ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Τήνος 2 Μαρτίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδριάσεως : 5/2007

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 6 Μαρτίου 2007 και ώρα 18.30 π. μ. για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:

Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων εποχιακού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση έργου για το έτος 2007.


ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 5ου Νηπιαγωγείου Τήνου.


ΘΕΜΑ 3ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου του Σταθμού Βάσης Κινητής τηλεφωνίας της «Vodafon –ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ», σύμφωνα με το 90/12-2-2007 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων.


ΘΕΜΑ 4ο:

Εκλογή μελών –εκπροσώπων του Δήμου Τήνου στην Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων.


ΘΕΜΑ 5ο:

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 6ο:

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου» .


ΘΕΜΑ 7ο:

Τροποποίηση συστατικής πράξης του δημοτικού νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 8ο:

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 9ο:

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νομικού προσώπου «Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 10ο:

Συμπλήρωση της με αριθ. 22/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον διορισμό ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου», ως Αντιπροέδρου.


ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Πέτρου Δεληγιάννη, για τον χαρακτηρισμό της επιχειρήσεως του «ΤΗΝΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ» ως εποχικής, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του Ν. 429/1976.Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μηνάς Άσπρος

back home