ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ     Τήνος 31 Μαρτίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ     Αριθμός συνεδριάσεως   8/2006 

ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ  

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

 

  ΠΡΟΣ : κ. «Τίτλος»

 

 
  «Όνομα» 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

 

 Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 και τις διατάξεις των άρθρων 94, 119 και 203 του Π.Δ. 410/95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου,  τη Τετάρτη 05 Απριλίου 2006, ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑ 1 :.Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος ύστερα από παρατηρήσεις της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Άνδρου, του έργου «Ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση στην παραλία Μπατσίου Χώρας Άνδρου».

ΘΕΜΑ 3: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων για την τεχνική υποστήριξη και εκτέλεση των έργων προσωρινής αποκατάσταση ζημιών λιμένα Γαυρίου

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση προμήθειας στεγάστρων για την προβλήτα των ταχυπλόων στον λιμένα Τήνου

ΘΕΜΑ 5 : Έγκριση και υλοποίηση μελέτης «Συστήματα ανακοίνωσης πληροφοριών για το Υπολιμεναρχείο Τήνου» με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση και υλοποίηση μελέτης «συστήματα ανακοίνωσης πληροφοριών για το Λιμεναρχείο Άνδρου» με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ 7 : Έγκριση για την υλοποίηση της μελέτης «Επισκευή προσήνεμου τοιχίου για την προστασία του Φάρου στο λιμένα Χώρας Άνδρου.

ΘΕΜΑ 8 : Καθορισμός χώρων στα λιμάνια Τήνου και Άνδρου για άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 9 : Χορήγηση άδειας στον σύλλογο Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου ΦΙΛΠΑ για την διεξαγωγή του «Εαρινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ» στην Τήνο.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τήνου - Άνδρου

 

 

Ιωάννης Γιαγιάς

 
Google

 

home

)

Απρίλιος 2006