Αριθμ. Πρωτ.:101 Ερμούπολις τη 13η Ιανουαρίου 2005

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77η

Πρός

τους Αξιοτίμους

κ.κ.Έκκλησιαστικούς Συμβούλους των Ι. Ναών

 της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

εις τίς έδρες των

 

 

 

Καλόν καί ευλογημένον Έτος 2005!

 Η εκ μέρους της Ιεράς μας Μητροπόλεώς ανάθεση σέ σας της ευθύνης της διοικήσεως του Ιερού Ενοριακού Ναού σας καί της διαχειρίσεως της περιουσίας του, γιά τήν τριετία 2005-2008, καί από μέρους σας ανάληψη των καθηκόντων σας αυτών, από 1ης Ιανουαρίου ε.ε., μας προσφέρουν τήν ευκαιρία της Επικοινωνίας μαζί σας σέ μία προσπάθεια θεμελιώσεως εξ Αρχής ορθών καί υγιών βάσεων συνεργασίας μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ υμών καί της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς καί μεταξύ υμών καί του Αιδεσιμ. Προέδρου σας καί των άλλων συναδέλφων σας

 

 Η Αγία μας Εκκλησία, της οποίας αποτελείτε εκλεκτά καί συνειδητά μέλη, σας επέλεξε, μεταξύ πολλών άλλων, καί σας ανέθεσε μέ εμπιστοσύνη, τήν σημαντική διακονία του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του Ιερού Ναού σας, η οποία είναι τιμητική καί άμισθη.  Ήδη λαμβάνετε συνημμένους στην παρούσα καί τούς επισήμους διορισμούς σας, υπογεγραμμένους καί εσφραγισμένους μέ τήν σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως.  Ταυτόχρονα όμως η θέση αυτή συνεπάγεται τεράστιες ευθύνες, έπειδή συνάπτεται μέ τήν όλη πνευματική εργασία πού διεξάγεται στήν Ενοριακή σας Κοινότητα καί παράλληλα συνδυάζεται μέ τή χρηστή διοίκηση καί μέ τήν έντιμη διαχείρηση του Ιερού χρήματος του Ναού σας καί της Ενοριακής περιουσίας.

 

 Συγχαίροντες λοιπόν διά τόν συντελεσθέντα διορισμό σας, επιθυμούμε νά σας διαβεβαιώσουμε γιά τήν εμπιστοσύνη, μέ τήν οποία σσς περιβάλλουμε καί σας ευχόμεθα νά διανύσετε τήν τριετή θητεία σας μέ υγεία, νά εργασθήτε φιλότιμα καί μέ ζήλο γιά τήν προαγωγή της ενορίας σας παντοιοτρόπως, καί νά αναπτύξετε έντονη δραστηριότητα σέ όλους τούς τομείς ταης εκκλησιαστικής δράσεως, συνεργαζόμενοι αρμονικά τόσο μέ τόν Αιδεσιμ. Πρόεδρό σας, όσο καί μέ τά λοιπά λαϊκά μέλη του εκκλησιαστικού σας Συμβουλίου. 

 

 Ωσαύτως οφείλουμε νά σας ενημερώσουμε, σέ γενικές γραμμές. στά επί μέρους καθήκοντα ως καί τά δικαιώματά σας, συνοψίζοντες εν όλίγοις κυρίως τίς υποχρεώσεις σας έναντι του Μητροπολίτου, της Ιεράς Μητροπόλεως, της Ενορίας καί του Νόμου καί παρακαλούμε όλους ανεξαιρέτως, κληρικούς καί λαϊκούς, αφού διαβάσετε τήν Εγκύκλιο αυτή, νά τήν φυλάξετε σέ ασφαλές μέρος, καί βεβαίως καί στόν οικείον φάκελλον του Αρχείου του Ναού, ώστε από καιρού εις καιρόν νά τήν συμβουλεύεσθε, ιδίως όταν αναφύονται ζητήματα συνεργασίας σας εντός του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

* * * * *

Α’ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

1.          Η Ιερά Μητρόπολη είναι η Προϊσταμένη Αρχή των Ιερών Ναών καί των ανθρώπων πού διακονούν σ’αυτούς.  Αυτό απορρέει από τό Κανονικό Πολίτευμα της Εκκλησίας, το οποίο τυγχάνει Επισκοποκεντρικό, καί θεμελιώνεται επάνω στήν πνευματική σχέση καί την Κανονική εξάρτηση Κλήρου καί λαού από τόν Επίσκοπο.  Γι’ αυτό είναι ανάγκη νά κατανοήσετε ότι ο Επίσκοπός σας δεν είναι απλώς ο διοικητικός σας Προϊστάμενος, αλλά ένας στοργικός Πνευματικός Πατέρας, ευρίσκόμενος «εις τύπον καί τόπον Χριστού».  Έτσι θά πρέπει νά τόν βλέπετε, νά πείθεσθε στίς πατρικές συμβουλές καί προτροπες Του, νά μή ασεβείτε πρός Αυτόν καί νά μή δυσανασχετήτε όταν εκείνος προσπαθεί νά διορθώση τά ενίοτε κακώς κείμενα.

