Α.Π……………...
Ημερ…………..…

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ …………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΔΗΜΟΣ

 

Τ.Κ.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

E-MAIL

 

ΦΥΛΟ

Άνδρας ¨             Γυναίκα ¨

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

 

ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ (0-17 ετών)

 

ΗΛΙΚΙΕΣ

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΕΕ:               ΝΑΙ ¨                                Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………
ΟΧΙ ¨
Διατίθεμαι για:
Πρωινή παρακολούθηση (μεταξύ 10:00 και 14:00)                            ¨
Απογευματινή παρακολούθηση (μεταξύ 16:00 και 20:00)                                ¨
Προτεινόμενες Ημέρες: …………………….……….....……Προτεινόμενες Ώρες: ……….....…..………………………….......

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

*Συνυποβάλλεται Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
                                                                                                                                                             Ημερομηνία: ………………….
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

Back Next

Home