5 Ιουνίου 2006

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη τεχνικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

    Η Διοικ. Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχουσα υπόψη:

1.- Την υπ΄αριθμ.10/152/15038πε/17-5-2005 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής  της παρ. 1  του άρθρου 2 της 55/98 ΠΥΣ..

2.- Τις διατάξεις των περιπτώσεων ιι και ιιι του εδαφ. α, της παρ.4, του άρθρ.8 του Ν 2740/1999.

3.- Απόφασή της από την 10/2006  Συνεδρίαση

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει τεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1 ) έτους για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης έργων για το συγκρότημα του ΠΙΙΕΤ κλπ. κτίσματα και κτήματά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 ( εδαφ. η παρ.2), ήτοι:

1.- Ένας (1) Τεχνολόγος Μηχανικός με δίπλωμα ΤΕΙ και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, των εξής κατά προτεραιότητα προτίμησης για πρόσληψη των ειδικοτήτων: α) πολιτικού δομικών έργων, β) πολιτικού έργων υποδομής, γ) τοπογράφου, δ) ηλεκτρολόγου, ε) μηχανολόγου.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 60 ετών.

  Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

  Να είναι Έλληνες Πολίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρ.6 Καν.8/70 ΦΕΚ 81/Α).

  Να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

  Προϋπηρεσία στις αντίστοιχες ειδικότητες σε δημόσιους φορείς θα ληφθεί υπόψη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο κεντρικό κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και του Επαρχείου Τήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, που χορηγείται από το ΠΙΙΕΤ, πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

4.-Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαίτερα προσόντα.

5.-Βεβαίωση του φορέα για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα, εφόσον επικαλείται.

 

-          Η εργασία θα παρέχεται σε πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση.

-          Οι όροι αμοιβής της εργασίας θα καθορισθούν με βάση τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον υπάρχουν.

-         Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

-         Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

-         Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ιερού  Ιδρύματος, του Δήμου Τήνου και του Επαρχείου Τήνου.

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

 

 

 

 

Ιωάννης Πολατσίδης

home

Ioύνιος 2006

oms (6KB) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.