ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου ΥΠΕΠΘ 134444/Α 1/12-12-2006

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 του Ν. 349/1976 «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΦΕΚ 149 τ. Α΄)»
β) Των άρθρων 3 και 6 του υπ’ αριθμ. 8/18.3.1970 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Διοικήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου», όπως τροποποιήθηκε με τον υπ΄ αριθμ. 62/10.8.1975 (ΦΕΚ 266 τ. Α΄) Κανονισμό « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ. αριθμ. 8 και 9/ 1970 Κανονισμών» και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 7 του Ν. 349/1976, του άρθρου 1 του υπ΄αριθμ. 26/1971 κανονισμού Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), του Ν 1476/1984 και την απόφαση της Δ.Ε. ΠΙΙΕΤ 26/1984 (ΦΕΚ 17/29-1-1985, τεύχος ΝΠΔΔ).
γ) Του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 τ. Α΄) όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.-Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/152/15038 π.ε./17-5-2005 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ περί έγκρισης πλήρωσης τριών (3) κενών οργανικών θέσεων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
3.- Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 10/420/17300/31-10-2005 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ περί έγκρισης τροποποίησης μίας (1) εκ των τριών (3) προς πλήρωση οργανικών θέσεων του ΠΙΙΕΤ.
4.- Απόφαση της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ από την 32/2005 συνεδρίαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΠΙΙΕΤ), ως εξής:
Α) Μία (1) θέση Λογιστή κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ 2 διοικητικού - λογιστικού.
Β) Μία (1) θέση Επιμελητή Μουσείων κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 διοικητικού - λογιστικού.
Γ) Μία (1) θέση Κηπουρού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 3 συντηρητή-κηπουρού- εκθέτη.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 του 8/70 Κανονισμού).
β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας ΥΕ το 20ο έτος.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ( άρθρο 5 Υ. Κ).
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Υ.Κ).
ε) Να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.


2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης.
α) Για τη θέση του Λογιστή κλάδου ΠΕ2 Διοικητικού - Λογιστικού, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Διοικητικών σπουδών γενικώς, κατά σειρά δε προτεραιότητας στις ειδικότητες: α) Οικονομικών σπουδών και β) Διοικητικών σπουδών, οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Για την κάλυψη της θέσης αυτής, γίνονται επίσης δεκτοί: α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) συμβούλιο του άρθρου 10 του Π. Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) όπως ισχύει κάθε φορά, β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π. Δ/τος 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α).
β) Για τη θέση του Επιμελητή μουσείων κλάδου ΔΕ2 διοικητικού - λογιστικού απαιτείται, δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης, ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) διοικητικών υπηρεσιών – γραμματέων β) οικονομίας γ) βιβλιοθηκονομίας, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων β) υπαλλήλων επιχειρήσεων μεταφορών γ) υπαλλήλων λογιστηρίου δ) υπαλλήλων διοίκησης ε) εμπορικών επιχειρήσεων, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Για τη θέση του Κηπουρού κλάδου ΥΕ3 συντηρητή-κηπουρού- εκθέτη, απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

3. Πρόσθετα προσόντα διορισμού.
Οι υποψήφιοι για τη θέση κατηγορίας ΠΕ Λογιστή και για τη θέση κατηγορίας ΔΕ επιμελητή μουσείων απαιτείται να έχουν :
α) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων, 3) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι για τη θέση της κατηγορίας ΠΕ Λογιστή απαιτείται επιπλέον να έχουν γνώση προγράμματος μηχανογραφημένης λογιστικής.
β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων με τα πρόσθετα προσόντα των ανωτέρω παραγράφων (α) και (β), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με προσόντα κατωτέρου επιπέδου. Σε περίπτωση δε, που δεν καταστεί εφικτή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με προσόντα κατωτέρου επιπέδου, τότε επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους χωρίς τα προσόντα αυτά.
Αυτοί που θέλουν να διοριστούν στις θέσεις αυτές, οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στο ΠΙΙΕ Τήνου με απόδειξη, αίτηση που πρέπει να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας.


4. Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων.
Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό.
Τη διαδικασία πληρώσεως θα διενεργήσει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕ Τήνου, η οποία αποτελεί το υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα κατωτέρω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΙΙΕΤ.
Η Διοικούσα Επιτροπή:
-Θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις των υποψηφίων.
-Θα ελέγξει την ύπαρξη των απαιτουμένων γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων.
-Θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί κατά κατηγορία και κλάδο και για τους οποίους συντρέχουν οι παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις και πίνακα των αποκλειομένων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εν συνεχεία η Διοικ. Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί ,κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
Από τους πίνακες σειράς κατάταξης των υποψηφίων, θα διοριστούν οι πρώτοι στη σειρά υποψήφιοι του κάθε πίνακα κατά κατηγορία και κλάδο στις αντίστοιχες θέσεις.

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την αίτηση η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία του ΠΙΙΕ Τήνου, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται η χρονολογία γεννήσεώς του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή την Κοινότητα του υποψηφίου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι Τήνιος και αν συντρέχουν στο πρόσωπό του κοινωνικά κριτήρια ως ανωτέρω, ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι, από το οποίο να αποδεικνύεται η Τήνια καταγωγή του υποψηφίου από ένα τουλάχιστον γονέα και αν είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών.
δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ΒΔ 660/1965 που θα χορηγηθεί από τα γραφεία του ΠΙΙΕ Τήνου.
Από τα γραφεία του ΠΙΙΕ Τήνου (αρμόδιοι κ.κ. Α. Ανταλής & Α. Σανταμούρη τηλ. 22830-22256, 22336), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 

back home