2.          Η Ιερά Μητρόπολη είναι επίσης η εποπτεύουσα αρχή των Ιερών Ναών. Καμμία απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δέν είναι έγκυρη καί δέν εφαρμόζεται, εάν προηγουμένως δέν εγκριθή από τήν Ιερά Μητρόπολη. Γι’ αυτό κάθε απόφαση στέλλεται σέ αντίγραφο πρός τόν Μητροπολίτη καί αναμένεται η έγκρισή Της, ώστε νά εφαρμοσθή. Κάθε άλλη διαδικασία εκτός αυτής, είναι καί παράνομη καί αντικανονική, συνιστώσα παρανομία καί αυθαιρεσία.

3.          Η πειθαρχία όλων καί η υπακοή πρός τίς πατρικές εντολές του Μητροπολίτου είναι καθήκον απαράβατον.  Η εσκεμμένη παράβασή του συνεπάγεται τήν απόλυση του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου. Δέν έχει γίνει χρήση αυτού του μέτρου μέχρι σήμερα, γιατί όλοι, κατά κανόνα, οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι είναι άνθρωποι σεμνοί, φιλότιμοι καί συνεργάσιμοι. Ωστόσο ενδέχεται νά υπάρξουν και παρεξηγήσεις, γι’ αυτό όποιος έχει παράπονο ή απορία γιά κάποια απόφαση της Ιεράς μας Μητροπόλεως, μπορεί καί έχει τό δικαίωμα νά προσέρχεται στούς αρμοδίους παράγοντές της (ήτοι τόν Πρωτοσύγκελλον ή τόν Γεν. Αρχ. Έπίτροπον ή τούς κατά νήσους Αρχιερατικούς επιτρόπους) καί νά ζητεί διευκρινίσεις καί εξηγήσεις μέ ευπρέπεια, σεβασμό καί αξιοπρέπεια.

4.          Οι Ιεροί Ναοί έχουν καθορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις πρός τήν Ιερά Μητρόπολη. Νομίμως υποχρεούνται νά καταβάλλουν τακτικά ένα ποσοστό επί των εισπράξεων του Ναού, πού είναι 7% υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου καί 2% υπέρ του Μητροπολιτικού Μεγάρου.  Μέ τά έσοδα αυτά συντηρούνται τά Γραφεία καί τό κτίριο της Ι. Μητροπόλεως. Τά χρήματα κατατίθενται κατά τριμηνία από τόν Ταμία κάθε Ναού στό Ταμείο της Ι. Μητροπόλεως επί αποδείξει. Η καθυστέρηση της καταβολης των ποσοστών αυτών, αλλά καί κάθε καθυστέρηση καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητος στήν Μητρόπολη.

5.          Επίσης παρακαλούμε νά γνωρίζετε, ότι εκτός των ποσοστών αυτών, κάθε Ναός αναγράφει στόν ετήσιο Προϋπολογισμό του καί ορισμένα ποσά, υπό μορφήν εκτάκτων καί εφ’ απάξ εισφορών υπέρ των ποιμαντικών, κοινωνικών, πνευματικών καί φιλανθρωπικών σκοπών της Ι. Μητροπόλεως.

6.          Μέ τά χρήματα αυτά η Ι. Μητρόπολη καλύπτει τίς δαπάνες λειτουργίας των Γραφείων Της, των Ιδρυμάτων Της, εξασφαλίζει τή λειτουργία της Στέγης Ευγηρίας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Ταλάντων, τον Ξενώνα Αγάπης καί Φιλοξενίας, υπό τήν επωνυμία: "Τό Σπίτι του Ταξιδιώτη", του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας ( Κ.Μ.Ο.), του προτύπου Παιδικού Σταθμού, υπό τήν επωνυμία :"Στήν παλάμη του Θεού", του Εργαστηρίου Δημιουργικής απασχόλησης καί έκφρασης παιδιών σχολικής ηλικίας, του Ραδιοφωνικού Σταθμού, υπό τήν επωνυμία: "Από τόν άμβωνα της Σύρου καί μέ τά κύματα του Αιγαίου", της Κυκλαδικής Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, του Εργαστηρίου Βυζαντινής Αγιογραφίας, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, του Κέντρου Νεότητος, του Κέντρου Πνευματικήςψ Οικοδομής Μήλου ( ΚΕ.Π.Ο.) καί του Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου, υπό τήν επωνυμία: "Θεογνωσία". Επίσης παρέχει φοιτητικές υποτροφίες, οικονομικά βοηθήματα, φάρμακα καί ενοίκια, σε απόρους συνανθρώπους μας, οργανώνει τό ιεραποστολικό της έργο, τίς αντιαιρετικές εξορμήσεις, τήν ποιμαντική δραστηριότητα για τήν νεολαία, εκδίδει φυλλάδια, οργανώνει Συνάξεις  επιστημόνων, Συνέδρια καί πολλές άλλες εκδηλώσεις καί δίδει γενικώς τήν μαρτυρία της Εκκλησίας στόν σύγχρονο κόσμο. 

