Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Ιερό Ίδρυμα, διακηρύσσει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμ. 126656/Α1/26-11-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση και κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3 και επόμ. του Π.Δ. 715/79, του ιδιοκτησίας του πολυωρόφου ακινήτου, που βρίσκεται στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη αριθ.5 (πρώην Ίωνος Δραγούμη) στην Πλατεία Ομονοίας κι αποτελείται από τους : α. δεύτερο υπόγειο όροφο καθαρής επιφανείας 68,35 τετραγωνικών μέτρων β. πρώτο υπόγειο όροφο καθαρής επιφανείας 466,00 τετραγωνικών μέτρων, γ. ισόγειο καθαρής επιφανείας 259,61 τετραγωνικών μέτρων, δ. ημιώροφο καθαρής επιφανείας 247,15 τετραγωνικών μέτρων, ε. πρώτο όροφο καθαρής επιφανείας 348,69 τετραγωνικών μέτρων στ. δεύτερο όροφο καθαρής επιφανείας 348,69 τετραγωνικών μέτρων και με συνολικό ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 660 ο/οοο εξ αδιαίρετου.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου- 84200-Τήνος, το αργότερο μέχρι της 12ης μεσημβρινής την 29η Μαρτίου 2007 .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, αφού προηγούμενα με δική τους φροντίδα κι επιμέλεια ενημερωθούν για την ημερομηνία που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

1.Πραγματική κατάσταση εκμισθουμένου ακινήτου

Oι ανωτέρω κατ' ορόφους ιδιοκτησίες, εκμισθώνονται ενιαία και ως σύνολο, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, με σκοπό να καταστούν λειτουργικές, μετά από τις εργασίες επισκευής, πλήρους και ριζικής εκ βάθρων ανακαίνισης των, που θα πραγματοποιηθούν με κύρια και αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου - μισθωτή. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αποτελούν μέρος πολυωρόφου οικοδομής, άνωθεν των οποίων υπάρχουν οι τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφοι που δεν ανήκουν στο Ιερό Ίδρυμα, όπως δεν ανήκουν σ' αυτό και δύο καταστήματα του ισογείου επιφανείας 18,94 και 16 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί το μίσθιο, γνωρίζει σε ποια πραγματική και νομική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη έναντι του Ιερού Ιδρύματος.

