17 Μαΐου 2007

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στο Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ΄αριθμ.10/179/οικ/6138/07-05-2007 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής  της παρ. 1  του άρθρου 2 της 33/2006 ΠΥΣ.

2.      Τις διατάξεις του Π.Δ.508/1988.

3.      Απόφαση από την 13/16-05-2007 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Ανακοινώνει

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων εργατών – εργατριών για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994  (εδάφ. η, παρ.2).

Εργάτες - εργάτριες επτά (7) άτομα, εκ των οποίων θα προσληφθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάτες που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών και αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς και επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων και αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.). Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1942 μέχρι 1989.

Δεν  πρέπει  να  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα   (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι, (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).

Να είναι υγιείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των Ο.Τ.Α. Τήνου.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

1.        Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

2.        Βεβαίωση Ο.Τ.Α περί μόνιμης κατοικίας.

3.        Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι Τήνιος.

4.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

5.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 01-02-2007 μέχρι 01-06-2007, ημερομηνία έναρξης της εποχικής απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Ø                  Για την κατάταξη των υποψηφίων θα προταθούν οι έχοντες προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Φορέα που απασχολήθηκαν.

Ø                  Όσοι από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία, θα καταταχθούν τελευταίοι κατά σειρά και θα προτάσσεται μεταξύ τους ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος.

Ø                  Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη του υποψηφίου, αν κριθεί σκόπιμο.

Ø                  Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

Ø                  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μηνών και η εβδομαδιαία απασχόληση 6ημερη.

Ø                  Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Σύρου και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ι. Ιδρύματος και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α Τήνου.

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

 

 

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

Back | Home