 Όλες αυτές οι δραστηριότητες της Ι. Μητροπόλεως θά χωλαίνουν, εάν οι Ναοί δεν καταβάλλουν εγκαίρως τίς εισφορές των καί τά ποσοστά των. Κάθε εμπόδιο στον τομέα αυτό, προερχόμενο από σας, έχει συνέπειες, διότι δυσκολεύει τό μεγάλο πνευματικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας σέ διάφορους τομείς, τό οποίο γνωρίζετε καί γιά τό οποίον δικαιούσθε όχι μόνον νά καυχέσθε, αλλά καί νά τό θεωρείτε δικό σας. Κατά συνέπεια δέν πρέπει να επιτρέψετε πότε στόν εαυτό σας νά πιστέψει ότι ο Ι. Ναός, τόν οποίο διακονείτε είναι κάτι διαφορετικό από τήν Ι.Μητρόπολη, ή, τό χειρότερο, ότι ενορία καί Ι. Μητρόπολη ευρίσκονται σέ σχέση αντιπαλότητος. Τό έργο της εκκλησίας είναι ενιαίο, καί η κεφαλή και αρχή του εκπορεύεται από τήν Ι. Μητρόπολη, ενώ η κάθε ενορία είναι προέκταση της Ι. Μητροπόλεως.  Η Μητρόπολη συντονίζει, προστατεύει και καθοδηγεί τίς ενορίες. Καί οι ενορίες υποστηρίζουν, σέβονται καί συνεργάζονται μέ τήν Ι. Μητρόπολη.

7.          Η εποπτεία της Ι. Μητροπόλεως επί κάθε Ι. Ναού εκφράζεται μέ περιοδικούς ελέγχους της διαχειρίσεως καί της διοικήσεως, της τηρήσεως των οδηγιών καί των νόμων, διενεργουμένους από υπαλλήλους Της, καθώς καί μέ τήν έγκριση, διόρθωση ή απόρριψη των αποφάσεων των εκκλησιαστικών Συμβουλίων πού υποβάλλονται σ’ Αυτήν.  Επίσης καί μέ τήν πειθαρχική διαδικασία. 

8.          Μέ παλαιότερη εγκύκλιό μας,, εγνώρισαμε στά Εκκλησιαστικά Συμβούλια ότι, σύμφωνα άλλωστε καί μέ τόν νόμο, κανένα είδος εσωτερικής καί εξωτερικής διακοσμήσεως των Ι. Ναών δέν παραγγέλλεται καί δέν τοποθετείται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της συσταθείσης Καλλιτεχνικής Επιτροπής καί έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.  Στή διαδικασία αυτή υπάγονται η εικονογράφηση, τά ξυλόγλυπτα, οι πολυέλαιοι, τά μανουάλια, τά καθίσματα, τά λάβαρα, τά ιερά σκεύη, τά χρυσοκέντητα, οι καμπάνες, τά ωρολόγια των κωδωνοστασίων κ.λ.π. Πάντα δέ ταύτα ανεξαρτήτως του εάν τά χρήματα προέρχονται από τό ταμείον του Ναού ή απ’ ευθείας από κάποιον δωρητή. 

9.          Γιά όλα τά ανωτέρω οφείλουν νά σας κατατοπίσουν καί οι Αιδεσιμ. Πρόεδροι των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, μέ τούς οποίους θά συνεργασθήτε. Αυτοί γνωρίζουν καλώς καί μέ κάθε λεπτομέρεια όλα όσα αναγράφονται εδώ καί θά σας εξηγήσουν καί προφορικά κάθε σημείο πού χρήζει διευκρινίσεως. 

* * * * *

Β΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΔΕΣΙΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΣΑΣ

 

1.      Ο Αιδεσιμ. Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι ο εφημέριος του Ιερού Ναού ή όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ο ορισθείς υπό του Μητροπολίτου Ιερατικώς Προϊστάμενος αυτού. Κατά τήν Ορθόδοξη Θεολογία μας ο Ιερεύς είναι εκπρόσωπος του Επισκόπου στήν Ενορία του. Σάν Πρόεδρος δέ του Εκκλ. Συμβουλίου διοικεί τήν ενορία μαζί σας, εν ονόματι πάντοτε του Επισκόπου, χωρίς τάσεις ανεξαρτητοποιήσεως καί αυτονομίας. Οι Πρεσβύτεροι είναι συνηρμοσμένοι πρός τόν επίσκοπο των «ως χορδαί κιθάρα».

2.      Ο Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου συγκαλεί σέ συνεδρίαση τό Συμβούλιο, προεδρεύει αυτού, συντάσσει τήν Ημερησία Διάταξη των πρός συζήτηση θεμάτων καί διευθύνει τίς εργασίες του. Πάντες του αποδίδετε τιμή καί σεβασμό.

3.      Δέν είναι νόμιμη η συνεδρίαση του Εκκλ. Συμβουλίου εάν δέν τήν συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή εάν δέν παρίσταται σέ αυτήν. Μοναδική εξαίρεση του κανόνος αυτού αποτελεί η περίπτωση, κατά τήν οποία ο ίδιος ο Πρόεδρος θέλει νά απουσιάση καί εγκρίνει τήν εν απουσία του συνεδρίαση, οπότε αναπληρώνεται υπό του αντιπροέδρου καί η συνεδρίαση είναι νόμιμη εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη.

