ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                              Τήνος 14 Μαΐου 2007

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                            Αριθμός Συνεδριάσεως : 11/2007 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

 

Ε ν τ α ύ θ α

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

                  

       Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  Παρασκευή 18 Μαΐου 2007 και ώρα 19.00 για να ληφθούν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

          

ΘΕΜΑ 1ο:

 

 

Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ποσού 1.500.000,00 Ευρώ για την εκτέλεση έργων εκ μέρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο:

 

 

Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ποσού 500.000,00 Ευρώ για εκπόνηση μελετών εκτελέσεων έργων εκ μέρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο:

 

 

 

Εξέταση αιτήσεως των Δήμων Άνδρου, Κορθίου και Υδρούσας, για τροποποίηση της με αριθ. 61/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».

 

ΘΕΜΑ 4ο:

 

 

Έγκριση της θεωρημένης από την ΤΥΔΚ οριστικής μελέτης (Γεωλογικής – Περιβαλλοντικής) για την εκτέλεση του έργου  «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση ΜΑΡΜΑΡΙΕΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ Δήμου Τήνου».

 

ΘΕΜΑ 5ο:

Απευθείας ανάθεση σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου  «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση ΜΑΡΜΑΡΙΕΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ Δήμου Τήνου».

 

ΘΕΜΑ 6ο:

 

 

Έγκριση διεύρυνσης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Ηλίας Μαζαράκης – Ιωάννης Πουλάκος» αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση του δημοτικού κτηρίου «Πολύκεντρο Ι. Ορφανός» σε χώρο στέγασης υπηρεσιών του Δήμου» .

 

ΘΕΜΑ 7ο:

 

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση – ανάδειξη δικτύου περιηγητικών διαδρομών ν. Τήνου – Β΄ φάση (περιφέρεια Δ. Τήνου».

ΘΕΜΑ 8ο:

 

 

Χορήγηση στην ΔΕΗ άδειας εκσκαφής σε περιοχές του Δήμου, για την κατασκευή υπογείων δικτύων ηλεκτροδότησης.

 

ΘΕΜΑ 9ο:

 

Λήψη απόφασης για υλοποίηση από τον Δήμο προγράμματος Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Τήνου  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 10ο:

 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Τήνου .

 

ΘΕΜΑ 11ο:

 

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου οικον. έτους 2006.

 

ΘΕΜΑ 12ο:

 

Εξέταση αιτήσεως Πέτρου Πλυτά του Νικολάου περί τροποποίησης της με αριθ. 64/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για αναπροσαρμογή του μισθώματος που του  καταβάλλεται για το ακίνητό του, το οποίο μισθώνει ο Δήμος στην οδό Ν. Γύζη 7 της πόλεως Τήνου για τις ανάγκες στέγασης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 13ο:

 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

 

ΘΕΜΑ 14ο:

 

Εξέταση αιτήσεως Αθλητικού Ομίλου Τήνου για οικονομική ενίσχυση.

ΘΕΜΑ 15ο:

 

Ψήφιση πίστωσης 130,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2007 για συνδρομή του Δήμου στην εφημερίδα «Δημοτικός Κοινοτικός και Νομαρχιακός Τύπος».

 

ΘΕΜΑ 16ο:

 

Λήψη απόφασης για αναστολή χορηγήσεως γνωμοδοτήσεων εκ μέρους του Δήμου Τήνου επί αιτήσεων για διάνοιξη γεωτρήσεων στην περιφέρειά του.

 

ΘΕΜΑ 17ο:

 

Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.

 

ΘΕΜΑ 18ο:

 

Εξέταση αιτήσεως Μαριγώς Σανταμούρη για παραχώρηση σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδου της στη θέση «Αγία Βαρβάρα» Δήμου Τήνου για διάνοιξη δημοτικής οδού.

 

ΘΕΜΑ 19ο:

 

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση πραγματοποιηθέντων δαπανών .

 

ΘΕΜΑ 20ο:

 

Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς συμπολίτες μας – κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

 

Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μηνάς Άσπρος

 

 

Back | Home