Σκοποί
Μέλη
 
Όργανα
Συμβούλιο submit
Ιδρυτές
   
• ΕΠΩΝΙΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ
Επωνιμία - Έδρα
Σκοποί
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Πόροι
• ΜΕΛΗ
Εγγραφή
Υποχρεώσεις μελών
Δικαιώματα
Αποχώρηση μελών
Διαγραφή - Αποβολή μελών
• ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμοδιότητες
Συγκληση
Απαρτία - Ψηφοφορία
Θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση και Θητεία
Συνεδριάσεις, απαρτία, λήψη αποφάσεων
Καθήκοντα του προέδρου
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Καθήκοντα Ταμία
Έφορος δημοσίων σχέσεων
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μεταβατική διάταξη

Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των μελών του συλλόγου και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης σε αυτούς .
Η εξεύρεσης κατάλληλου χώρου ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών των μελών του.
Η πάταξη της λαθραλιείας και η εν γενεί προστασία της αλιείας από ασύνειδη τους που χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ( δυναμίτιδα , φλόμο κ.λ.π.) στο ψάρεμα καταστρέφοντας έτσι τον ενάλιο πλούτο της περιοχής μας . Κάθε μέλος του σωματείου μας οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τις θάλασσες μας έστω και αν χρειαστεί να καταδώσει τους παρανομούντες.
Η φροντίδα για την ύπαρξη των αναγκαίων σωστικών μέσων στα αλιευτικά σκάφη των ερασιτεχνικών αλιέων και η ενημέρωση των μελών του συλλόγου για τον τρόπο χρήσης τους.
Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων με τις οποίες θα ενώνονται τα μέλη του συλλόγου για τις νέες μεθόδους αλιείας για αποφυγή και αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων και για την ασφαλέστερη πραγματοποίηση της ερασιτεχνικής αλιείας .
Η υποβολή προτάσεων στην Λιμενική Αρχή και στους άλλους αρμοδίους φορείς πάνω σε θέματα που άπτονται των σκοπών του συλλόγου .Η υποβολή παρόμοιων προτάσεων δεν έχει το νόημα της υποκατάστασης των θέσει αρμοδίων φορέων αλλά της υποβοήθησης στο έργο τους .
Η ανταλλαγή απόψεων και η προσπάθεια για συλλογική αντιμετώπιση των αναφυομένων προβλημάτων.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος θα μετέρχεται κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερά :
Θα κρατά τα μέλη του ενήμερα πάνω σε κάθε σχετικό με την ερασιτεχνική αλιεία θέμα που θα επισημαίνεται και που θα έχει κάποια σπουδαιότητα.
Θα αγοράζονται και εάν κριθεί αναγκαίο θα διανέμονται στα μέλη του έντυπα με περιεχόμενο παρεμφερές των σκοπών που επιδιώκει ο σύλλογος.
Θα πραγματοποιούνται διαβήματα στις αρμόδιες Αρχές για την καλύτερη και ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον σύλλογο.
Θα συντονίζονται οι δραστηριότητες των μελών του συλλόγου και εν παρίσταται ανάγκη θα συνιστώνται ομάδες εργασίας οι οποίες θα επιλαμβάνονται συγκεκριμένων θεμάτων που θα τους ανατίθενται.

Πόροι
Πόροι του συλλόγου θα είναι :
Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
Οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών
Πρόσοδοι και τόκοι των κεφαλαίων του συλλόγου σε περίπτωση υπάρξεως τους
Γενικότερα κάθε έσοδο που αποκτιέται νόμιμα από τον σύλλογο.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
1)Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά. Παραπέρα μπορεί να γίνει τακτικό μέλος κάθε άτομο από ...
Η ανάπτυξη των φιλικών δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου .
Η εξυπηρέτηση των ...

Τον Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωμένα μέλη. Η θητεία είναι διετής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου έτους . Το Δ.Σ. συγκροτείται ...
Κεντρική | Σκοποί | Μέλη | Όργανα | Συμβούλιο | Ιδρυτές | Φωτογραφίες | Επικοινωνία