ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 27 Ιανουαρίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 3/2006

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2 & 119 του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατά-στημα την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου».

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή υλοποίηση της με αριθ. 2/2006 θεωρημένης μελέτης από την ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού – αντιστήριξη – επίστρωση πλακών & επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης οικι-σμού Τριαντάρου Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση αδειών διάνοιξης γε-ωτρήσεων σε περιοχές περιφέρειας Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για τον καθορισμό των παραλιών του Δήμου ως πολυσύχναστων ή μη (Π.Δ. 23/2000).

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση πίστωσης για συνέχιση από τον Δήμο, σε συνεργασία με την ψυ-χολόγο – Ειδική παιδαγωγό κ. Βάσω Πλωμαρίτου – Σουράνη, των μαθη-μάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο υπερκινητικότητας και απόσπαση προσοχής.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Κυκλάδων 2006 (εκθέσεις εσωτερικού - Τουριστικό Πανόραμα 2006 και Φιλοξένια 2006).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. Τήνου οικον. έτους 2005, σύμφωνα με την 64447/91 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-κονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αίτησης της κ. Μαρουλίνας Φλωράκη σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξέταση αίτησης του κ. Γεωργίου Περπινιά σχετικά με τροποποίηση σχε-δίου πόλης.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επέκτασης σχεδί-ου πόλης στην περιοχή Αγ. Φωκά.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ALPHA BANK για παραχώρηση χώρου στο Λιμάνι της Τήνου για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης «Αθλητικό Πανόραμα ALPHA BANK».

ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή προτάσεων προένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στην προγραμματική κατανομή (35%) των πόρων του Προγράμματος «ΘΗΣΕ-ΑΣ».

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί δημοτικού ακινήτου «Θεοξένια» και καθορισμός μισθώματος .


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευάγγελος Περιάλης

 

 

Home

KB)