Ο Υγειονομικός Σταθμός Τήνου

 

1.      Η ίδρυση του Υγειονομικού Σταθμού

  

Μετά από την αναγκαστική εγκατάλειψη της ιδέας να ιδρυθεί Δημοτικό Νοσοκομείο στην πόλη της Τήνου, το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του Κ. Απέργη και των αρμόδιων παραγόντων της πόλεως, περιορίζεται στην ίδρυση προτύπου Υγειονομικού Σταθμού, συγκροτημένου και εξοπλισμένου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό από τη μεγάλη δωρεά των είκοσι εκατομμυρίων, δηλ τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000), ήταν υπεραρκετό και εξασφάλιζε πλήρως όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου. Όμως απαραίτητη και πρωταρχική προϋπόθεση για την ίδρυση του Σταθμού ήταν, η εξασφάλιση της κατάλληλης οικοπεδικής έκτασης  πράγμα όχι τόσο απλό και εύκολο. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή στρέφονται οι πρώτες ενέργειες της τοπικής Αρχής και των άλλων εκπροσώπων του μεγάλου δωρητή, στην Τήνο και στην Αθήνα, όπως των κ. Κ. Πέτρου Καίσαρ, Γεώργιου Μπουρδάκου, Πάμφιλου Αλαβάνου και Ιάκωβου Χανού. Οι ανωτέρω μάλιστα πραγματοποίησαν ειδική σύσκεψη στο σπίτι του Κων/νου Απέργη, όπου συζήτησαν το θέμα και αντάλλαξαν απόψεις.

Με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 1972 υποβάλλεται αίτηση του Κ Απέργη στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξή: << Έχω την τιμήν να παρακαλέσω Υμας, όπως μοι γνωρίσητε τα κάτωθι: Προκειμένου να ιδρύσω ιδίας δαπάναις εν τη πόλει της Τήνου Υγειονομικόν Σταθμόν 8 κλινών δια κατασκευής του κτιρίου και εξοπλισμού τούτου, παρακαλώ Υμας, εάν είναι δυνατόν να μοι χορηγησητε το σχέδιον, διοτι ως επληροφορήθην υπάρχουν σχέδια των υπό του Υπουργείου κατασκευαζομένων τοιούτων, ως επίσης και την έκτασιν του οικοπέδου το οποίον κατ’ αυτάς θ’ αγοράσω.>>

Σχετικά με το θέμα της εξεύρεσης καταλλήλου οικοπέδου εξαιρετικά συγκινητική υπήρξε η προσπάθεια και δραστηριότητα του κ. Χάνου ο οποίος υπέδειξε αρκετούς οικοπεδικούς χώρους με πρώτο και καλύτερο το οικόπεδο στην πλατεία Δειδίου, κοντά στο <<Αραπάκι>> που τώρα έχει οικοδομηθεί.

Ο κ. Χανός έγραφε τότε μεταξύ των άλλων στον κ. Πέτρο Καίσαρ: << Τούτο θεωρώ κατά τη γνώμη μου, επικρατέστερο. Πιθανόν να στοιχίσει περισσότερον ως οικόπεδον, αλλά ίσως να έχει οικονομίαν εξ άλλης απόψεως…>>

Πράγματι, οι ιδιοκτήτες αυτού του οικοπέδου ζήτησαν για την παραχώρηση του ένα εκατομμύριο (1.000.000) δ.ρ.χ. ποσό αρκετά σημαντικό για την ίδρυση του Υγειονομικού Σταθμού πέντε εκατομμύρια και το ποσό αυτό δεν ήταν καθόλου μικρό η ευκαταφρόνητο. Ήταν μάλιστα αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής (αξία υλικών, εργατοτεχνικά ημερομίσθια κ.λ.π.) Η αξία όμως του οικοπέδου και οι δυσκολίες, ίσως που παρουσίαζαν άλλοι οικοπεδικοί χώροι, γίνονται ανασταλτικοί παράγοντες και προτείνεται στον Κ Απέργη η δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου απο το Δημόσιο στο Λαγκάδι της Αγίας Παρασκευής όπου και βρίσκεται σήμερα ο Υγειονομικός Σταθμός.

Ο κ. Χανός στην τελευταία του επιστολή προς τον κ. Πέτρο Καίσαρ με ημερομηνία 17 Μαΐου 1973 μεταξύ των άλλων, γράφει τα εξής: <<Και αφού εμέτρησα σας εγνώρισα τοποθεσίας, ιδιοκτήτας συστάσεις και εκ παραλλήλου ανεκοίνωσα εις τα ενεργώς κινούμενα πρόσωπα εν Τήνω ζητών και την γνώμην των μέχρι και προ ημερών οπότε αφίκετο εις Τήνον ο κ. Κ. Απέργης μετά του κ. Ρόμπου νομικού Συμβούλου του και τη πρόσκληση των συνηλθόμεν εις το Ιδρυμα Ευαγγελιστρίας οι κ.κ. Ο. Αλαβάνος Ι Κρικελλής και εγς και μετά ολιγόλεπτων διαλογικήν συζήτησην διελύθημεν ινα την επομένην λίαν πρωί συναντηθώμεν και εξετάσωμεν επιτοπίως τα προτεινώμενα οικόπεδα έχοντες και τον κ Γεώργιον Μπουρδάκον ως τεχνικόν και με την εκ νέου εκφρασθείσαν επιθυμίαν του μεγάλου δωρητού << μη με ανακατέψετε με Δημόσιο και εκκλησιαστικά κτήματα.>>

