Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Τήνο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ο Τ Ι

εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια δύο (2) χρόνων ενός (1) διαμερίσματος ιδιοκτησίας του, στον Α΄ όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 51 –53 στην Καλλιθέα Αθήνα, επιφανείας 89,60 τ.μ., το οποίο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, χωλ, κουζίνα, διάδρομο κλπ. βοηθητικούς χώρους, (κληροδότημα Ελένης Καρέλα).
Η δημοπρασία γίνεται κατά τις διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939 και του Β. Διατάγματος της 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και υπό τους εξής όρους:
1. Η ενοικίαση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και λήγει μετά δύο (2) χρόνια.
2. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο σε €υρώ και θα κατατίθεται στην υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην Τήνο, στην αρχή κάθε μισθωτικού μήνα με ταχ/κή επιταγή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον μισθωτή, χωρίς όχληση του εκμισθωτή.
3. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερομένου διαμερίσματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) €υρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για δύο (2) χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του δείκτη τιμών καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαμήνου όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ προσαυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο εκάστοτε καταβαλλόμενο κατά το αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος μίσθωμα, τόσο για τον νόμιμο ή τον κατά παράταση χρόνο.
4. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει, για να γίνει δεκτός σ΄ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελαχίστου όρου προσφοράς υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή το ισόποσο σε μετρητά ήτοι 450 € Χ 5% Χ 24 μήνες = 540 €. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.


5. Πλειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί ενοικιαστής, οφείλει να καταθέσει στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας στη Τήνο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.
Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο. Αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.
6. Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο, ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας, το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον.
7. Ο τελευταίος πλειοδότης αν δεν διαμένει στον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
8. Αυτός που θα αναδειχθεί ενοικιαστής οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή, ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο πέντε (5) αυτής της διακήρυξης ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
9. Η πρώτη δόση του μισθώματος πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί.. Σ΄ αυτήν συμψηφίζεται η κατά τον όρο 4 εγγύηση, η οποία καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Ι. Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
10. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
11. Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.
12. Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου δεν ευθύνεται απέναντι στον ενοικιαστή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
13. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του μισθωτή. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία οφείλουν κατά την έναρξη αυτής να δηλώσουν ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.
14. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ΄ αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό.
15. Ο μισθωτής οφείλει να φροντίσει για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή.
16. Ο εκμισθωτής, Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητά του εκμισθωτή μετά την λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.
17. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του όρου 5 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου από τον μισθωτή και τον εγγυητή του, αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.
18. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε ολική ή μερική υπομίσθωση του μισθίου, ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του με αντάλλαγμα ή χωρίς. Επίσης δεν χωρεί σιωπηρή αναμίσθωση ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.
19. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθούν.
20. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο κληροδότημα €υρώ εξήντα (60) για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσής της.
21. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα της προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το διαμέρισμα για τη νέα μίσθωση.
22. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον ενοικιαστή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.
23. Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία, περί αποδόσεως μισθίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, που όλους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.
24. Η κατά τον όρο 5 χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως, στο μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από τη μίσθωση.
25. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γραφείο του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Δημητρίου Σιώτου Ηρακλείτου 6 Κολωνάκι - Αθήνα την 16 Ιουλίου 2006 ημέρα Κυριακή από τις 10 π. μ. έως 12 μεσημβρινή ενώπιον ημών και του συμπράττοντος εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής.
26. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
27. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.
28. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.
29. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. (22830- 22256 κ. Ιωάννη Αλικάρη) ή στο 210-3606531 κ. Δημήτριο Σιώτο.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ιωάννης Πολατσίδης

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 07 - 04 - 2006
Η Γενική Διευθύντρια της
Περιφέρειας Αττικής

Αικατερίνη Γιαβάση

 

Home

Back Next