ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΕ ΤΥΠΑΡΙ

25 Ιανουαρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ

25 Ιανουαρίου 2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
4 Ιανουαρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
11 Ιανουαρίου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

20 Ιανουαρίου 2007

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.:

25 Ιανουαρίου 2007


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΕ ΤΥΠΑΡΙ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έχουσα υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 περί προμηθειών του Δημοσίου και απόφαση που ελήφθη κατά την υπ αριθμ. 2/2007 Συνεδρίαση αυτής, διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 8.000 κιλά πλέον ή έλαττον καθαρού κεριού μέλισσας σε τυπάρι Α’ ποιότητας, προϋπολογισμού δαπάνης 33.000 € πλέον 13% ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο την 28η Φεβρουαρίου 2007 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 1:00 το μεσημέρι (λήξη χρόνου υποβολής προσφορών). Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν τις προσφορές τους στο Ιερό Ίδρυμα.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, τα έξοδα δημοσιεύσεως και τα έξοδα χημικής ανάλυσης. Παρακρατείται επίσης 4% φόρος εισοδήματος για τον οποίο χορηγείται βεβαίωση αποδόσεώς του στη Δ.Ο.Υ. στο τέλος του οικονομικού έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εις τα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ τηλέφωνο (22830-22256, 22336 (κ. Ελευθέριο Κορνάρο).

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ιωάννης Πολατσίδης


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ


Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έχουσα υπόψη: α) τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 περί προμηθειών του Δημοσίου και την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ αριθμ. 2/2007 Συνεδρίαση αυτής, διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 700.000 πλαστικών φιαλιδίων διανομής αγιασμένου ελαίου στους προσκυνητές, προϋπολογισμού δαπάνης 27.000 ευρώ πλέον 13% ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από επιτροπή, την 28η Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 το μεσημέρι (λήξη χρόνου υποβολής προσφορών). Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις προσφορές τους στο Ιερό Ίδρυμα στην Τήνο.
Προδιαγραφές
700.000 πλαστικά φιαλίδια λευκά ημιδιαφανή των 15 κ. εκ. που θα φέρουν ανάγλυφο σταυρό, με πώμα και ρύγχος συνολικού βάρους εκάστου τουλάχιστον 6,5 γραμμάρια.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1- Για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει:
α) πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα και η άσκησή του κατά το τρέχον έτος.
β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
γ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
δ) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.
ε) εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση τουλάχιστον προς 5% της αξίας του προϋπολογισμού σε γραμμάτιο παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται όταν ο καταθέτης δεν αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.- Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού. Η τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς προσαυξημένη με 13% ΦΠΑ.
3.- Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 ημερών από της διενέργειας του διαγωνισμού.
4.- Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
5.- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6- Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας στην Τήνο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «για το διαγωνισμό πλαστικών φιαλιδίων», που θα περιέχει 2 σφραγισμένους φακέλους.
α) για τις τεχνικές προδιαγραφές και β) για την οικονομική προσφορά.
7.- Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και μη σύμφωνη προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.- Απαραίτητα θα αναγράφεται στην προσφορά ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
9.- Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως κατά την ώρα της διεξαγωγής του.
10.- Ο χρόνος παράδοσης των φιαλιδίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών από της κατακυρώσεως στον τελευταίο μειοδότη και αποτελεί στοιχείο που θα αναγράφεται απαραίτητα στην προσφορά. Τόπος παράδοσης των φιαλιδίων σε πρακτορείο μεταφορών Τήνου στην Αθήνα.
11.- Το πρακτικό της Επιτροπής της δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ η οποία θα αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση της σε συνδυασμό με τις κείμενες διατάξεις.
12.- Ο τελευταίος μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως για ποσό 10% του συνόλου της δαπάνης της προμήθειας.
13.- Αν ο τελευταίος μειοδότης δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως, για την υπογραφή της συμβάσεως, εκπίπτει του δικαιώματος της γενομένης υπέρ αυτού κατακυρώσεως και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΠΙΙΕΤ.
14.- Η παραλαβή των φιαλιδίων θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
15.- Ο μειοδότης βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, και τα έξοδα δημοσιεύσεως. Παρακρατείται επίσης 4% φόρος εισοδήματος για τον οποίο χορηγείται βεβαίωση αποδόσεώς του στη Δ.Ο.Υ. στο τέλος του οικονομικού έτους.
16. Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει σε μετρητά από το Ταμείο του Ιερού Ιδρύματος μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των φιαλιδίων με έκδοση τιμολογίου που θα συνοδεύεται με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
17.- Η κατακύρωση της προμήθειας και η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής κατά τους ορισμούς του Νόμου 2286/1995.
18.- Τυχόν διαφορές κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως επιλύονται από την Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
19.- Το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει κατά την ανάθεση την ποσότητα της προμήθειας μέχρι ποσοστό 10% .
20.- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εις τα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ τηλέφωνο (22830-22256,22336 (κ. Ελευθέριο Κορνάρο).