4.      Οι κ.κ. επίτροποι δέν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα επί του ή των ιερέων, δηλ. νά τούς ελέγχουν, να τούς διατάζουν ή νά τούς επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη. Οι ιερείς έχουν τήν αναφοράν τους στόν Μητροπολίτη τους, ο οποίος είναι καί ο μόνος αρμόδιος να τούς ελέγχει. Εάν οι Επίτροποι έχουν κάποιο παράπονο από τόν ιερέα των, οφείλουν νά τό αναφέρουν στόν Μητροπολίτη καί εκείνος έχει δικαίωμα καί υποχρέωση νά επιληφθεί καί νά δώση λύση.  Οι Εκκλ. Επίτροποι δεν έχουν δικαίωμα νά διατάζουν τόν ιερέα ή νά αποφασίζουν αυτοί χωρίς νά τόν ερωτούν.  Αυτό συνιστά αυθαιρεσία. Ούτε ο Ιερεύς μόνος του δικαιούται νά αποφασίζει γιά θέματα πού ανάγονται στήν αρμοδιότητα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, περιφρονώντας έτσι τους λαϊκούς συνεργάτες του-μέλη του Συμβουλίου, αλλ’ ούτε καί τά λαϊκά μέλη έχουν τό δικαίωμα από μόνα των, καί χωρίς τόν Πρόεδρόν των, νά παίρνουν αποφάσεις, καί πολύ περισσότερον νά τίς εκτελούν, χωρίς μάλιστα καί τήν έγκριση της Ι. Μητροπόλεως.

5.      Ασέβεια ή ανυπακοή πρός τόν Αιδεσιμ. Πρόεδρον συνιστα παράπτωμα, επισύρον ποινές, μέχρι καί απολύσεως. Όπου κυριαρχεί αγάπη καί συνεργασία, εκεί ποτέ δέν δημιουργούνται προβλήματα. 

6.      Οι κ.κ. Επίτροποι, οφείλοντες τήν πιό πάνω τιμή καί σεβασμό πρός τόν ιερέα των, δικαιούνται καί αυτοί νά απολαμβάνουν από αυτόν αγάπης καί τιμής. Ο καλός Ιερεύς ποτέ δέν παραλείπει νά τιμά τούς αμέσους συνεργάτες του, όπως είναι τά μέλη του Εκκλ. Συμβουλίου. Γι’ αυτό επιβάλλεται μεταξύ Ιερέως καί Επιτρόπων νά υπάρχουν πνευματικοί δεσμοί ερειδόμενοι επί της πνευματικής σχέσεως Ποιμένος καί ποιμνίου. ‘Οπου αυτό υπάρχει εκεί απουσιάζουν προβλήματα σχέσεων μεταξύ των.

* * * * *

Γ’ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

 

1.         Πρώτιστο καθήκον είναι νά συνεργάζεσθε μέ αρμονία καί αγάπη μεταξύ σας, μέ στόχο τήν προαγωγή της ενορίας σας πνευματικά καί υλικά.  Οπου λείπει αυτή η συνεργασία εκεί βλάπτεται η Εκκλησία, σκανδαλίζοντανι οι πιστοί καί θλίβεται η ιερά Μητρόπολη, η οποία αναγκάζεται νά επεμβαίνει όπου χρειάζεται, πρός αποκατάσταση της τάξεως, της αγάπης, της ευπρεπείας καί της υπευθυνότητος.

2.         Δέν θά πρέπει νά λησμονήσετε ότι δέν διωρισθήκατε απλώς καί μόνον γιά νά εισπράττετε ή γιά νά καταμετρείτε τά χρήματα. Βασική αποστολή σας είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν καλή καί αποδοτική λειτουργία της ενορίας σας, ως κέντρου της Θείας Λατρείας και κοινωνικής προσφοράς στόν λαό μας. Επομένως η ενορία είναι κυρίως κέντρο πνευματικής, λατρευτικής, ιεραποστολικής καί κοινωνικής ζωής καί προσφοράς. Καί είναι καί κέντρο διοικήσεως καί διδαχής. Πρός τούτο, καθιστάμενοι υπόδειγμα ευλαβείας καί αγάπης πρός τόν Αίδεσιμ. Πρόεδρόν σας, νά μελετήσετε τρόπους γιά τήν πνευματική αναβάθμιση της ενορίας σας.  Εάν η Ενοριακή Κοινότητα δέν γίνει πόλος έλξεως όλων, ει δυνατόν, των ενοριτών, αν σ’αυτήν δέν βρίσκει καταφύγιο κάθε πιστός, τότε χάνει τόν λόγο της υπάρξεώς της καί μεταβάλλεται σέ μουσειακό αντικείμενο, μονάδα άψυχη καί ανενεργή.

