ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την παρούσα Επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι, με την υπ’ αριθ. “72ΕΜ/2007 απόφαση του πρωτοδικείου Σύρου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου, ιδρύθηκε Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΝΟΥ» με έδρα την πόλη της Τήνου και οδό Νόδεστρωμ αριθ. 2. Μετά τις εκλογές οι οποίες έγιναν τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007 στο κτίριο Ι.ΤΗ.Π. παρουσία της ειρηνοδίκου Τήνου, κας Μαρίας Ηλία ως δικαστικού αντιπροσώπου, εξελέγησαν για να εκπροσωπήσουν, για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, τα έννομα συμφέροντα των μελών του συλλόγου, οι:

Πρόεδρος:                  Βελαλόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:             Αρμακόλας Δημήτριος
Γραμματέας:             Καλογεράτος Παναγιώτης
Ταμίας:                         Ψάλτης Ελευθέριος
Α’ Μέλος:                        Κρητικός Γεώργιος
Β’ Μέλος:                        Κούλης Κωνσταντίνος
Γ’ Μέλος:                        Αργύρης Γεώργιος
Βάσει της α’ συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19 Ιουνίου 2007

Σκοπός του συλλόγου είναι:

  1. Η διαφύλαξη και προαγωγή κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  2. Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των επαγγελματιών της Τήνου με τη γενίκευση συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  3. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την πρόσφορη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  4. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
  5. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

Επιθυμούμε την συνεργασία σας σε θέματα που αφορούν τον σύλλογό μας.

 

< ΠΙΣΩ