Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Ξινάρα  25  Απριλίου  2007
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΤΗΝΟΥ                                                                                        Αριθ. Πρωτ. –   2245  -
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ                                                              Αριθ. Συνεδρίασης  7/2007
                       

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200

Τηλ- 2283051801-3-4

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ   ΤΗΝΟΥ

Προς: τον κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους  του Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου - λοιπούς φορείς.
 
            Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 30 Απριλίου 2007,_ημέρα Δευτέρα και ώρα_19:00_σε τακτική συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:   Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Ενοικίασης Παραλιών του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου (54/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1022334/1588/Β0010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Τμήματος Β΄(Αιγιακού & Παραλίας).

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5*5 – Γηπέδου καλαθοσφαίρισης  - Γηπέδου Πετοσφαίρισης στην Καλλονή Δήμου Εξωμβούργου Νήσου Τήνου».
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1689/20-3-2007 έγγραφο της Π.Ν.Α. – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Κεραία Σταθμού Ξηράς Σταθερής τηλεφωνίας της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Υστέρνια Τ/Κ (340078) Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της ΟΤΕ Α.Ε. στον οποίο φιλοξενείται σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε.».
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 2025/13-3-2007 έγγραφο του Επαρχείου Τήνου – Γραφείο Επάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Αυλείου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Εξωμβούργου».
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 2141/8-3-2007 έγγραφο της Π.Ν.Α. – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. για την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 462/22-3-2007 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση της Σύμβασης του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου με την TELEHEART, για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεκαρδιογραφίας του Δήμου.
Σχετ.: Τα  υπ’ αριθμ.: Α) 178/6-3-2007 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Τήνου & Β) Το από 8/1/2007 έγγραφο της TELEHEARTLtd.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης  Δήμου Εξωμβούργου Τήνου σχετικά με την ψήφιση του Προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2007.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 68/23-3-2007 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου που αφορά Τέλη μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτίο και καθορισμός Τελών για την απομάκρυνση λυμάτων σηπτικών βόθρων με το λυμματοφόρο όχημα του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης αποδοχής της  Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου Τήνου» (Οριστική & 1η Τροποποίηση).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1258/8-2-2007 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης αποδοχής της ένταξης πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006’ με τίτλο: «Δρόμος Μύλοι – Θεοτόκου Δ.Δ. Υστερνίων Δήμου Εξωμβούργου Τήνου» (Μέτρο 7,8).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 2310/12-3-2006  έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξέταση αίτησης της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας – Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών Κυκλάδων  (Διαδρομές).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 9/24-1-2007 έγγραφο της Μονάδας με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ».

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την «Σύνταξης αίτησης – μελέτης που απαιτείται για την υπαγωγή της προγραμματιζόμενης μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Σφαγείου, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1257/99 – 2ος Λογαριασμός».
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 7000/28-8-2006  έγγραφο της Π.Ν.Α. – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ.

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1234/2-3-2007 έγγραφο του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ΥΠΕΣΔΔΑ ποσού 300.000,00€ από τις πιστώσεις του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» (για υποδομές ύδρευσης).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 19940/5-4-2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ – Τμήμα Αν/κων Προγρ/των.

ΘΕΜΑ 15ο : Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ΥΠΕΣΔΔΑ ποσού 80.000,00€ από τις πιστώσεις του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» (για προμήθεια υδροφόρου οχήματος).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 19944/5-4-2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ – Τμήμα Αν/κων Προγρ/των.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€ από το ΥΠΕΣΔΔΑ για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (ΣΑΤΑ 2007).
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 20477/2-4-2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΘΕΜΑ 17ο:  Λήψη απόφασης για την ανάθεση της διοργάνωσης του 7ου Μουσικού Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου Τήνου στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 18ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 για την σύσταση πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 30.000,00€ από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου λόγω της φετινής λειψυδρίας.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1033/23-4-2007 έγγραφο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

ΘΕΜΑ 20ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, σχετικά με το έργο : «Επανάχρηση και επέκταση Δημοτικού Σχολείου σε μουσείο Κ. Τσόκλη».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Back | Home