Tinos photoalbum

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  Του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προς τον κ. Λιμενάρχη Μυκόνου

 

Προς απάντηση του διατυπωμένου, στο υπ’ αρ. 2111.1/02/1-7-2005 και προς εμάς απευθυνόμενο έγγραφό σας, ερωτήματος περί του ζητήματος σχετικά με το ποια είναι τα ακριβή όρια τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας της υπηρεσίας σας για τη διενέργεια προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων, σε χώρους αιγιαλού και παραλίας, εκθέτουμε τα ακόλουθα:

            Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 1 του Ν.Δ. 444/1970, «η αστυνομία εις τον θαλάσσιον χώρον, επί των πλοίων, των πάσης φύσεως πλωτών ωαυπηγημάτων, επί των λιμένων και της χερσαίας ζώνης αυτών, ως εν τοις επομένοις άρθροις ειδικώτερον καθορίζεται, ασκείται υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δια του υπ’ αυτόν Λιμενικού Σώματος». Περαιτέρω στο άρθρο 3 του ιδίου Ν.Δ. ορίζονται τα εξής: «1. Οι λιμένες εν γένει περιλαμβάνουν και τμήμα εδάφους καλούμενον «χερσαία ζώνη λιμένος» διήκον καθ’ όλον το μήκος του λιμένος, βάσει του σχεδίου αυτού και περιλαμβάνουν: α) Τους περίφρακτους των λιμένων χώρους. Β) Επί μη περιφράκτων λιμένων τα τεχνικά έργα, κρηπιδώματα, προβλήτας, αποβάθρας, προκυμαίας, κυματοθραύστας, εξέδρας και παραλίας, τους εν γένει χώρους διεξαγωγής εργασιών συνυφασμένων με τη λειτουργία των λιμένων, χώρους διενεργείας φορτοεκφορτωτικών εργασιών, αναμονής, επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως επιβατών και αποθέσεως φορτίων, μετά των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων άτινα εξυπηρετούν τας λειτουργικάς ανάγκας αυτών. 2. Τα εις βάθος όρια της χερσαίας ζώνης, επί μη περιφράκτων χώρων, εξικνούνται μέχρι του σημείου, ώστε να περιλαμβάνονται εις ταύτην τα εν προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενα. 3. Επί λιμένων δι’ ους δεν υφίσταται σχέδιον, η χερσαία αυτών ζώνη περιλαμβάνει τα τεχνικά έργα και τον απαραίτητον δια την εκπλήρωσιν των λειτουργικών αυτών αναγκών χώρον. 4. Προς λιμένας και την χερσαίαν ζώνην αυτών εξομοιούνται οι κατά μήκος των ακτών χώροι εις ους: α) Ενεργείται προσόρμησις πλωτών μέσων, β) Διεξάγονται εργασίαι προσιδιάζουσαι εις την λειτουργία λιμένων ή άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων, γ) Πραγματοποιούνται φορτο-εκφορτωτικαί εργασίαι ως και εργασίαι σχέσιν έχουσαι με την αναμονήν, επιβίβασην και αποβίβασην επιβατών και των αποσκευών αυτών, δ) υφίστανται εγκαταστάσεις και κτίσματα αμέσου ναυτικού ενδιαφέροντος, συνιστώντα εξοπλισμόν των παραλιών, εις το πλαίσιο των σχεδίων πολεμικής χρησιμοποιήσεως αυτών εις τον κατά θάλασσαν πόλεμον ή εξυπηρετούντα τας από θαλάσσης μεταφοράς, οίον: ναυπηγεία, νεωλκεία, εγκαταστάσεις διαλύσεως πλοίων, φυλάξεως και συντηρήσεως σκαφών, φορτοεκφορτώσεως πετρελαιοειδών ή χύδην φορτίων, ιχθύοσκαλαι, εγκαταστάσεις ναυταθλητικών σωματείων και χώροι αποθέσεως μέσων εργασίας από θαλάσσης, κατά το απαραίτητον προς εξυπηρέτησιν των ανωτέρω και μόνον σκοπών τμήμα εδάφους».

