Tinos photoalbum

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις :

1.            Του Π.Δ. 56/04(Φ.Ε.Κ. 47 Α΄/04 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) ΄74 , που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων την 12η Δεκεμβρίου 2002»
2.            Τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις .
3.            Την Οδηγία 2005/ 65 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005  σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των Λιμένων .
4.            Τις διατάξεις του  ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11/Α),  όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και του Ν. 3463/2006.
5.            Την 57/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Τήνου Άνδρου,  με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της κατωτέρω αναφερόμενης υπηρεσίας με πρόχειρο μειοδοτικό  
διαγωνισμό.
6.            Την 57/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Τήνου Άνδρου, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη για την προμήθεια πίστωση.
7.            Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
8.            Τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων οικ. έτους 2007.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την διενέργεια Δημόσιου τακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμένης δαπάνης 22.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , ανάδειξης αναδόχου Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) για την Αξιολόγηση Ασφαλείας και Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ & ΣΑΛΕ) σε εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS) και της περί Ασφάλειας Της Ανθρώπινης Ζωής Στη Θάλασσα , (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) ΄74 Κεφ. XI-2, καθώς και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου. (Διεύθυνση Ναυάρχου Μιαούλη 1, Τήνος, Τ.Κ. 842 00) την Τρίτη 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2007, ενώπιον τριμελής Επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης της αποδοχής  των προσφορών η 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού και να παραλάβουν τη Διακήρυξη καταβάλλοντας ως αντίτιμο το ποσό των 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 – 13.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Τήνου Άνδρου (Διεύθυνση Ναυάρχου Μιαούλη 1, Τήνος, Τ.Κ. 842 00 τηλ 2283023754), υπεύθυνη Ορφανού Άννα.
Επίσης με τη δημοσίευση στον ελληνικό ημερήσιο οικονομικό τύπο του διαγωνισμού ορίζεται η διαδικασία με την οποία θα λάβει χώρα η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Τήνου. Η ενημέρωση θα συνοδεύεται από περιήγηση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Λιμένα. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα, εκτός των ρητά καθοριζομένων στη διακήρυξη που απαιτούνται και στην Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα παραρτήματα, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι της 05 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 12:00. Μέχρι την ημέρα αυτή θα γίνετε και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Τήνου. Η ενημέρωση θα συνοδεύετε από περιήγηση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ανωτέρω λιμένα.
Σκοπός του έργου του Α.Ο.Α.
Σκοπός του έργου του αναδόχου Α.Ο.Α., είναι η παροχή της αναγκαίας υποστήριξης προς τους φορείς Διοίκησης του λιμένα προκειμένου να συμμορφωθούν  με τις απαιτήσεις :
α)του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS ’74, Κεφ. XI-2 – Π.Δ. 56/11-2-2004 ΦΕΚ 47/Α'/04), και
β)του Κανονισμού EK αριθμ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την Βελτίωση της Ασφάλειας στα Πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, αφορά στην διενέργεια Αξιολόγησης Ασφαλείας και στην εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του λιμένα Τήνου καθώς και στην εκπόνηση μελέτης εφαρμογής των απαιτούμενων έργων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΑΑΛΕ και τα αντίστοιχα ΣΑΛΕ και την σχετική εκπαίδευση του αρμοδίου προσωπικού του ανωτέρω λιμένα.

 

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

 

 

Σίμος Ορφανός
Δήμαρχος Δήμου Τήνου

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece