ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H Διοικούσα Επιτροπή του εδρεύοντος στη Τήνο Κυκλάδων ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου»

δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455/24.10.1939) και του από 30/11-4/12/1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 523/4.12.1939) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο Δήμο Τροιζήνας του Νομού Αττικής της κληρονομιάς Γεωργίου Καλαφάτη, ήτοι των:
1.Αγροτεμάχιο εκτάσεως 16.820 τ.μ. με ελαιόδεντρα στη θέση Άγιος Νικόλαος Τροιζήνας.
2.Αγροτεμάχιο εκτάσεως 51.370 τ.μ. στη θέση Άγιος Νικόλαος Τροιζήνας,
με τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις:

1). Ελάχιστος όρος προσφοράς ορίζεται το ποσό:
α) Για το αγροτεμάχιο εκτάσεως 16.820 τ.μ. ποσό 50.000 € και
β) Για το αγροτεμάχιο εκτάσεως 51.370 τ.μ. ποσό 140.000 €.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου, κάθε δε επόμενη προσφορά πρέπει επίσης να είναι ανώτερη της προηγούμενης κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου προσφοράς .

2).Κανένας δεν είναι δεκτός στην δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό, ήτοι:
α) Για το αγροτεμάχιο εκτάσεως 16.820 τ.μ. ποσό 5.000 € και
β) Για το αγροτεμάχιο εκτάσεως 51.370 τ.μ. ποσό 14.000 €.

Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

3). Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.


4). Τα εκποιούμενα είναι μισθωμένα το μεν πρώτο αγροτεμάχιο είναι μισθωμένο μέχρι 9-8-2008, αντί ετησίου μισθώματος 330 €, το δε δεύτερο αγροτεμάχιο είναι μισθωμένο μέχρι την 13-12-2009, αντί ετησίου μισθώματος 857 €.

5). Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή, της έγκρισης των πρακτικών και συμψηφίζεται σ΄ αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελαχίστου όρου.

6). Οι πάσης φύσεως φόροι και τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, τα έξοδα εκτιμήσεως των εκποιουμένων από το Σ.Ο.Ε. ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη- αγοραστή μονομερώς.

7). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζήνας, την 4-3-2007 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10η πρωινή έως 12η μεσημβρινή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ 22830-22256, 22336 κ. Ιωάννη Αλικάρη.

Τήνος, 9 Ιανουαρίου 2007
Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ερμούπολη ………….2007 Ιωάννης Πολατσίδης
Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουήλ Καλαβρός

back home