Tinos photoalbum

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΠΘ 91106/Α1/10-7-2007

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις :
α) Του Ν. 349/1976 «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΦΕΚ 149 τ. Α΄)».
β)  Των άρθρων 3 & 6   του υπ’ αριθμ. 8/18.3.1970 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Διοικήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου».
γ)  Του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 τ. Α΄) όπως ο νόμος  αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ3β και 4β του Ν 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α)
2.-Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/203/οικ13884/21.06.2006 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ περί έγκρισης μεταξύ άλλων και της  πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου διορισμένου στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο αμειβομένου με μηνιαία αντιμισθία.
3.- Την υπ΄αριθμ. 31/2007  Συνεδρίαση της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   την πρόσληψη ενός (1)  Δικηγόρου διορισμένου παρ΄ Αρείω Πάγω ή παρ΄ Εφέταις με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου και  πάγια αντιμισθία, μέλους του δικηγορικού συλλόγου Σύρου με τους ακόλουθους όρους:
 Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κατά προτίμηση Τήνιοι    (άρθρο 6 του 8/70 Κανονισμού).
β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
γ)  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (άρθρο 5 Υ. Κ).
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Υ.Κ).
ε)  Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
στ)  Να είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό Σύλλογο Σύρου.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Δικηγόρου που θα προσληφθεί θα είναι:

  1. Η αντιπροσώπευση και υπεράσπιση του Ιερού Ιδρύματος ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής και επιτροπής ειδικής δικαιοδοσίας.
  2. Η παροχή στη Διοικ. Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.
  3. Η παρακολούθηση και επιμέλεια των ποινικών, αστικών, φορολογικών και διοικητικών γενικά υποθέσεών του, που αφορούν την περιουσία και το υπηρετούν σε αυτό προσωπικό του.
  4. Ό,τι άλλο προβλέπεται και προσιδιάζει στην άσκηση του Δικηγορικού Λειτουργήματος από το ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α) "περί το κώδικος των δικηγόρων" όπως τροποποιηθέν ισχύει, προς εξυπηρέτηση όλων των αναγκών του ΠΙΙΕ Τήνου.

   Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα αμείβεται με πάγια αντιμισθία, όπως αυτή καθορίζεται με τις διατάξεις του Ν 1093/1980 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 2/8250/0022/10-2-2004 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
Οι παραπάνω νομικές υπηρεσίες, θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του ΠΙΙΕ Τήνου και όπου αλλού απαιτούν οι ανάγκες του.
Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από:
Α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Σύρου.
Β) Τρεις δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Σύρου.
Γ) Τον Αντιπρόεδρο της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕ Τήνου.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου, καθήκοντα δε Γραμματέα αυτής ασκεί ο Έφορος του ΠΙΙΕ Τήνου.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΙΙΕ Τήνου, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
1) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η χρονολογία γεννήσεώς του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή την Κοινότητα του υποψηφίου από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι Τήνιος ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι, από το οποίο να αποδεικνύεται η τήνια καταγωγή του υποψηφίου από ένα τουλάχιστον γονέα.

  1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα υπηρεσιακά).
  2. Πιστοποιητικό πρόσφατο του δικηγορικού συλλόγου Σύρου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση και β) ο υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω ή παρ΄ Εφέταις.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα (όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν 1256/1982) ή ότι θα παραιτηθεί από την άλλη έμμισθη θέση του Δημόσιου τομέα σε περίπτωση επιλογής του.
  4. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
  5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
  6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ -για άνδρες- (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα υπηρεσιακά).

    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο (κυρίως εμπράγματο, μισθώσεων) στο Διοικητικό Δίκαιο (οργάνωση και λειτουργία ΝΠΔΔ, υπηρεσιακής εξέλιξης, μισθοδοσίας και ασφάλισης υπηρετούντος προσωπικού σε ΝΠΔΔ, στις διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα, στις νομοθετικές διατάξεις για τις υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπόμενες περιουσίες και γενικά σε θέματα δικαίου που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και δραστηριότητα του ΠΙΙΕ Τήνου.

 

   Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στα τηλ. 2283022896 κ. Ι. Αλικάρης- Έφορος ΠΙΙΕΤ, καθώς και την παρούσα κοινή απόφαση προκήρυξη σε πλήρη μορφή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                           Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ                                               ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece