ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                              Τήνος 22 Μαρτίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                            Αριθμός Συνεδριάσεως : 7/2007 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

       Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 και ώρα 19.00 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τήνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου, ορισμός μη αιρετών μελών και Προέδρου αυτού.

ΘΕΜΑ 2ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και εκλογή Αντιπροέδρου αυτού.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου» .

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για παράταση της μίσθωσης και αναπροσαρμογή του μισθώματος που καταβάλλεται στους Φραγκίσκο Βιδάλη του Αλεξάνδρου και Φραγκίσκο Βιδάλη του Ιακώβου. για την αποθήκη ιδιοκτησίας τους στην θέση «Αγία Παρασκευή» της πόλεως Τήνου, την οποία μισθώνει ο Δήμος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης για παράταση της μίσθωσης και αναπροσαρμογή του μισθώματος που καταβάλλεται στον Πέτρο Πλυτά του Νικολάου για το ακίνητό του, το οποίο μισθώνει ο Δήμος στην οδό Ν. Γύζη 7 της πόλεως Τήνου για τις ανάγκες στέγασης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο:

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Ενοικίασης Παραλιών του Δήμου Τήνου (58/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Ενιαίου Λυκείου Τήνου οικον. έτους 2006.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου οικον. έτους 2006.

ΘΕΜΑ 9ο:

Εξέταση αιτήσεως της «Ένωσης Πολιτών Τήνου» και της Τοπικής Επιτροπής της «Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς» για συμμετοχή του Δήμου στην αίτηση προς τη ΔΕΗ για την αποξήλωση ιστών και βάσεων πυλώνων.

ΘΕΜΑ 10ο:

Ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Τήνου Ν. Κυκλάδων».

ΘΕΜΑ 11ο:

Διαγραφή οφειλής του Γεωργίου Κορνάρου του Θεοδώρου από τον βεβαιωτικό κατάλογο εισφορών της πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, κατόπιν της με αριθ. 8780/2005 απόφασης της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης  Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση τμήματος της με αριθ. 42/2006  μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».

 

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μηνάς Άσπρος

 

Back | Home