ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ 01/01/2007


Η Βασική Αρχή Της Διεύρυνσης

Ο Βασικός Κανόνας Της Προσχώρησης

Εισαγωγή Εμπορευμάτων Στην Ε.Ε. Από Τις
Δυο Χώρες

Ανασταλτικά Τελωνειακά Καθεστώτα

. Ενεργητική τελειοποίηση

. Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο

. Προσωρινή εισαγωγή

. Εξωτερική διαμετακόμιση (Τ1 - TIR)

. Τελωνειακή αποταμίευση

. Ελεύθερες ζώνες - Ελεύθερες
αποθήκες

Ολοκλήρωση Τελωνειακών Καθεστώτων Που
Ξεκίνησαν Πριν Από Την Προσχώρηση

Εξαγωγές Από Την Χώρα Μας Προς Τα Δυο
Νέα Κράτη Μέλη

. Μεταβατικά Μέτρα που
εφαρμόζονται στον τομέα του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας [Φ.Π.Α.] στο πλαίσιο
της ένταξης στην Ε.Ε. των δύο νέων
κρατών μελών

. Μεταβατικά Τελωνειακά Μέτρα της
Πράξης Προσχώρησης Σύνδεση με τις
διαδικασίες και το καθεστώς του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης [Ε.Φ.Κ.]

ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

. Μεταφορές προς/από τις δύο χώρες

. Αποθηκεύσεις εμπορευμάτων υπό
τελωνειακή επιτήρηση

. Εμπορικά μέτρα (ποσοστώσεις -
δασμολογικά)............................................

........................................................

.........................................................K.T.L..............

 

back home