3.         Γιά νά γίνουν όλα αυτά μας χρειάζονται οι αναγκαίες υλικοτεχνικές προϋποθέσεις καί τά μέσα, γιά τήν εξασφάλιση των οποίων εσείς οφείλετε νά μεριμνάτε. Αρχίζοντας από τόν εξωραϊσμό καί τήν αποπεράτωση του Ναού σας, θά προχωρήσετε, μέ μιά σωστή αξιολόγηση, στόν εσωτερικό του διάκοσμο καί στόν εξοπλισμό του μέ καθίσματα, θέρμανση κ.λ.π. Η φιλότιμη αυτή προσπάθειά σας θά αποδώσει, όπως απέδωσε μέχρι τώρα κάθε άλλη ανάλογη προσπάθεια, γιατί ο λαός μας είναι ευλαβής, σέβεται τήν εκκλησία του καί συντρέχει μέ τόν οβολό του, τά έργα της ενορίας του. Τό κράτος δέν μας βοηθά συστηματικά, παρεκτός εκτάκτων περιπτώσεων.  Τά χρήματα τά αναζητούμε από τόν λαό μας, ο οποίος όταν βλέπει ότι γίνονται έργα καί ότι τά χρήματά του αξιοποιούνται σωστά, δέν διστάζει νά βοηθεί.

4.         Επειδή θά διαχειρισθείτε ιερά χρήματα πού δέν σας ανήκουν, επιβάλλεται νά τηρήσετε μέ σχολαστικότητα καί ευταξία όλα τά απαραίτητα βιβλία διαχειρίσεως, πού πρέπει νά είναι εσφραγισμένα από την Ι. Μητρόπολη. Ο Ι. Ναός είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ.) Τούτο σημαίνει ότι η διαχείριση των εσόδων του υπάγεται στίς δεσμεύσεις του δημοσίου λογιστικού καί ελέγχεται από δημόσια όργανα τόσον της Εκκλησίας, όσον καί του Κράτους. Οικονομικές καί άλλες διαχειριστικές ατασθαλίες, εκτός του ότι θά σας εκθέσουν προσωπικά όταν γνωσθούν, θά προξενήσουν βλάβη στήν ψυχή σας καί θά ζημιώσουν σύνολη τήν εκκλησία. 

5.         Καθήκον έχετε νά περιφρουρήσετε τήν ακίνητη καί κινητή περιουσία του Ναού σας. Αυτό είναι έργο ιερό, διότι καί η περιουσία πού τυχόν έχει ο Ναός σας είναι ιερή.  Τήν αφιέρωσαν σ’ αυτόν άνθρωποι ευσεβείς μέ δωρεές καί αφιερώσεις. Τήν εσεβάσθησαν οι αιώνες. Μπορεί να είναι μικρή καί ασήμαντη. Χρέος έχετε να τήν προστατεύσετε από τή βουλιμία των καταπατητών, των επιβούλων καί των ασεβών. Μέ τήν σώφρονα διαχείριση της περιουσίας, θά αυξήσετε τούς πόρους της ενορίας σας καί θά της δώσετε τήν δυνατότητα νά επιτελέσει καί άλλο έργο, χρήσιμο γιά τούς ενορίτες της. Η δέ ευθύνη σας απέναντι του Θεού είναι μεγάλη γιά κάθε θεληματική ή εξ αμελείας ζημία στήν ενορία σας από πράξεις ή παραλείψεις άστοχες επί του θέματος αυτού.

6.         Η Ι. Μητρόπολη είναι στή διάθεσή σας γιά νά σας διευκολύνει σέ κάθε δυσκολία σας καί σέ κάθε πρόβλημά σας. Βασική σας αρχή πρέπει νά είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Ναού σας. Πολλές φορές η περιουσία αυτή μένει εγκαταλελειμμένη καί δέν αποδίδει. Πρέπει νά αναστρέψουμε τήν κακή αυτή εικόνα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ευφυείς, μέ πυγμή, μέ ορθή και έξυπνη σκέψη καί μέ πρακτικές λύσεις γιά νά λάβουν σωστές ἀποφάσεις. 

7.         Τήν περιουσία πού έχει ο κάθε Ναός οφείλετε νά τήν αξιοποιήσετε καί όχι νά τήν διασκορπίσετε σέ έργα, καλά μέν καί άγια, τά οποία όμως μπορεί νά γίνουν καί μέ άλλους τρόπους ( π.χ.Λαχειοφόρους αγορές, σύσταση Ερανικών Επιτροπών κ.τ.λ).

8.         Αν παρά ταύτα, μέσα στά πλαίσια της αξιοποιήσεως ενός ακινήτου του Ναού σας κρίνετε ότι επιβάλλεται, ως καλύτερη λύση η πώλησή του, τούτο θά πρέπει απαραιτήτως νά συνδυάζεται μέ τήν άμεση επένδυση των χρημάτων από τήν πώληση σέ άλλο ακίνητο προσοδοφόρο, ώστε τελικά νά μή μείνει ο Ναός σας τελείως αθωράκιστος από πάγια έσοδα. Προϋποτίθεται η προς τούτο έγκριση του Μητροπολιτικού μας Συμβουλίου.

