Tinos photoalbum

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΠΘ 89688/Α1/10-7-2007

 

Έχοντας υπ’ όψιν:
1.- Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 7 του Ν. 349/1976 «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΦΕΚ 149Α’)».
β) Του άρθρου 3 του υπ΄αριθμ. 8/18-3-1970  (ΦΕΚ 81Α) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Διοικήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου» όπως τροποποιήθηκε με τον υπ. Αριθμ. 62/10-08-1975 (ΦΕΚ 266Α) κανονισμό «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ. αριθμ. 8 και 9/ 1970 Κανονισμών» και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 7 του Ν. 349/1976.
γ)  Του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η’ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως ο νόμος  αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206Α).
2.- Την υπ  αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ. 10/179/6138/07-05-2007 ΠΥΣ με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση μίας (1) θέσεως Πρωτοψάλτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.
3.- Απόφαση της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ από την 31/2007 συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.- Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Πρωτοψάλτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
Στις υποχρεώσεις του Πρωτοψάλτη περιλαμβάνονται ακόμα η συγκρότηση και η διεύθυνση Χορωδίας του Ιερού Ναού.
2.-  Τρόπος και διαδικασία πλήρωσης της ανωτέρω θέσεως :
Α)  Η πλήρωση της προαναφερομένης θέσεως θα γίνει χωρίς διαγωνισμό.
Β) Οι υποψήφιοι Πρωτοψάλτες θα δοκιμασθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή για τα φωνητικά τους προσόντα σε συνεδρίαση εντός του Ιερού Ναού, στην οποία η Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει όποιους θεωρεί κατάλληλους, προκειμένου να βοηθήσουν το έργο της αυτό και οι οποίοι θα παραστούν γνωμοδοτικά και χωρίς ψήφο.
Γ) Τη διαδικασία πληρώσεως θα διενεργήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, η οποία αποτελεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα κατωτέρω, εις τα γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.
Δ)  Η Διοικούσα Επιτροπή :
α) Θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις των υποψηφίων Πρωτοψαλτών.
β)Θα ελέγξει την ύπαρξη των απαιτουμένων γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων.
γ) Θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί και για τους οποίους συντρέχουν οι παρακάτω νόμιμες προϋποθέσεις και πίνακα των αποκλειομένων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
δ) Εν συνεχεία η Διοικούσα Επιτροπή σε ειδική Συνεδρίαση, με αιτιολογημένη απόφασή της, θα επιλέξει από τους προταθέντες υποψηφίους του παραπάνω πίνακα, τον υποψήφιο για την πλήρωση της θέσεως.
ε) Θα κατατάξει σε πίνακα προτεραιότητας με την σειρά που προκύπτει, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογημένη απόφασή της,  τους υποψηφίους.
Ε) Από τον πίνακα προτεραιότητας υποψηφίων θα διοριστεί ο πρώτος κατά σειρά για την πλήρωση της θέσης του Πρωτοψάλτη του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
3.-  Οι υποψήφιοι πρέπει:
α)  Να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
β)   Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (άρθρο 5 Υ.Κ.).
γ)  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Υ.Κ).
δ)  Να είναι υγιείς και αρτιμελείς.
ε) Να έχουν πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής αναγνωρισμένου Ωδείου του εσωτερικού ή εξωτερικού και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση τίτλου του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου από τον οικείο φορέα.
στ) Να έχουν θητεία Πρωτοψάλτη τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μεγάλους ενοριακούς Ναούς και Προσκυνήματα.
Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα δεν αποτελούν από μόνα τους τεκμήριο προκρίσεως του υποψηφίου, εφόσον δεν εξετασθούν και τα φωνητικά τους προσόντα.
4.- Αυτοί που θέλουν να διοριστούν σ’ αυτή τη θέση, οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου με απόδειξη, αίτηση που πρέπει να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο.
5.-Το ύψος των αποδοχών του Πρωτοψάλτη θα καθορισθεί με την διαδικασία του Ν.Δ. 1198/1972 μετά από πρόταση της Διοικούσης Επιτροπής.
5.-  Με την αίτηση ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά :
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.   Σε περίπτωση που το Θρήσκευμα ή η Υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
β)  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου στο οποίο ν' αναγράφεται η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων.
γ)   Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
δ)   Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα σπουδές και ασχολίες του.
ε)  Υπεύθυνη δήλωση του ΒΔ 660/1965 που θα χορηγηθεί από τα γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.
στ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που αποδεικνύουν εμπειρία.

  1. Από τα γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου  (αρμόδιοι κ. Α. Ανταλής & κ. Α. Σανταμούρη τηλ. 22830-22256 & 22336) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία, καθώς και την παρούσα κοινή απόφαση προκήρυξη σε πλήρη μορφή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                           Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ                                               ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece