ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΤΩΝΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2002

ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ
Ι.Χ.

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ Φ/Γ

Ιανουάριος

5.644

5.875

348

129

Φεβρουάριος

6.994

7.056

373

212

Μάρτιος

8.368

7.743

733

262

Απρίλιος

21.532

20.383

1.239

352

Μάιος

29.881

28.729

1.948

313

Ιούνιος

39.445

36.856

1.293

312

Ιούλιος

68.829

63.656

2.852

349

Αύγουστος 

86.426

90.924

4.078

372

Σεπτέμβριος

81.116

87.665

1.808

314

Οκτώβριος

41.048

40.171

1.023

272

Νοέμβριος 

12.148

12.423

444

185

Δεκέμβριος

5.959

6.252

348

135

 

407.390

407.733

16.487

3.207

ΣΥΝΟΛΟ

815.123

19.694

ΕΤΟΥΣ 2003

Ιανουάριος      -  12.168

Φεβρουάριος   -  15.915

Μάρτιος          -  18.225

Απρίλιος          -  44.585

Μάιος              -  59.191

Ιούνιος            - 111.117

Ιούλιος            - 168.649

Αύγουστος      - 241.372

Σεπτέμβριος    - 154.786

Οκτώβριος      -   83.045

Νοέμβριος       -  20.132

Δεκέμβριος      -  10.824

 ΣΥΝΟΛΟ:        940.009

ΕΤΟΥΣ 2004

ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ιανουάριος

6.878

7.164

14.042

Φεβρουάριος

8.617

8.619

17.236

Μάρτιος

17.322

17.305

34.627

Απρίλιος

32.345

31.621

63.966

Μάιος

43.792

43.645

87.437

Ιούνιος

71.312

72.191

143.503

Ιούλιος

116.551

119.502

236.053

Αύγουστος 

123.657

127.351

251.008

Σεπτέμβριος

107.908

111.018

218.926

Οκτώβριος

63.148

65.007

128.155

Νοέμβριος 

 11.705

11.544 

 23.249

Δεκέμβριος

7.333

7.067 

14.400 

ΣΥΝΟΛΟ

610.568

622.034

1.232.602


ΕΤΟΥΣ 2005

ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ιανουάριος

9.309

9.268

18.577

Φεβρουάριος

7.523

7.530

15.053

Μάρτιος

19.372

19.289

38.661

Απρίλιος

31.103

30.209

61.312

Μάιος

36.215

35.851

72.066

Ιούνιος

55.476

58.367

113.843

Ιούλιος

96.587

102.884

199.471

Αύγουστος 

111.915

112.369

224.284

Σεπτέμβριος

113.800

115.311

229.111

Οκτώβριος

50.328

51.401

101.729

Νοέμβριος 

 12.686

12.608 

 25.294

Δεκέμβριος

9.725

9.171 

18.896 

ΣΥΝΟΛΟ

554.039

564.258

1.118.297