σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Απαρτία-Ψηφοφορία
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων. Σε περίπτωση υπάρξεως απαρτίας αποφασίζει έγκυρα κατά απόλυτη πλειοψηφία , δηλαδή με το ½ πλέον ενός των παρόντων μελών .Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα , την ίδια ημέρα και ώρα , οπότε και έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Κάθε ψηφοφορία σε Γ.Σ. , που αφορά αρχαιρεσίες , ζητήματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση , έγκριση λογοδοσίας και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη καθώς και προσωπικά γενικά προβλήματα (ζητήματα) είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική .
Σε περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σήμα υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σε αυτήν το θέμα της παραίτησής του . Η έκτακτη Γ.Σ. διεξάγεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη απαρτίας σε αυτήν .

Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ο ισολογισμός εσόδων και εξόδων του χρόνου που πέρασε από την Εξελεγκτική Επιτροπή .
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους που το καταρτίζει το Δ.Σ. και τον εγκρίνει ή όχι η Γενική Συνέλευση.
Ακαλλάσσει ή όχι το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
Κάθε δύο χρόνια εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Κάθε δεύτερο έτος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Η Γ.Σ. εκλέγει για τον σκοπό αυτόν τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία φροντίζει για την νόμιμη και σύμφωνη με τους όρους του παρόντος Καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών για την τήρηση της τάξης σε αυτές. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει επίσης πάνω σε υποβαλλόμενη ένσταση και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους . Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο πλειοψηφών σε περίπτωση ορίζεται με κλήρωση.
Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη , τόσο δε για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για την διάλυση του συλλόγου απαιτείται παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των Ύ των παρόντων .

Το εφαρμοζόμενο κατά τις εκλογές εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό .Η εκλογή διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής . Στο μοναχικό ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά . Εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που παίρνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως . Κάθε μέλος του συλλόγου έχει δικαίωμα να βάλει από έναν μέχρι εφτά σταυρούς. Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να έχει συντελεσθεί πέντε μέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών .

Μετά το τέλος των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή παραδίνει το εκλογικό υλικό στο νέο Δ.Σ. που το φυλάσσει μέχρι να περάσει η προθεσμία για την υποβολή εντάσεων στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από ...
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των ...

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται ...
Κεντρική | Σκοποί | Μέλη | Όργανα | Συμβούλιο | Ιδρυτές | Φωτογραφίες | Επικοινωνία