Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ   Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

 

Πρακτική Άσκηση

στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου

 

Εκπαιδευτική Ενότητα:

Διαμόρφωση ενός λειτουργικού χάρτη

του Πολιτιστικού – Θρησκευτικού Τουρισμού της Τήνου

Πρακτική Εργασία

 

Σ υ ν ο π τ ι κ ή   Α ν α δ ρ ο μ ή

σ τ η ν  Ι σ τ ο ρ ί α   τ ο υ  Ε ξ ω μ β ο ύ ρ γ ο υ

 

Καταρτιζόμενοι:

Δελατόλα Αντωνία, Δεσύπρη Σοφία

 

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης:

Πλυτά Μαρία

 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης :

από 02-12-2004 έως και 23-12-2004

next