ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1957

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

 Προσφέρονται για εκμίσθωση με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από τον Δήμο Τήνου οι παρακάτω παραλίες:
Θέση  1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα έμπροσθεν του καταστήματος Πλώρη, διαστάσεων 3,5 x 35 δηλαδή 122,5 τετραγωνικά μέτρα. Το επιτρεπόμενο όριο ενοικίασης είναι τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,87 € ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα έμπροσθεν του καταστήματος «Παιδότοπος», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΩ ΚΑΤΩ», διαστάσεων 3,00 χ 20, δηλαδή 60,00 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 12,5 x 40, δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την ταβέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 12,5 x 35, δηλαδή 437,50 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 5.- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ»: Τμήμα στα ανατολικά του λόφου «Αποκοφτό» και σε απόσταση 15 μέτρων από τη Χερσόνησο «Αποκοφτό», διαστάσεων 12,5 x 35, δηλαδή 437,50 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 27 Απριλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 12.30 και ανά μισή ώρα για κάθε παραλία ως άνω, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθ. 18/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διάρκεια Μισθώσεως : από υπογραφής μισθωτηρίου μέχρι 31-12-2007 (σαιζόν).
Προϋποθέσεις συμμετοχής : α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενου στο μίσθωμα ολόκληρου του χρόνου της μίσθωσης, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δ) Βεβαίωση ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με τον Δήμο Τήνου και ε) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Τήνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 4η Μαίου 2007, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τήνος 16 Απριλίου 2007
Ο Δήμαρχος Τήνου

 

Σίμος Ορφανός

 

Back | Home