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ιωάννης Πολατσίδης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, διακηρύσσει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμ. 126656/Α1/26-11-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση και κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3 και επ. του Π.Δ.715/79, του ιδιοκτησίας του πολυωρόφου ακινήτου, που βρίσκεται στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη αριθ.5 (πρώην Ίωνος Δραγούμη) στην Πλατεία Ομονοίας κα αποτελείται από τους: α. δεύτερο υπόγειο όροφο καθαρής επιφανείας 68,35 τετραγωνικών μέτρων β. πρώτο υπόγειο όροφο καθαρής επιφανείας 466,00 τετραγωνικών μέτρων, γ. ισόγειο καθαρής επιφανείας 259,61 τετραγωνικών μέτρων, δ. ημιώροφο καθαρής επιφανείας 247,15 τετραγωνικών μέτρων, ε. πρώτο όροφο καθαρής επιφανείας 348,69 τετραγωνικών μέτρων στ. δεύτερο όροφο καθαρής επιφανείας 348,69 τετραγωνικών μέτρων και με συνολικό ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 660 ο/οοο εξ αδιαίρετου.
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου-84200 Τήνος, το αργότερο μέχρι της 12ης μεσημβρινής την 7η Φεβρουαρίου 2007 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για την παραλαβή ή την αποστολή προς αυτούς των αναλυτικών όρων της διακήρυξης καθώς και για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο ΠΙΙΕΤ αρμόδιος κ. Ιωάννης Αλικάρης 22830-22896 και στην Αθήνα στον κ. Δημήτρη Σιώτο 210-3606531, 3607809.


Τήνος 4 Ιανουαρίου 2007

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ιωάννης Πολατσίδης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 11 Ιανουαρίου 2007


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου διακηρύσσει ότι την 15η Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση ακινήτων του ΠΙΙΕΤ στην Αθήνα στην κατάσταση που βρίσκονται, ήτοι:
1.Ενός (1) ισογείου διαμερίσματος με βοηθητικούς χώρους, στην πολυκατοικία επί της οδού Ηρακλείτου 6, εμβαδού 90 m2, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 950 €.
2.Ενός (1) ισογείου διαμερίσματος με βοηθητικούς χώρους, στην πολυκατοικία επί της οδού Λομβάρδου 118-122, εμβαδού 24 m2 , με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 180 €.
3.Ενός (1) διαμερίσματος με βοηθητικούς χώρους, στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδούς Μαρκάνδας 21- Άνω Ιλίσια, εμβαδού 70,50 m2, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 450 €.
4.Ενός (1) ισογείου καταστήματος, στην πολυκατοικία επί της οδού Ευελπίδων 49-51, εμβαδού 130 m2 , με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 1.300,00 €.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1. Η διάρκεια των μισθώσεων είναι διετής, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως.
2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.
3. Οι αντιστοιχούσες στο μίσθωμα κρατήσεις (1,80 % χαρτόσημο και ΟΓΑ), καθώς και τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν το μισθωτή.
4. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό 5% κατ’ ελάχιστο ποσό.
5. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη κατά τη διάρκεια της μισθώσεως που τυχόν θα γίνει από το μισθωτή, παραμένει εις όφελος του ακινήτου. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να ειδοποιείται η Διοικ. Επιτροπή μετά σύμφωνη γνώμη της οποίας θα λαμβάνει χώρα η προσθήκη.
7. Το πρακτικό του διαγωνισμού μετά την γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος υπόκειται στην έγκριση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
8. Ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκρίσεως να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου.
9. Οι προσφορές θα στέλνονται στην Τήνο, στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “για το διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου ……………….” μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας τηλ. 22830-22256, 22336 κ. Κορνάρο και στο τηλ. 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο Δικηγόρο- Ηρακλείτου 6 Αθήνα.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ
Ιωάννης Πολατσίδης


29 Ιανουάριος 2007


Προς
την εφημερίδα “Ηχώ των Δημοπρασιών”
Ακαδημίας 37
10672-Αθήνα

Σας αποστέλλουμε περίληψη διακήρυξης για τη διετή ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Αθήνα και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το συντομότερο δυνατόν.
Η πληρωμή σας θα γίνει εκδίδοντας τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2/28783 Α/30-8-2005 σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Επικρατείας από την αξία του οποίου θα κρατηθεί 3% υπέρ του ΜΤΠΥ μετά την αποστολή του φύλλου δημοσιεύσεως εις διπλούν.

