ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                              Τήνος   19 Απριλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                            Αριθμός Συνεδριάσεως : 8/2007 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ε ν τ α ύ θ α

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

       Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 και ώρα 13.30 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Νικολάου Λαγουρού, τέως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Λοιπά έργα διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης 2ης φορητής μονάδας αφαλάτωσης» .

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή πλακοστρώσεων οδών και πεζοδρομίων εντός σχεδίου» .

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2007 του ν.π.δ.δ. «Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2007 του ν.π.δ.δ. «Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2007 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Τήνου».

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2007 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΔΟΝΑ) Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 8ο:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τήνου, στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση δαπάνης που προέκυψε από την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα 2007».

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση δαπάνης που προέκυψε από την μίσθωση αίθουσας στο μέγαρο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού για την πραγματοποίηση την 10η – Απριλίου 2007 εκδήλωσης με τίτλο «Οι ποιητές της Τήνου για την Τήνο».

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση δαπάνης για την διοργανωθείσα εκδήλωση επ’ ευκαιρία της 40ης προσκυνηματικής εκδρομής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στην Τήνο την 21 και 22 Απριλίου 2007 .

ΘΕΜΑ 12ο:

Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, ποσού 1.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.

ΘΕΜΑ 13ο:

Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, ποσού 100.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για εκτέλεση έργων υποδομής ύδρευσης  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.

ΘΕΜΑ 14ο:

Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, ποσού 257.350,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον Δήμο από Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης  σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

ΘΕΜΑ 16ο:

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση και λειτουργία υπεραγοράς λιανικού εμπορίου επί της ακτής Βασ. Κωνσταντίνου πόλεως Τήνου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παλαμάρης Εμμανουήλ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 17ο:

Λήψη απόφασης για την πληρωμή εφεξής των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των διδακτηρίων όλων των βαθμίδων της περιφέρειας του Δήμου Τήνου  από τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές.

ΘΕΜΑ 18ο:

Απόφαση για λήψη δανείου ποσού 1.500.000,00 € για την εκτέλεση έργων εκ μέρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ 19ο:

Απόφαση για λήψη δανείου ποσού 500.000,00 € για την εκπόνηση μελετών εκτέλεσης έργων εκ μέρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ 20ο:

Λήψη απόφασης επί οφειλής Μάρκου Σουράνη του Γεωργίου προς τον Δήμο Τήνου από την μίσθωση πάγκων στην Δημοτική ιχθυαγορά .

 

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μηνάς ¶σπρος

 

Back | Home