ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 5-9-2006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

της 1/370Μ/ 2006 προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) Φ.Ε.Κ 377/31-7-2006
Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ     Τ Η Ν Ο Υ     Ν Ο Μ Ο Υ   Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

προκηρύσσει με σειρά προτεραιότητας την πλήρωση τριών (3) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ΠΕ : 2 και ΤΕ : 1
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ


α/α

Κλάδος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση θέσεων 

 

(1)

1

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

2

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

1

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ


α/α

Κλάδος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση θέσεων 

 

(1)

1

ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

1

Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ :
Στις στήλες  «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση    πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση:  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου,   η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)] των κατωτέρω επιπέδων:

Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Τεχνολογικής   Εκπαίδευσης, μη Διοικητικού Προσωπικού 

Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό  του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δικαιούνται    επίσης   να  είναι  υποψήφιοι  και  όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
2.  Να έχουν  γεννηθεί για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ έως και το έτος 1985.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
      4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 1188/1981.
      Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου  για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος,  διάταγμα που  να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.
5.     Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
6. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις  του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν  σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων  των φορέων του άρθρου 14 παρ.1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου,  πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν.2839/2000).
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
1) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)

α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια   Προσόντα
(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα
(επικουρικός  πίνακας κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο με τα προσόντα του κύριου πίνακα)

 

 

 

 

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυσε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατευθύνσεις: α)Δημοσίων Θεσμών είτε β) Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατευθύνσεις: α)Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είτε β) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: α)Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογιών  ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με ειδίκευση  Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών με κατευθύνσεις: α) Αγροτικής Οικονομίας είτε β) Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή  Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ

2.

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

X

 

_

*  Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : 
 α)  κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών , όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους , από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα .
2) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)

α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια   Προσόντα
(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα
(επικουρικός  πίνακας κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο με τα προσόντα του κύριου πίνακα)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

 

Χ

2.

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

X

 

_

*  Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : 
 α)  κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

3) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)


α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια   Προσόντα
(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο του κύριου πίνακα)

1

Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕ)

X

X

2.

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ως άνω άδειας.

X

X

3.

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Χ

_

4

Εμπειρία Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

Χ

_

 

*  Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : 
 α)  κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα  προσόντα .

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στο Δήμο Τήνου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγαλόχαρης 24, ΤΚ. 842 00, Τήνος,  Τηλέφωνα 22830-23780 και 23779.  
 
      Τα έντυπα των αιτήσεων  (185Φ και 186Φ)  διατίθενται από το Δήμο.
Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

      Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων :
      α) Από την τελευταία επιλογή του αρχικού  menu "Υποδείγματα προκηρύξεων - Αιτήσεων φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ" της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
      β) από την  κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας  www.kep.gov.gr  και στην περιοχή Σημαντικές Καταχωρήσεις - Επικαιρότητα (δεξιά στήλη), επιλογή "ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ - Aιτήσεις Φορέων Τακτικού Προσωπικού & Υποδείγματα Προκηρύξεων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ".
      Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.
      Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
      Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις δύο διαφορετικών κλάδων της ίδιας κατηγορίας (ΠΕ). Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο ίδιο έντυπο αίτησης της κατηγορίας που τους αφορά τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.
           Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
      Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές  και διοικητικές κυρώσεις.
  Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.


Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου είτε δήλωση ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται  με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.
Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.   
Ολόκληρη η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Δήμο Τήνου,  συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
2. Παράβολο δέκα πέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχε θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού του με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή αν κατείχε , ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό του (παρ.5 άρθρο 10  ν. 2839/2000).
4. Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου.
5.  Τίτλοι μεταπτυχιακών  σπουδών – διδακτορικά διπλώματα
6. Πρόγραμμα – σεμινάριο Ο.Α.Ε.Δ.
7. Άδεια  άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
8. Εμπειρία  η οποία αποδεικνύεται με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
9. Τίτλοι ξένων γλωσσών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας προκήρυξης .
10. Γνώση   χειρισμού Η/Υ όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας προκήρυξης .

Τήνος 14 Αυγούστου  2006

Ο Δήμαρχος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

 

Home

Back

18/08/06

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.