Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ξινάρα 20 Ιανουαρίου 2009
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. – 273 -
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 3/2009

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200
Τηλ- 22833 60200


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


Προς:


Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 28 Ιανουαρίου 2009,_ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε Συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης υποβολής προτάσεων για σύνταξη Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιόδου 2007 – 2013.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1140/12-12-2008 έγγραφο της Τ.Ε.Δ.Κ.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος βοσκής έτους 2009 για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 15530/18-12-2008 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών Παραλαβής Έργων και Προμηθειών Δήμου Εξωμβούργου Τήνου για το έτος 2009.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σύστασης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2009 και ορισμός διαχειρίστριας αυτής.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 88/2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 72711/25-11-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Πρόταση συνεργασίας για την Ανάπτυξη και Κατασκευή Αιολικών Πάρκων.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Σαμάκι Τ.Δ. Κτικάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Στατικής μελέτης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Σαμάκι Τ.Δ. Κτικάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Μελέτης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Σαμάκι Τ.Δ. Κτικάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Αγία Μαρίνα Τ.Δ. Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 68/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεσης σύνταξης Στατικής Μελέτης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Αγία Μαρίνα Τ.Δ. Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 69/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεσης σύνταξης Μελέτης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Ομβροδεξαμενή Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση Αγία Μαρίνα Τ.Δ. Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου : «Επισκευή κτιρίου έκθεσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ασπρόμαυρης φωτογραφίας στο Σμαρδάκιτο Τ.Δ. Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Μελέτης Τευχών Δημοπράτησης του έργου : «Επισκευή κτιρίου έκθεσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ασπρόμαυρης φωτογραφίας στο Σμαρδάκιτο Τ.Δ. Κάμπου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου : «Επισκευή κτιρίου έκθεσης αγροτικής κτηνοτροφικής – μελισσοκομικής παράδοσης στο Κτικάδο Δήμου Εξωμβούργου».

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Στατικής Μελέτης του έργου: ««Επισκευή κτιρίου έκθεσης αγροτικής κτηνοτροφικής – μελισσοκομικής παράδοσης στο Κτικάδο Δήμου Εξωμβούργου».

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Μελέτης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: ««Επισκευή κτιρίου έκθεσης αγροτικής κτηνοτροφικής – μελισσοκομικής παράδοσης στο Κτικάδο Δήμου Εξωμβούργου».

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης Μελέτης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: ««Επισκευή κτιρίου έκθεσης αγροτικής κτηνοτροφικής – μελισσοκομικής παράδοσης στο Κτικάδο Δήμου Εξωμβούργου».

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου «Καρναβάλι 2009».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

home back