ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ                                                   Τήνος, 6 Μαρτίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.                                                
Αριθμ. Διεκπ.                         
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου διακηρύσσει ότι την 11η Απριλίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η  μεσημβρινή, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση ακινήτων του ΠΙΙΕΤ στην Αθήνα στην κατάσταση που βρίσκονται, ήτοι:

     Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

   Για κάθε άλλη πληροφορία, καθώς και για τη λήψη της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας τηλ. 22830-22256, 22336 κ. Κορνάρο και στο τηλ. 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο Δικηγόρο- Ηρακλείτου 6 Αθήνα.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

 

 

27 Μαρτίου 2007

 

 

Προς
την εφημερίδα “Ηχώ των Δημοπρασιών”
Ακαδημίας 37
10672-Αθήνα

 

       Σας αποστέλλουμε περίληψη διακήρυξης για τη διετή ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Αθήνα και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το συντομότερο δυνατόν.
Η πληρωμή σας θα γίνει εκδίδοντας τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2/28783 Α/30-8-2005 σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Επικρατείας από την αξία του οποίου θα κρατηθεί 3% υπέρ του ΜΤΠΥ μετά την αποστολή του φύλλου δημοσιεύσεως εις διπλούν.

 

Ευχαριστούμε

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκαθαριστή δαπανών ΠΙΙΕΤ.

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Μαρτίου 2007

 

 

Προς
την εφημερίδα “Καθημερινή”
Σωκράτους 57
10431- Αθήνα.

 

       Σας αποστέλλουμε περίληψη διακήρυξης  για τη διετή ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Αθήνα και παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το συντομότερο δυνατόν.
Η πληρωμή σας θα γίνει εκδίδοντας τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2/28783 Α/30-8-2005 σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Επικρατείας από την αξία του οποίου θα κρατηθεί 3% υπέρ του ΜΤΠΥ μετά την αποστολή του φύλλου δημοσιεύσεως εις διπλούν.

 

Ευχαριστούμε

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκαθαριστή δαπανών ΠΙΙΕΤ.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ                                                   Τήνος, 6 Μαρτίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.                                                
Αριθμ. Διεκπ.                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

      Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου διακηρύσσει ότι την 11η Απριλίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η  μεσημβρινή, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση ακινήτων του ΠΙΙΕΤ στην Αθήνα στην κατάσταση που βρίσκονται, ήτοι:

     Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Η διάρκεια των μισθώσεων είναι διετής, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως.
Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό 5% κατ’ ελάχιστο ποσό.
Οι προσφορές θα στέλνονται στην Τήνο, στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “για το διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου ……………….” μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα και θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης..
Για κάθε άλλη πληροφορία, καθώς και για τη λήψη της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας τηλ. 22830-22256, 22336 κ. Κορνάρο και στο τηλ. 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο Δικηγόρο- Ηρακλείτου 6 Αθήνα.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

 

Ιωάννης Πολατσίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ   

 

    Η υπογεγραμμένη Γεωργία Μαραγκού, Κλητήρας του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου δηλώνω ότι σήμερα την 6 Μαρτίου 2007 τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΙΙΕΤ την υπ. αριθμ. ………/6-3-2007 διακήρυξη  για την ενοικίαση τεσσάρων (4) ακινήτων του ΠΙΙΕΤ που βρίσκονται στην Αθήνα.

 

Η ενεργήσασα τη τοιχοκόλληση υπάλληλος ΠΙΙΕΤ

 

Γεωργία Μαραγκού

 

 

Εθεωρήθη

Τήνος αυθημερόν

Οι Υπάλληλοι του ΠΙΙΕΤ

Back | Home

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.