ΜΟΣΧΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3034)30.2.1899 έγγραφο του συμβολαιογράφου Τήνου, Ηλία Αλειφιεράκη, ο Τήνιος έμπορος Φωκίωνας Πλυτάς που διέμενε στη Κωνσταντινούπολη, υπήρξε κύριος και κάτοχος παραλιακού οικοπέδου με κατερειπωμένη οικία υπό την ονομασία «Πύργος του Καμπάνη». Το οικόπεδο τούτο μαζί με την οικία που έκειτο στη συνοικία του Αγίου Νικολάου είχεν αγοράσει από το ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας. Με δαπάνη του, ανοικοδομήθη οικοδομή για να χρησιμοποιηθεί ως σχολή θηλέων της πόλεως Τήνου εις μνήμην της συζύγου του, Μοσχούλας, το γένος Λ. Γάφου, που απέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 6.11.1898. Την ανωτέρω οικοδομή εδώρησε στο Δήμο Τήνου υπό τους κατωτέρω όρους:
Α) Το επάνω πάτωμα που αποτελείται από δύο ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας να ονομαστεί «Μοσχούλιος Σχολή» και να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο θηλέων. Το κάτω πάτωμα να χρησιμοποιηθεί ως Δημοτικό γραφείο ή να το εκμεταλλευθεί ο Δήμος και να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο ή κατάστημα.
Β) Με τα ενοίκια του κάτω πατώματος να συντηρείται όλη η οικοδομή. Να τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός από το Δήμο των εισοδημάτων που θα εισπράττει από τα ενοίκια, τα οποία αποτελούν περιουσία της σχολής.
Γ) Σε περίπτωση που τα εισοδήματα υπερβαίνουν τις δαπάνες προς συντήρηση της οικοδομής, τα πλεονάσματα να δαπανώνται για πλουτισμό της σχολής με εποπτικά μέσα ή να αποτελούν αποθεματικό κεφάλαιο. Τούτο να κατατίθεται έντοκο στην Εθνική Τράπεζα.
Δ) Σε περίπτωση που τα εισοδήματα δεν επαρκούν να καλύψουν τα έξοδα συντηρήσεως της οικοδομής, να υποχρεώνεται ο Δήμος με δαπάνη του, να επισκευάζει και να συντηρεί την οικοδομή.
Ε) Ουδεμία δαπάνη θα γίνεται χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τέλος υποχρεώνεται ο Δήμος να τελεί μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής, της Μοσχούλας Φ. Πλυτά κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου στον Ι. Ναό των Ταξιαρχών.
Το ανωτέρω οικόπεδο και η οικοδομή αποτελούν αναπόσπαστο και αναπαλλοτρίωτο μέρος της Δημοτικής περιουσίας. Το επάνω πάτωμα της ανωτέρω οικοδομής, χρησιμοποιήθηκε ως Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Τήνου μέχρι του έτους 1929 και μετέπειτα ως παράρτημα του Δημοτικού Σχολείου Τήνου. Τούτο περιήλθε στην κατοχή και κυριότητα του ταμείου της σχολικής εφορείας του ανωτέρω Δημοτικού σχολείου από το έτος 1938. Το κάτω πάτωμα που συνιστάται από δύο καταστήματα και παραπλεύρως από τα Δημοτικά αποχωρητήρια, περιήλθαν στην κατοχή και κυριότητα του ανωτέρω ταμείου, από το έτος 1939.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό της σχολής όπως αυτή έχει καταντήσει πλέον...

Back | Home