ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 11/12/2006
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριθμός συνεδριάσεως 21/06
ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 και τις διατάξεις των άρθρων 94, 119 και 203 του Π.Δ. 410/95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006, ώρα 11:45 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1: «Σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία «E.P.E. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος» για την αποκομιδή των πετρελαιοειδών αποβλήτων».
ΘΕΜΑ 2: «Σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία «ΕΛΤΕΠΕ» για την αποκομιδή των ορυκτελαίων».
ΘΕΜΑ 3: «Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη εργολάβο για την αποκομιδή των βοθρολυμάτων πλοίων».
ΘΕΜΑ 4: «Αμοιβή Νομικού Συμβούλου σχετικά με τα όλα τα απαιτούμενα έξοδα για την διεκπεραίωση της μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των γραφείων των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΛΤΤ-Α και αποθήκης».
ΘΕΜΑ 5: «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΔΛΤΤ-Α».
ΘΕΜΑ 6: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΛΤΤ-Α»
ΘΕΜΑ 7: «Έγκριση εργασιών προμηθειών – μεταφορών και ανάληψη πιστώσεων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου – Άνδρου

back home