1 Ιουνίου 2007

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στο Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ΄αριθμ.10/179/οικ/6138/07-05-2007 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.  της παρ. 1  του άρθρου 2 της 33/2006 ΠΥΣ.

2.      Τις διατάξεις του Π.Δ.508/1988.

3.      Απόφαση από την 14/30-5-2007 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ανακοινώνει

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του (Επιμελητές Ιερών Ναών, Μουσείων, Εκθέσεων, Καθαριστών Συγκροτήματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994  (εδαφ. η, παρ.2).

1.      Επιμελητές - επιμελήτριες τριάντα (30) άτομα με  απολυτήριο τίτλο Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον επιμελητές για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του ΠΙΙΕΤ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της υπηρεσίας (όπως βοηθοί εικονοφύλακα, νεωκόρου, ψάλτη και απασχόληση σε μέτρα τάξεως εντός του Ι. Ναού της Ευαγγελιστρίας).

2.      Εργάτες-εργάτριες είκοσι ένα (21) άτομα, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον εργάτες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών και αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς και επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων και αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.). Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1942 μέχρι 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν  πρέπει  να  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα   (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι, (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).

Να είναι υγιείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 15 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των Ο.Τ.Α. Τήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.        Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

2.        Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται).

3.        Βεβαίωση Ο.Τ.Α περί μόνιμης κατοικίας.

4.        Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι Τήνιος.

5.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

6.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 16-10-2006 μέχρι 1-07-2007, ημερομηνία έναρξης της εποχικής απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Ø                  Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη του υποψηφίου, αν κριθεί σκόπιμο και θα επιλέξει τους υποψηφίους προκρίνουσα το μείζον όφελος της προβολής του έργου του Ιερού Ιδρύματος και της διακονίας των ευλαβών προσκυνητών.

Ø                  Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

Ø                  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρεις & ήμισυ (3,5) μήνες και η εβδομαδιαία απασχόληση 6ημερη.

Ø                  Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Σύρου και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ι. Ιδρύματος και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α Τήνου.

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

 

 

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

Back | Home