ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                            Τήνος   25/5/2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                           Αριθμός συνεδριάσεως  07/2007 

ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

 

                                                           

 

                                                                         
                         
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

 

               Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου Νήσου Τήνου,  την Πέμπτη 31 Μαΐου  2007 ώρα 11:45 σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή γραμματέα του Δ.Σ.».

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων».

ΘΕΜΑ 3ο: «Υπογραφή σύμβασης με την ΕΛΤΕΠΕ για την παραλαβή των αποβλήτων

                     λιπαντικών  ελαίων πλοίων».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης σχετικά με την παραλαβή

                 στερεών αποβλήτων πλοίων με τον Ο.Λ. Ραφήνας».

ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση όρων διακήρυξη ανάδειξη αναδόχου για την αξιολόγηση λιμενικών

                  εγκαταστάσεων και σχεδίου ασφάλειας αυτών (ΑΑΛΕ –ΣΑΛΕ) κώδικα ISPS.

ΘΕΜΑ 6Ο: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης «Σύνταξη

                  σχεδίων  παραλαβής και  διαχείρισης αποβλήτων»

 ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση μελέτης «Καθορισμός χερσαίων ζωνών λιμένα Τήνου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση εκτέλεσης έργου «Ελαιοχρωματισμός πεζουλιών και φάρου» στα

                   πλαίσια του  έργου «Επισκευή και Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων (πλην

                   κτηρίων έργου).

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση εκτέλεσης έργου «Τσιμεντόστρωση χερσαίων κρηπιδωμάτων λιμένα

                   Κορθίου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ανάληψη πίστωσης για την εξόφληση υποχρεωτικών εισφορών»

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2006»

ΘΕΜΑ 12ο: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου»

ΘΕΜΑ 13ο: «Ανάθεση του έργου «Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

                    άρδευσης και αποχέτευσης λιμένα Τήνου».

ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις  εκτάκτων καταστροφών λιμενικής

                    ζώνης από καιρικά φαινόμενα».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση λιμενικού φωτισμού χώρας   

                     Άνδρου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση εκτέλεσης έργου «Απομάκρυνση φερτών υλικών από το θαλάσσιο

                     χώρο του λιμένα Κορθίου».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή χερσαίας ζώνης Όρμου Υστερνίων

                     από  έκτακτα καιρικά φαινόμενα».

ΘΕΜΑ 18ο : «Εξέταση αιτήσεων».

ΘΕΜΑ 19ο : «Έγκριση δαπάνης της υπ’ αριθ. 10/2007 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΛΤΤ-Α».

ΘΕΜΑ 20ο : «Ενημέρωση για την παραίτηση υπαλλήλου του ΔΛΤΤ-Α»

ΘΕΜΑ 21ο : «Ανακοίνωση εγγράφων»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τήνου – Άνδρου μ.ε

 

 

 

Σαμιωτάκης Γεώργιος

 

 

Back | Home