ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

H Διοικούσα Επιτροπή του εδρεύοντος στη Τήνο Κυκλάδων ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου»
                                               
δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455/24.10.1939) και του από 30/11-4/12/1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 523/4.12.1939) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο Δήμο Τροιζήνας του Νομού Αττικής της κληρονομιάς Γεωργίου Καλαφάτη, εκτάσεως 16.820 τ.μ. με ελαιόδεντρα στη θέση Άγιος Νικόλαος Τροιζήνας,

με τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις:

  1. Ελάχιστος όρος προσφοράς ορίζεται το ποσό των 50.000 €υρώ.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου, κάθε δε επόμενη προσφορά, πρέπει επίσης να είναι ανώτερη της προηγούμενης κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου προσφοράς .

2) Κανένας δεν είναι δεκτός στην δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό, ήτοι ποσό 5.000 €υρώ.
Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

3) Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα στην πλειοδοσία και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές γράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και τον πίνακα πλειοδοσιών, τον οποίο υπογράφει κάθε πλειοδότης έναντι της προσφερόμενης απ΄ αυτόν κάθε φορά τιμής. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον καλύτερο πλειοδότη.

4) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.

5) Αν ο καλύτερος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του, που να διαμένει στον τόπο αυτό και προς τον οποίο θα κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.

6) Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον πλειοδότη, η έγκριση των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά και από το χρόνο αυτό τρέχει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του, ως αγοραστή.

7) Το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη - αγοραστή, για την τελική επιφάνεια του ακινήτου, τη γενική κατάστασή του ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ΄ αυτό.

8) Σε περίπτωση εκνίκησης επιστρέφεται στον αγοραστή το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε μαζί με τους τόκους που τυχόν έχουν καταβληθεί και απαλλάσσεται ο αγοραστής από τις δόσεις που τυχόν οφείλει. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό, που ορίζεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ύστερα από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα Δικαστήρια.

9) Σε περίπτωση εγγεγραμμένων ενυπόθηκων χρεών, προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και έτσι το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο των σχετικών βαρών.

10) Το εκποιούμενο αγροτεμάχιο είναι μισθωμένο μέχρι 09-08-2008, αντί ετησίου μισθώματος 330 €.

11) Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή, της έγκρισης του πρακτικού και συμψηφίζεται σ΄ αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελαχίστου όρου.

12) Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει όλο το τίμημα, η αγοροπωλησία θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη και η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής του, καταπίπτει και αποδίδεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου υπέρ της κληρονομιάς, το δε ακίνητο εκτίθεται και πάλι σε νέα δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν και εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου υπέρ της κληρονομιάς .

13) Επίσης, υπέρ του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου για την κληρονομιά, καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή του.

14) Η έγκριση ή ακύρωση του πρακτικού ανήκει στη κρίση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

15) Η σύμβαση πωλήσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της εγκρίσεως του πρακτικού και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας.

16) Οι πάσης φύσεως φόροι και τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, τα έξοδα εκτιμήσεως του εκποιουμένου από το Σ.Ο.Ε. ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη- αγοραστή μονομερώς.

17) Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε συμμετέχοντος στην δημοπρασία.

18) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις των Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455/24.10.1939) και του από 30/11-4/12/1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 523/4.12.1939) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

19) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζήνας, την 13-05-2007 ημέρα Κυριακή κι από ώρα 10η πρωινή έως 12η μεσημβρινή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ 22830-22256, 22336 κ. Ιωάννη Αλικάρη.

                                                                 Τήνος, 19 Απριλίου 2007
Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας     
Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ερμούπολη          2007                              Ιωάννης  Πολατσίδης
Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουήλ Καλαβρός

 

BACK | HOME