            Εξ άλλου και όσον αφορά την καθ’ ύλη αρμοδιότητα για τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων σε χώρους λιμένων, το άρθρο 5 του εν λόγω Ν.Δ. ορίζει τα εξής: «Ειδικώς προκειμένου περί των χώρων περί ων αι υπό παραγράφους 1β, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάξεις, δεν περιλαμβάνονται εις την αρμοδιότητα της Λιμενικής Αρχής ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων εν γένει, έστω και αν ταύτα προεκτείνονται επί θαλάσσιου χώρου, ο τουρισμός, η ευθύνη της λήψεως μέτρων τάξεως και ασφαλείας κατά τας εν γένει μετακινήσεις Υψηλών και επισήμων προσώπων και ο έλεγχος της δημόσιας υγείας, εξαιρέσει των μέτρων των αποσκοπούντων εις την προστασίαν ταύτης από της έξωθεν εισβολής λοιμωδών νόσων».

            Δεδομένου ότι στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του ως άνω Ν.Δ., το οποίο ορίζει την έννοια του όρου «λιμένας», γίνεται λόγος για «παραλίες» έχει δημιουργηθεί αμφισβήτηση εάν υπάρχει τοπική αρμοδιοτήτα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων σε όλες τις παραλίες αδιακρίτως ή όχι. Κατ’ αρχήν, πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 1 ορίζεται ότι το λιμενικό σώμα είναι αρμόδιο για την διενέργεια τέτοιων πράξεων στους λιμένες και τις χερσαίες ζώνες αυτών. Στο άρθρο 3, διευκρινίζεται η έννοια του όρου «λιμένας» και ποιες περιοχές περιλαμβάνει αυτός και ιδίως δε, στην παρ. 1 περ. β, που αφορά μη περίφρακτους λιμένες, γίνεται λόγος και για παραλίες, καθώς και για εν γένει χώρους διεξαγωγής εργασιών συνυφασμένων με την λειτουργία των λιμένων, χώρους διενεργείας φορτοεκφορτωτικών εργασιών, αναμονής, επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως επιβατών και αποθέσεως φορτίων, μετά των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων άτινα εξυπηρετούν τας λειτουργικάς ανάγκας αυτών.

            Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι αφού η σχετική προανακριτική και αστυνομική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος υφίσταται μόνο στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών, αυτή επεκτείνεται και στις παραλίες, για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθ. 3 παρ. 1 περ. β’, στις οποίες όμως διενεργούνται οι ως άνω εργασίες οι οποίες είναι συναφείς με τη λειτουργία των λιμένων και όχι σε οποιαδήποτε άλλη παραλία. Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, αρμόδια για τη διένεργεια προανακριτικών πράξεων είναι η κατά τόπο αστυνομική αρχή, εξαιρουμένων βέβαια των περιπτώσεων που διενεργούνται οι εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3, οπότε ο εν λόγω χώρος εξομοιώνεται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα.

            Όσον αφορά δε στο θέμα της καθ’ ύλην αρμοδιότητος του Λιμενικού Σώματος, στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών, αυτή εκτέινεται σε όλα τα ποινικά αδικήματα, πλην των εξαιρέσεων που τάσσει το άρθρο 5 του Ν.Δ. 444/1970. Δεδομένου δε, ότι στις εξαιρέσεις αυτές δεν γίνεται λόγος για το ποινικό αδίκημα της μεταβολής αιγιαλού (άρθ. 29 παρ. 1 Ν. 2971/2001), σε χώρους παραλίας και αιγιαλού και στην περίπτωση όμως που αυτοί εξομοιώνονται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα (άρθ. 3 παρ. 4 Ν.Δ. 444/1970), υφίσταται προανακριτική και αστυνομική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, αφού στο άρθρο 3 παρ. 23 του Ν. 2242/1994 ορλιζεται μεν ότι το Λιμενικό Σώμα επιβάλλει το σχετικό πρόστιμο, χωρίς όμςς σε καμία περίπτωση να αναφέρεται ότι αυτή είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας και χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα διενέργειας προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων.