9.         Η απόκρυψη εσόδων του Ι. Ναού σας, μέ σκοπό τήν αποφυγή καταβολής των νομίμων υποχρεώσεών σας καί η τήρηση ανεπισήμου Ταμείου αυθαιρέτου, είναι πράξη παράνομη και δημιουργεί αταξία στή διαχείρηση. Επειδή δέ η ευθύνη γιά τή διαχείρηση δεν βαρύνει μόνο τόν Ταμία, αλλά είναι συλλογική, καλόν είναι νά γνωρίζετε ότι είσθε όλοι συνυπεύθυνοι καί οφείλετε «εις ολόκληρον» κάθε ποσόν πού θά σας καταλογισθή σέ περίπτωση καταγγελίας καί ελέγχου πού θά διενεργηθή. Γι’ αυτό φροντίσατε νά τηρούνται οι νόμοι, ώστε νά μήν παραστή ποτέ ανάγκη νά κληθήτε νά δώσετε λόγον γιά πράξεις ή παραλείψεις σας περί τήν διαχείριση.

10.    Η αποσφράγιση των κυτίων, η καταμέτρηση των χρημάτων του παγκαρίου πρέπει νά γίνεται συχνά, τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος, καί τούτο επειδή ο κίνδυνος διαρρήξεων καί κλοπής των χρημάτων έχει γίνει τελευταία πολύ αισθητός.  Η όλη διαδικασία του ανοίγματος καί της καταμετρήσεως πρέπει νά γίνεται επί παρουσία όλων καί όχι μόνον του ταμία, καί πάντως εν γνώσει όλων. Τά κυτία νά έχουν ανά 2 κλειδιά. Ανά ένα κρατούν ο Πρόεδρος καί ο Ταμίας Δέν επιτρέπεται ένα πρόσωπον νά κατέχει καί τά 2 κλειδιά. Δέν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα τάξεως και εντυπώσεων. Μετά από κάθε καταμέτρηση συντάσσεται Πρακτικό και υπογράφεται από όλους τούς επιτρόπους καί τόν Πρόεδρο. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τό προϊόν περιφοράς Δίσκου κατόπιν εντολής της Ι. Μητροπόλεως γιά ορισμένο σκοπό. Τό περιεχόμενο του τακτικού δίσκου πού περιφέρεται κάθε Κυριακή, όσον και του δίσκου του Φιλοπτώχου, όπου υπάρχει, τό ρίπτετε εντός του κυτίου καί τό καταμετρείτε μέ τό άνοιγμά του. Η ρίψη αυτή πρέπει νά γίνεται μετά τό πέρας της Θ. Λειτουργίας, ώστε ο θόρυβος των κερμάτων νά μή ενοχλεί κανένα, ούτε νά σκανδαλίζει.

11.    Ο τακτικός δίσκος υπέρ της Εκκλησίας περιφέρεται τίς Κυριακές εις τό «Εξαιρέτως…» από πρόσωπα έγκυρα..  Κατά τήν ώραν της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ Ημών…») σταματά επ’ ολίγον η περιφορά καί συνεχίζεται ευθύς αμέσως. 

12.    Η ευταξία εντός του Ναού είναι βασικό καθήκον των επιτρόπων. Στό σημείο αυτό πρέπει νά γνωρίζετε ότι η τάξη μέσα στήν εκκλησία δέν επιβάλλεται μέ φωνές καί θυμούς, αλλά μέ ευπρέπεια καί σεμνότητα, καθώς καί μέ ύφος μειλίχιο καί ήπιο, δεικύον καί αυτό ευλάβεια καί σεβασμό πρός τήν ιερότητα του χώρου. 

* * * * *

Δ’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.      Τό Εκκλ. Συμβούλιο έχει Πρόεδρο τόν Αιδεσιμ. εφημέριο καί επί περισσοτέρων του ενός Εφημερίων, εκείνον πού ορίζει ο Μητροπολίτης. Κατά τήν πρώτη, μετά τόν διορισμόν των λαϊκών μελών, συνεδρίαση του Συμβουλίου σας, θά εκλέξετε μεταξύ σας τόν αντιπρόεδρο, τόν Ταμία καί τόν Γραμματέα.  Ο καθένας έχει τά ιδιαίτερα καθήκοντά του.  Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τόν Πρόεδρο κωλυόμενο, αλλά μέ τήν επιφύλαξη των όσων ανεγράφησαν στήν ενότητα Β3.  Ο Ταμίας τηρεί τά λογιστικά καί τά άλλα βιβλία διαχειρίσεως.  Ενεργεί τίς εισπράξεις μέ διπλότυπες αποδείξεις καί γιά κάθε πληρωμή πρέπει να έχει τήν εντολή του Προέδρου.  Ολες οι πληρωμές πρέπει απαραιτήτως νά προβλέπωνται από τόν Προϋπολογισμό πού αποβάλλεται στην Ι. Μητρόπολη καί εγκρίνεται ή διαμορφώνεται κάθε χρόνο. Δέν επιτρέπονται υπερβάσεις. Καί ο απολογισμός υποβάλλεται στήν Ι. Μητρόπολη πρός έγκριση μαζί με όλα τά παραστατικά στοιχεία πού δικαιολογούν τίς δαπάνες.  Ο Αιδεσιμ. Πρόεδρος καί τά άλλα μέλη του Εκκλ. Συμβουλίου δικαιούνται νά ενημερώνονται όποτε θέλουν γιά τήν πορεία των οικονομικών του Ναού.  Τό Ταμείο δέν είναι τιμάριο του ταμία.  Μερικές φορές οι ταμίες κάνουν κατάχρηση της θέσεώς των καί διαχειρίζονται αυτοί μόνοι τά χρήματά της Ἐκκλησίας, απαξιούντες νά ενημερώνουν τους άλλους ή νά λάβουν εντολή από τόν Πρόεδρο.  Αυτό συνιστά παράβαση καί τιμωρείται.  Η διοίκηση καί διαχείριση είναι συλλογική.  Γι’αυτό καί όλοι δικαιούσθε νά λαμβάνετε γνώση των πάντων. Ο Γραμματέας τηρεί τά βιβλία της Γραμματείας. Τά επί μέρους βιβλία πού πρέπει νά υπάρχουν σέ κάθε Ναό είναι το Πρωτόκολλο εισερχομένων καί εξερχομένων εγγράφων, τό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, τό Αρχείο Εγγράφων, τό Βιβλίων Γάμων καί Βαπτισμάτων.

