ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 07/05/2007
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριθμός συνεδριάσεως 06/07
ΤΗΝΟΥ - ΆΝΔΡΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

ΠΡΟΣ :


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 ώρα 11:45 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: «Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποξήλωση παλαιών στεγάστρων εσωτ. λιμένα
Τήνου».
ΘΕΜΑ 2ο : «Ανάληψη πιστώσεων για την εξόφληση υποχρεωτικών εισφορών (ΔΕΗ, κοινόχρηστα)».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή νέου στεγάστρου και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου στον εσωτερικό λιμένα Τήνου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σχάρας απορροής ομβρίων στην πλατεία
Παντανάσσης Τήνου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ανάληψη πίστωσης για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού της τοπογραφικής μελέτης
«Αποκατάσταση βαθών λιμένων Γαυρίου και Τήνου από φερτά υλικά».
ΘΕΜΑ 6ο: «Ανάληψη πίστωσης για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού προγραμματικής σύμβασης
με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων για το έργο «Επισκευή κρηπιδωμάτων
λιμένα Γαυρίου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Επαναψήφιση αναλήψεων πιστώσεων εξόφλησης δαπανών βάσει των υπ’ αριθ. 164 –
195 – 198 – 207/2006 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΔΛΤΤ-Α».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ανάληψη πίστωσης για τα Π.Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 9ο: «Ανάληψη πίστωσης για την προμήθεια συνεδριακών γραφείων για τις ανάγκες του
ΔΛΤΤ-Α»
ΘΕΜΑ10ο: «Ανάληψη πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος»
ΘΕΜΑ 11ο: «Ανάληψη πίστωσης για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Ανάληψη πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του ΔΛΤΤ-Α».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ανάληψη πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την ηλεκτρονική διασύνδεση του
ΔΛΤΤ-Α με το Δήμο Τήνου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση υπηρεσίας για την καθαριότητα των κοινοχρήστων W.C. εξωτερικού λιμένα
Τήνου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ανάθεση υπηρεσίας για την καθαριότητα των γραφείων του ΔΛΤΤ-Α και αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2007».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την ανάληψη πιστώσεων για λοιπές υπηρεσίες και μεταφορές για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΛΤΤ-Α».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου – Άνδρου μ.ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ


--------------------------------------------------------------------------------

Back | Home