Ευχαριστούμε

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Ιωάννης Πολατσίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκαθαριστή δαπανών ΠΙΙΕΤ.

29 Ιανουάριος 2007

Προς
την εφημερίδα “Καθημερινή”
Σωκράτους 57
10431- Αθήνα.


Σας αποστέλλουμε περίληψη διακήρυξης για τη διετή ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Αθήνα και παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το συντομότερο δυνατόν.
Η πληρωμή σας θα γίνει εκδίδοντας τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2/28783 Α/30-8-2005 σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Επικρατείας από την αξία του οποίου θα κρατηθεί 3% υπέρ του ΜΤΠΥ μετά την αποστολή του φύλλου δημοσιεύσεως εις διπλούν.

Ευχαριστούμε

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Ιωάννης Πολατσίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκαθαριστή δαπανών ΠΙΙΕΤ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Η υπογεγραμμένη Γεωργία Μαραγκού, Κλητήρας του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου δηλώνω ότι σήμερα την 11 Ιανουαρίου 2007 τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΙΙΕΤ την υπ. αριθμ. ………/11-1-2007 διακήρυξη για την ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του ΠΙΙΕΤ που βρίσκονται στην Αθήνα.

Η ενεργήσασα τη τοιχοκόλληση υπάλληλος ΠΙΙΕΤ
Γεωργία Μαραγκού


Εθεωρήθη
Τήνος αυθημερόν
Οι Υπάλληλοι του ΠΙΙΕΤ

20 Ιανουαρίου 2007


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΝΠΔΔ) που εδρεύει στη νήσο Τήνο Κυκλάδων, ανακοινώνει ότι έχει στην πλήρη κυριότητα και κατοχή του, οικόπεδο με παλαιό υπερυψωμένο ισόγειο κτίσμα και ημιυπόγειο στη Νίκαια Πειραιά, επί της οδού Κουντουριώτου 17, το οποίο η Διοικούσα Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει με το σύστημα της αντιπαροχής.
Προς τούτο παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
Το οικόπεδο με στοιχείο (ΑΒΓΔΑ) έχει εμβαδόν Εολ=238,71 Μ2 και οι πλευρές του είναι οι εξής: Α-Α (ΒΑ όψη) = 19,80 μ. μεσοτοιχία
Β-Γ (ΝΑ όψη) = 12,05 μ. (πίσω όψη) μεσοτοιχία
Γ-Δ (ΝΑ όψη) = 19,82 μ. μεσοτοιχία
Δ-Α (ΒΔ όψη) = 12,05 μ. πρόσοψη
Το επί της Κουντουριώτου 17 οικόπεδου του ΠΙΙΕΤ είναι το υπ΄αριθμ. (5) οικόπεδο του υπ΄αριθμ. (105) οικοδομικού τετραγώνου, κείμενο σε (πρώην) προσφυγικό συνοικισμό Καραβά Γ, της περιφέρειας του Δήμου Νίκαιας.
Συντελεστής δόμησης = 2,60 (επιτρεπόμενη: 620,65 Μ2).
Επιτρεπόμενη κάλυψη = 70 % Ημιυπαίθριοι: 20 %
Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος (26 μ. + Pilotis).
Το οικόπεδο ευρίσκεται σχεδόν στις παρυφές του λόφου Φιλίππου και πολύ κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας.
Χρήζει άδειας κατεδάφισης & κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος πριν την άδεια ανέγερσης νέας οικοδομής.
Δυνατότητες Οικοδομής
Ισόγειο: Pilotis με θέσεις στάθμευσης υποχρεωτικά.
Υπόγειο: Και οι λοιπές υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης.
Έξι (6) όροφοι πλήρεις ή με εσοχές μέχρις εξαντλήσεως του συντελεστού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με την αποστολή στα Γραφεία του Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας Τήνου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2007 σχετικής αιτήσεως, με τις κατ΄ αρχήν προτάσεις τους αντιπαροχής, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκφράζονται με συντελεστές αξίας, του ισογείου και κάθε ορόφου ξεχωριστά· λαμβανομένου υπόψη ότι θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων όπως αυτές ισχύουν.
Για λοιπές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο ΠΙΙΕ Τήνου, αρμόδιοι κ.κ. Μαρία Βιδάλη και Ιωάννης Αλικάρης (τηλέφωνα 22830-22256,22336).


Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ιωάννης Πολατσίδης

 

back home