            Εξ άλλου και ασχέτως των προαναφερθέντων, σας υπενθυμίζουμε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.Δ. 444/1970, σύμφωνα με το οποίο, τα όργανα τόσο των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και του Λιμενικού Σώματος, «επιληφθέντα ανακριτικής τινός ή άλλης αστυνομικής ενέργειας, δια πράξιν λαβούσα χώραν εις την κατά τόπον αρμοδιότητα του ετέρου Σώματος, ενεργούν πάσας τας επιβαλλομένας πράξεις, ειδοποιούν δε αμελλητί την κατά τόπον αρμοδίαν Αρχήν, εις την διάθεσιν της οποίας θέτουν άπαντα τα συλλεγέντα στοιχεία, ήτις και συνεχίζει τας εις εκάστην περίπτωσιν επιβαλλομένας περαιτέρω ενέργειας», διάταξη η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις που προκαλούν κωλυσιεργία σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη διενέργειας επειγουσών προανακριτικών ενεργειών και οι οποίες θίγουν το κύρος των Σωμάτων Ασφαλείας.

            Επίσης σας υπενθυμίζουμε και τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.Δ. 444/1970, σύμφωνα με την οποία, αφ’ ενός μεν, σε περίπτωση αμφισβητήσεων αναγομένων στην τοποική αρμοδιότητα μεταξύ Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος αποφαίνονται δια κοινής αποφάσεώς των οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημοσίων Έργων, αφ’ ετέρου δε, σε περίπτωση αμφισβητήσεων αναγομένων στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ως άνω Σωμάτων, αποφαίνονται δια κοινής αποφάσεώς των οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.

            Κατ’ ακολουθία πάντων των ανωτέρω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι:

1)     Αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων, υφίσταται στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών, αυτή δε, επεκτείνεται και στις παραλίες, για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθ. 3 παρ. 1 περ. β’, στις οποίες δηλαδή διενεργούνται εργασίες οι οποίες είναι συναφείς με τη λειτουργία των λιμένων και όχι σε οποιαδήποτε άλλη παραλία. Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, αρμόδια για τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων είναι η κατά τόπο αστυνομική αρχή, εξαιρουμένων βέβαια των περιπτώσεων που διενεργούνται οι εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3, οπότε ο εν λόγω χώρος εξομοιώνεται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα, ιδρυόμενης σ’ αυτήν την περίπτωση σχετικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.

2)     Η καθ’ ύλην προανακριτική και αστυνομική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών εκείνεται σε όλα τα ποινικά αδικήματα, πλην των εξαιρέσεων που τάσσει το άρθρο 5 του Ν.Δ. 444/1970.

 

 

Ερμούπολη Σύρου, 27/07/2005

 

    Ο Εισαγγελέας

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                            ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

1)Άγρια άγρα

2)Μάντρωσαν τα καμάκια

3)Προσπάθειες "νοικοκυρέματος" του λιμανιού

4)Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων

5) Αυστηρότερη αντιμετώπιση του νόμου

6) Για να μη σας λείψει το καλοκαίρι

7) Φωτογραφικό υλικό

8) Αυξημένα μέτρα εν' όψει τουριστικής περιόδου

9) "Εύθυμα και σοβαρά"

10)Αναφορά λιμενάρχη Πάρου για την άγρα, #2

11)Κανονισμός σχέσεων Ξενοδόχων και πελατών αυτών

12)Εφαρμόστε το νόμο

13)"Οργιάζει" η άγρα στην Πάρο

14)Εγκύκλιος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου

15)Θέλω να μας υποδείξουν

16) Ο αγώνας έφτασε στο τέλος

17) Οι χαρές της Τήνου

18) Τι διαπίστωσε ο ΕΟΤ

19)Απαράδεκτες συνθήκες

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design