2.      Τό Εκκλ. Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε υποθέσεως πού αφορά στον Ι. Ναό ήτοι στή διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση της περιουσίας του, στήν ανέγερση, στόν εξωραϊσμό, στόν εξοπλισμό, στή διακόσμηση κ.λ.π. Καμμία απόφαση του Εκκλ. Συμβουλίου δέν εκτελείται, αν δέν υποβληθή προηγουμένως στην Ι. Μητρόπολη καί δέν εγκριθή. Δαπάνες πού γίνονται χωρίς τέτοια έγκριση δέν είναι σύννομες καί δέν καλύπτονται σέ πιθανόν έλεγχον.

3.      Πολύ περισσότερο δέν καλύπτονται δαπάνες πού έγιναν χωρίς καν απόφαση του Εκκλ. Συμβουλίου, μέ απλή πρωτοβουλία ενός ή δύο επιτρόπων πού αγνόησαν τούς άλλους.  Τέτοιες δαπάνες καταλογίζονται τελικά σέ βάρος εκείνων πού τίς διέταξαν. Ο Ναός, επαναλαμβάνουμε, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί αυτό σημαίνει πώς εφαρμόζονται γιά τή διαχείριση οι διατάξεις του δημοσίου λογιστικού μέ όλες τίς αυστηρές συνέπειες.

4.      Η εκμίσθωση καί η πώληση ακινήτων του Ναού γίνονται πάντοτε μέ δημοπρασία ύστερα από έγκριση της Ι. Μητροπόλεως. Δημοπρασία επίσης γίνεται καί γιά κάθε άλλο έργο του Ναού, όπως κτίσιμο, επισκευή, ανακαίνιση, αγορά κλπ. Οι πρός τόν Ναό δωρεές, εάν μέν πρόκειται γιά είδη διακόσμησης καί εξοπλισμού του, εγκρίνονται από την Εκκλησιαστική Επιτροπή, εάν δέ πρόκειται γιά ακίνητα εγκρίνονται από τό Μητροπολιτικό μας Συμβούλιο.

5.      Διορισμός, απόλυση καί τιμωρία πρός ιεροψάλτες καί νεωκόρους είναι άκυρα χωρίς τήν έγκριση του Μητροπολίτου.  Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο εποπτεύει τήν εκ μέρους τους καλή άσκηση των καθηκόντων τους καί, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, προτείνει στόν Μητροπολίτη, μέ Πράξη του, τή λήψη μέτρων. 

6.      Ο Ι. Ναός έχει, όπως προελέχθη, ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις πού εξοφλούνται ανά τριμηνίαν.  Οι υποχρεώσεις αυτές είναι: α) υπέρ της Ι. Μητροπόλεως καί του Μητροπολιτικού οίκου 9%,  β) υπέρ της Αποστολικής Διακονίας 3%, γ) ‘Υπέρ του ΤΠΟΕΚΕ 7%, δ) υπέρ του Συνοδικού Μεγάρου 0,5%, ε) υπέρ του Ραδιοφ. Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος 1%. ΣΥΝΟΛΟΝ 20,5% Οι υποχρεώσεις αυτές προβλέπονται από τόν Νόμο καί είναι υποχρεωτικές.

* * * * *

Ε΄ ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

1.       Η διαφύλαξη των Ι. εικόνων καί κειμηλίωνπρέπει να αποτελεί βασική σας μέριμνα, εφ’ όσον αυτά αποτελούν κληρονομία των προγόνων μας καί παρακαταθήκη γιά τίς απερχόμενες γενεές.  Καλόν είναι να συνταχθή ειδικό πρωτόκολλο καταγραφής αυτών ανά Ναό εις διπλούν. Ένα στέλλεται στην Ι. Μητρόπολη καί ένα παραμένει εις τόν Ναό.

2.       Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τά καθήκοντα καί τά δικαιώματά σας περιλαμβάνονται στόν Ν. 590/77 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» καί στόν Κανονισμόν της Ι. Συνόδου υπ’ αριθμ. 8/ 1980. 

