ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

Αριθμός  Μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ :     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ :                             11.500 €

Φ.Π.Α  13%  :                                                                       1.495 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :                12.995 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΝΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ  2006

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια στεγάστρων για τον εσωτερικό λιμένα της νήσου Τήνου στην προβλήτα ταχυπλόων, στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου πρόκειται να προμηθευτεί, πέντε στέγαστρα μήκους δύο μέτρων και είκοσι τριών εκατοστών (ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευκολότερης μεταφοράς αυτών) και πλάτους δυόμισι μέτρων, όπως φαίνονται και στο ενδεικτικό σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.500 € συν 1.495 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 12.995 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

 

Τήνος, Μάρτιος 2006

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Στέγαστρο (2,23 Χ 2,5) m

5

2300

11.500

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

11.500

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

1.495

 

Απαιτούμενη δαπάνη:                                                                                                   12.995 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ερμούπολη ...................................................

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Κ

 

 

 

 

Τήνος, Μαρτιος 2006

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Στέγαστρο (2,23 Χ 2,5) m

5

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

 

 

 

Σύνολο προσφοράς:                                                                                                  

 

 

 

 

 

Τήνος,     /      /  2006

Ο Προσφέρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια στεγάστρων για τον εσωτερικό λιμένα της νήσου Τήνου στην προβλήτα ταχυπλόων, στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου πρόκειται να προμηθευτεί, πέντε στέγαστρα μήκους δύο μέτρων και είκοσι τριών εκατοστών (ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευκολότερης μεταφοράς αυτών) και πλάτους δυόμισι μέτρων, όπως φαίνονται και στο ενδεικτικό σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.500 € συν 1.495 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 12.995 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές : DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης C.E..

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,

β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

γ) στο Π.Δ.394/96, "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", (Φ.Ε.Κ.266/A/96 ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως νέων βάσει του 2286/95,

δ) στο Π.Δ.370/1995 (Φ.Ε.Κ.199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", προκειμένου για προμήθειες αξίας 200.000 ECU και άνω.

ε) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95,

στ) στον Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ.  138/96) και του Π.Δ.  82/96 Φ.Ε.Κ. 66/Α/96).

ζ) στο Π.Δ.  410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

η)  την με αριθμ. 17/32346/7-8-2002 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία αυξάνονται και ορίζονται σε ευρώ τα όρια της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97 καθώς και την αριθμ. Π1/7446/14-1-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα οποία αυξάνονται τα όρια σύναξης συμβάσεων προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 30 : Τρόπος προμήθειας.

Η προμήθεια, είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων – αφού η δαπάνη δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000,00 €. – να διενεργηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει σε προμηθευτές και να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 : Προϋπολογισμός προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.500 € συν 1.495 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 12.995 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 : Εγγυήσεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 650 € ποσοστό δηλαδή πέντε περίπου τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης του υπό προμήθεια συστήματος (άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ.  Εσωτερικών).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε 1.300 € ποσοστό δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ.  Εσωτερικών.

 

Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ.).

 

 

ΑΡΘΡΟ 60: Προθεσμίες ποινικές ρήτρες.

Η προθεσμία παράδοσης των στεγάστρων, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Τήνου Άνδρου.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δύο πρώτες εβδομάδες και τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης.

 

Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο.

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εντύπων, ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 : Πληρωμές.

Η πληρωμή της αξίας των εντύπων στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή, αφού ο προμηθευτής εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα μελέτη.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

-         το Πρωτόκολλο Παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

-         αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στο φορέα,

-         τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”,

-         εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”.

 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 : Γενικά.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις :

-         του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

-         της Υπουργικής απόφασης 11389/93 ‘’Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.’’

 

 

ΑΡΘΡΟ 90 : Τεχνικές Προδιαγραφές

Με την παρούσα προβλέπεται να γίνει προμήθεια στεγάστρων, για τον εσωτερικό λιμένα της νήσου Τήνου στην προβλήτα ταχυπλόων. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου πρόκειται να προμηθευτεί, πέντε στέγαστρα μήκους δύο μέτρων και είκοσι τριών εκατοστών (ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευκολότερης μεταφοράς αυτών) και πλάτους δυόμισι μέτρων, όπως φαίνονται και στο ενδεικτικό σχέδιο της τεχνικής περιγραφής, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά.   

 

Οροφή

Η οροφή των στεγάστρων πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα με ενσωματωμένες ίνες γυαλιού (GRPGlass Reinforced Plastics) και βαμμένη με πολυεστερικό χρώμα GELCOAT, που καθιστά την κατασκευή ελεύθερη συντήρησης, με μεγάλη αντοχή στους βανδαλισμούς. Η οροφή πρέπει να φέρει υδρορροή στο πίσω μέρος της.