Και σ’άλλο σημείο της επιστολής οκ. Χανός συνεχίζει:

<<Αφού είδομεν (εν κινήσει) δύο οικόπεδα παρά την Μυρτιδιώτισσαν, εκτός εκκλησιαστικής η δημοσίας ιδιοκτησίας, τη εισηγήσει του κ. Κρικελλή οκ. Ρόμβος, παραγνωρίζων την επιθυμίαν του κ. Απέργη εδέχθη ασυζητητεί οικόπεδον εντός του χειμάρρου της Αγίας Παρασκευής και ανήκον εις το Δημόσιον. Ακολούθως διελύθημεν με την πρόθεσιν του νομικού Συμβούλου να επεξεργασθή αίτησιν προς το Υπουργείον δια την δωρεάν μεταβίβασιν, η οποία, αν δεν χρειασθή διαδικασίαν, πιθανόν είναι, να γίνη αμέσως>>

Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις που κάνει ο κ. Χάνος, σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής σχετικά με τη θέση που υποδείχτηκε για την ανέγερση του Υγειονομικού Σταθμού και ειδικότερα η τελευταία παράγραφος: << Τέλος κατά την κοινή μας εν Τήνω εκφρασιν <<τσάμπα ξυδ(ι) – γλυκό σαν μέλ(ι)>>, παρά τούτο, οφείλω να σας γραψω οτι, εις οιαν θέσιν τοποθετείται το θέμα, εντός του χειμάρρου της Αγίας Παρασκευής και δια λόγους οικονομίας, πιθανόν να είναι συμφέρουσα, θα έχει όμως την άμεσον επί εξάμηνον επίδρασην και απ’ ευθείας των θαλασσίων απο Νότον ανέμων την φροντίδα εξυγιανσεως της πέριξ περιοχής έξοδα αποχετεύσεως προς θάλασσαν και ρύπανσιν με τα λήμματα αμμώδους ακτής, πλημμυριζομένης κατά το θέρος από λουομένους η αν γίνη σηπτικός βόθρος πιθανή μόλυνσης του γειτνιάζοντος φρέατος παροχής ύδατος τροφοδοτίσεως της πόλεως. Προσήνεμον της θέσεως εκεί δεν υφίσταται και ανοιχτόν πανταχόθεν με συνεχη ηλιοφάνειαν και υπο την άμεσον επίδρασιν του εργοστασίου της ΔΕΗ και του θορύβου του. Χωρίς να θεωρείται οτι ποτέ δεν θα τύχη και υπερχείλισις του χειμάρρου τον οποίον καλώς ενθυμούμεθα πλημμυρίσαντα μέχρι και του κτήματος νυν Πλυτά επ’ αδελφή γαμβρού σας>>.

Η θεομηνία του Οκτωμβρίου 1976 δικαίωση απόλυτα τον κ. Χανό, για την ορθολογιστική θέση που είχε πάρει σχετικά με την ίδρυση του Υγειονομικού Σταθμού στο λαγκαδόρεμα της Αγίας Παρασκευής. Το ρέμα τότε παρέσυρε μέρος του οικοπέδου με το κικλίδωμα μαζί, πλημμύρισε ο υπόγειος χώρος του Σταθμού και απείλησε κι αυτό το κτίριο ακόμη.

Σχετικά με το οικόπεδο του Δημοσίου και τη θέση ανεγέρσεως του Υγειον. Σταθμού στο λαγκάδι της Αγ. Παρασκευής ο κ. Πέτρος Καίσαρ είχε επανειλημμένως συζητήσει με τον αείμνηστο Κ. Απέργη

Του έλεγε και του ετόνιζε πως << ότι θα κερδίσουμε από το οικόπεδο του Δημοσίου θα το χάσουμε από την ύψωση των τιμών>> αλλά ο Κ. Απέργης έτρεφε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Ιωάννη Κρικελλή. Ο δε συνήγορος του δωρητή είχε κάθε λόγο να επιζητεί τη λύση αυτή, δηλ. Την παραχώρηση του οικοπέδου απο το Δημόσιο, γιατί (πλήν των άλλων υπολογισμών του) με το χειρισμό της τακτοποίησης του όλου θέματος θα ελάμβανε ανάλογη αμοιβή και φυσικά αυτό τον συνέφερε.

Η διαδικασία [αραχώρησης του οικοπέδου απο το Δημόσιο είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση του έργου για δύο ολόκληρα χρόνια. Το θέμα μπλέκεται στα γρανάζια της γραφειοκρατικής μηχανής και ειδικότερα στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νόμου. Χρειάζεται να γίνουν έγγραφα, τηλεγραφήματα, τηλεφωνήματα,παραστάσεις και παρακλήσεις των υπευθύνων εκπροσώπων του Κ. Απέργη(ιδιαίτερα των κ.κ. Πέτρου Καίσαρ και Γεώργ. Μπουρδάκου) με παράλληλες ενέργειες απο τον ίδιο και το νομικό του Σύμβουλο.

 

Πληκτρολόγηση: Παραπονιάρης

Κείμενο από την πρακτική εξάσκηση:

"Καινότομα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης & εξειδίκευσης για εργαζόμενους απόφοιτους τουριστικής εκπαίδευσης"- Consul-Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Α.Ε

 

home

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Φεβρουάριος 2006