3.       Τέλος, παρακαλώ νά γνωρίζετε ότι ύστερα από τίς νέες φορολογικές ρυθμίσεις, σύμφωνα μέ τόν Ν.3296/ΦΕΚ 253Α/14-12-2004, οι χρηματικές δωρεές πρός τούς Ναούς ανεξαρτήτως ύψους δέν είναι τώρα ανάγκη νά κατατίθενται προηγουμένως στό Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων ούτε σέ τραπεζικό λογαριασμό, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, καί από εκεί νά παραλαμβάνωνται από τόν ταμίαν του Ναού. Εφεξής ο κάθε δωρητής δύναται νά καταθέτη οιοδήποτε ποσό επιθυμεί στό ταμείο του Ναού, νά παίρνη τήν απόδειξή του, πού στό πίσω μέρος της θά φέρη τήν βεβαίωση ότι τό περί ου ο λόγος ποσό εισεπράχθη καί εισήχθη στό ταμείο καί νά τήν χρησιμοποιεί στήν φορολογική του Δήλωση, διά νά επιτύχη έκπτωση από τόν φόρο του.  Δηλαδή εφεξής τά ποσά πού δωρίζονται σέ Ναούς αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα.

 

 Αγαπητοί μας συνεργάτες,

 Θεωρούμε ότι σας ενημερώσαμε επαρκώς, ώστε νά γνωρίζετε πώς πρέπει νά προσφέρετε τίς υπηρεσίες σας στήν Εκκλησία.  Ο Απόστολος Παύλος γράφει, ότι κανένας εργαζόμενος δέν αμείβεται καί κανένας αγωνιζόμενος δέν στεφανώνεται «αν μή νομίμως αθλήση». Κατά συνέπεια επιβάλλετα όλα νά γίνωνται μέσα στήν εκκλησία «κατά τάξιν καί» γιά νά έχουν τήν ευλογία του Θεού καί τόν έπαινο των ανθρώπων. Παρακαλούμε πατρικώς όλους σας νά θεωρήτε τήν Ι. Μητρόπολη σάν Μητέρα σας, γιατί είναι η προστασία σας καί η καταφυγή σας. Αυτή θά επιληφθή των προβλημάτων της ενορίας σας, γιά νά δώσει λύση. Αυτή θά σας αποδείξη τρόπους νά αντιμετωπίσετε σωστά μιά δυσκολία σας. Αυτή θά σας προστατεύση από ποικίλες επιβουλές μέ τό κύρος πού διαθέτει. Αυτή θά σας εμπνεύση προσανατολισμούς καί θά σας καθοδηγήση ορθά. 

 Πρέπει νά μή σας διαφεύγη ποτέ άπό τόν νού η μεγάλη αλήθεια, ότι η Εκκλησία είναι ενιαία. Κατεστάθητε ‘Εκκλησιαστικοί Επίτροποι μιας συγκεκριμένης ενορίας καί έχετε ταχθή νά ενδιαφέρεσθε διά τήν παντοειδή προαγωγή Της, τούτο όμως δέν σημαίνει ότι δικαιούσθε νά αδιαφορείτε γιά τίς ανάγκες της τοπικής μας εκκλησίας.Η Ι. Μητρόπολη συντονίζει τις προσπάθειες όλων και επιβάλλεται νά έχει τά μέσα γιά νά ασκή τό ευεργετικό Της έργο. Η εμβέλεια του κύρους καί της αξιοπιστίας της Ι. Μητροπόλεως είναι μεγάλη καί καλύπτει όλους, δίδουσα τήν μαρτυρία Της μέσα στήν κοινωνία, σέ όλα τά επίπεδα. Βοηθήστε λοιπόν, νά συνεχίσουμε άπαντες τήν κοινή σωτήρια και φιλάνθρωπη προσπάθεια. Όταν η Μητρόπολη είναι καλά οργανωμένη, όταν μάχεται, όταν δραστηριοποιείται, όταν συντονίζει, όταν κινείται, όταν ζή καί αγωνίζεται, τότε το σωτήριο έργο της Μητέρας μας Εκκλησίας προβάλλεται. 

 Ολοθύμως ευχόμεθα νά έχετε τήν ευλογία καί τή δύναμη του Θεού, ώστε νά επιτελέσετε ευσυνείδητα τό έργο σας. Ο Κύριος πού σας καλεί νά Τόν διακονήσετε, ας σας ενισχύη καί στηρίζη στήν ιερή διακονία σας και ας σας χαρίζη τήν αγαθήν μαρτυρίαν της συνειδήσεώς σας.  Μή λησμονήσετε ουδ’ επί στιγμήν, ότι εκλήθητε νά επιτελέσετε έργο ιερό και γι’ αυτό νά γνωρίζετε ότι κάθε τι πού προσφέρετε στήν Εκκλησία, θά σας τό ανταποδώσει ο Θεός σέ βαθμό εκατονταπλασίονα, εφ’ όσον τό προσφέρετε μέ τήν καρδιά σας.. 

 

Μετά πολλών πατρικών ευχών, ευλογιών και αγάπης

 

Ο Μητροπολιτης

 

 

 

 

home

Δεκέμβριος 2005

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.