 

Σκελετός

Το μήκος του κάθε στεγάστρου είναι δύο μέτρα και είκοσι τρία εκατοστά και το πλάτος του κάθε στεγάστρου συμπεριλαμβανομένου και της οροφής είναι δυόμισι μέτρα, όπως φαίνεται και στο ενδεικτικό σχέδιο της τεχνικής περιγραφής. Ο σκελετός του κάθε στεγάστρου κατασκευάζεται από δύο κάθετες σωλήνες 4΄΄ (διατομής 112mm), οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με δύο οριζόντιες σωλήνες 4΄΄ στο κάτω μέρος. Πρέπει να είναι βαμμένος τουλάχιστον με δύο στρώσεις χρώματος για επιπρόσθετη αντισκωριακή προστασία, λόγω της θέσης (κοντά στη θάλασσα) που πρόκειται να τοποθετηθούν τα στέγαστρα. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής πρέπει να είναι γαλβανισμένα ώστε να μην οξειδώνονται και να αντέχουν στο χρόνο.

 

Χρωματισμός

Το χρώμα της οροφής πρέπει να είναι μπλε και του σκελετού λευκό.

 

Καθαρισμός

Τα στέγαστρα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, να καθαρίζονται εύκολα με τα συνηθισμένα καθαριστικά και οι εξωτερικές επιφάνειες να επιδέχονται πλύση υπό πίεση ή με ατμό.

 

Τεχνική υποστήριξη και Εξυπηρέτηση

Στην εταιρεία που θα προμηθεύσει τα στέγαστρα, θα πρέπει να λειτουργεί ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης (After sales service), που να μπορεί να καλύψει κάθε θέμα σχετικό, μετά την πώληση του προϊόντος. Επίσης πρέπει να μπορεί να παρέχει άμεσα τεχνική υποστήριξη και  υπηρεσίες συντήρησης στους πελάτες.

 

Μεταφορά

Τα υπό προμήθεια στέγαστρα, πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου, οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές χρειαστεί, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χωρίς την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα  να μεταφερθούν στο χώρο, με ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα. Η παράδοση των προσφερόμενων στεγάστρων, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών, από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας.

 

Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των στεγάστρων πρέπει να είναι ελεγμένα και δοκιμασμένης αντοχής, βάσει του ποιοτικού ελέγχου ISO 9000:2000. Η εταιρία, η οποία θα προμηθεύσει τα στέγαστρα, καθώς και τα ίδια τα στέγαστρα, πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000, ISO14000 και ISO18001. 

 

 

Τήνος, Μάρτιος 2006

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια στεγάστρων για τον εσωτερικό λιμένα της νήσου Τήνου στην προβλήτα ταχυπλόων, στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου πρόκειται να προμηθευτεί, πέντε στέγαστρα μήκους δύο μέτρων και είκοσι τριών εκατοστών (ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευκολότερης μεταφοράς αυτών) και πλάτους δυόμισι μέτρων, όπως φαίνονται και στο ενδεικτικό σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.500 € συν 1.495 για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 12.995 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.

Η προμήθεια θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο - όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών - για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο  5 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης εγγύηση καλής εκτέλεσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρόνος καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει ο προμηθευτής στην προσφορά του που δε θα είναι μικρότερος του ενός έτους (άρθρο 26&5 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. Η διάρκεια συνεπώς του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι τουλάχιστον 15 μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 60 - Μητρώο προμηθευτών - ενστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν.2286/1-1-1995).

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Έκπτωση του αναδόχου.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας φόρτωσης - παραδόσεως του υλικού ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Πλημμελής κατασκευή - Απόρριψη - Αντικατάσταση.

Εάν τα προς προμήθεια έντυπα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο προμηθευτής κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει ολικά ή μερικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο -  Κρατήσεις για εγγύηση.

Σε κάθε λογαριασμό πληρωμής θα γίνεται κράτηση για εγγύηση ίση προς το 5 % της συνολικής του αξίας, η οποία θα επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι κρατήσεις αυτές μπορούν να αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή, αντικαθιστάμενες με ισόποσο εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Για την επιστροφή της εγγυητικής αυτής, επιστολής ισχύουν τα της επιστροφής των κρατήσεων, για εγγύηση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Πληρωμές.

Η πληρωμές θα γίνουν με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Παραλαβή.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, αφού διαπιστωθεί ο προμηθευτής εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις της μελέτης.

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου μπορεί να προτείνει απόρριψη της προσφοράς ή αντικατάσταση των μη αποδεκτών τευχών.

 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ερμούπολη ...................................................

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Κ

 

 

Τήνος, Μάρτιος 2006

O Συντάξας

 

 

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.

 

 

 

Home

B) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Ioύνιος 2006