2. Διάρκεια μίσθωσης – Μηνιαίο μίσθωμα

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.32.3/21/5499/10-11-2006 έκθεση εκτιμήσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, η μηνιαία μισθωτική απόδοση των προαναφερομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών εκτιμήθηκε στο συνολικό ποσόν των 57.600 ευρώ, το κόστος ανακατασκευής των σε 3.697.000 ευρώ με επιτόκιο 6,5 % για 12 έτη και το μηνιαίο τοκοχρεολύσιο για 12 χρόνια σε 37.000 ευρώ. Συνεπώς και με βάση τα ανωτέρω οφείλει κατ΄ ελάχιστον να προταθεί με διάρκεια της μίσθωσης τα δώδεκα (12) χρόνια, ως μηναίο μίσθωμα το ποσόν των 57.600 – 37.000 = 20.600 ευρώ, το οποίο μετά την πάροδο της δωδεκαετίας οπόταν και θα έχουν συμψηφιστικά εξοφληθεί και αποσβεστεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του Ιερού Ιδρύματος έναντι του αναδόχου μισθωτή, θα αυξάνεται αποδίδοντας κατ΄ ελάχιστο το σύνολο του εκ 57.000 ευρώ μηνιαίου μισθώματος πλέον της κατωτέρω προβλεπομένης ετήσιας αναπροσαρμογής του ή το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα που κατ΄ ανάλογο τρόπο θα προταθεί από τον πλειοδότη.
Εάν η προτεινόμενη διάρκεια της μίσθωσης είναι μεγαλύτερη τότε τα αντίστοιχα ποσά θα πρέπει αιτιολογημένα να αυξομειώνονται αναλόγως προς όφελος πάντοτε του Ιερού Ιδρύματος.
Η διάρκεια της μίσθωσης και η υποχρέωση καταβολής μισθώματος, θα αρχίζουν από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου πλήρως ανακαινισμένου κι έτοιμου προς χρήση και θα λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά από την παρέλευση του προτεινομένου χρόνου διάρκείας της. Τυχόν προηγούμενη εγκατάσταση και χρήση του μισθίου από τον ανάδοχο μισθωτή, υποχρεώνει αυτόν σε καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο ανάδοχος - μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο στο Ιερό Ίδρυμα, μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές & λοιπές που κατασκεύασε σύμφωνα με την προσφορά του και τις συμβατικές του υποχρεώσεις και χωρίς καμία απολύτως χρηματική αξίωση γι΄ αυτές. Κατά την παράδοση του μισθίου στο Ιερό Ίδρυμα, ο ανάδοχος - μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους τους μέχρι τότε λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί στο όνομά του από Οργανισμούς, Εταιρίες, το Δήμο Αθηναίων, όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ, υποχρεούμενος να εξοφλήσει κι αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στο Ιερό Ίδρυμα. Διαφορετικά τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυήσεως της μισθώσεως.
Έξη (6) μήνες πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, ο ανάδοχος - μισθωτής δύναται να ζητήσει την παράτασή της για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί. Το Ιερό Ίδρυμα, αφού εξετάσει και εκτιμήσει, το τότε προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, δύναται ν' αποφασίσει σχετικά κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της. Σε περίπτωση πρόσκλησης διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου μισθωτή, ο συμβασιούχος ανάδοχος - μισθωτής, θα προτιμάται κάθε άλλου εφόσον συμμετέχει στην πρόσκληση και αποδέχεται να καταβάλει ως μηνιαίο μίσθωμα το ισόποσο του μεγαλύτερου προσφερομένου.
Το μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου, θα αναπροσαρμόζεται ευθύς εξαρχής και κάθε νέο μισθωτικό έτος, σύμφωνα με τη συνολική ποσοστιαία αύξηση του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου μισθωτικού έτους. Η προαναφερθείσα ποσοστιαία αναπροσαρμογή του μισθώματος θα ισχύει και σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος - μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο πέραν του συμβατικού χρόνου συνεπεία αναγκαστικής παράτασης του χρόνου λήξης αυτής. Το Ιερό Ίδρυμα επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281, 288 και 388 του Αστικού Κώδικα, ως προς το ποσό του τότε καταβλητέου μισθώματος. Ο όρος αυτός τον οποίο ο ανάδοχος - μισθωτής θα αποδεχθεί ανεπιφύλακτα, αποτελεί το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης που θα καταρτισθεί και θα κατισχύει οιασδήποτε άλλης αντιθέτου διάταξης που θα ρυθμίζει το θέμα των καταβλητέων μισθωμάτων επί εμπορικών μισθώσεων. Το μίσθωμα, για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, θα προκαταβάλλεται τις πέντε (5) πρώτες ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα. Η καταβολή του μισθώματος, θα γίνεται στην έδρα του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο, με ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά στο μέλλον με έγγραφη εντολή του Ιερού Ιδρύματος. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν έκανε χρήση του μισθίου. Σε περίπτωση άρνησης ή συνεχών καθυστερήσεων καταβολής του μισθώματος, το Ιερό Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε καταγγελία της μίσθωσης, με όλες τις σε βάρος του αναδόχου - μισθωτή συνέπειες και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του από το μίσθιο, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του, ακόμη και για τις δαπάνες ανακατασκευής.

3. Χρήση και όροι λειτουργίας του μισθίου

Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως επαγγελματική στέγη, για οποιαδήποτε δραστηριότητα κι ενδεικτικά, ως εμπορικό πολυκατάστημα ή καταστήματα, γραφεία κλπ. απαγορευμένης ρητά της χρήσεως του ως κέντρου διασκεδάσεως, μουσικής ή θεατρικής σκηνής, μπάρ, οίκου ανοχής & λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων και χρήσεων. Σε κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η προτεινόμενη χρήση του μισθίου.
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου. Το Ιερό Ίδρυμα μπορεί οποτεδήποτε να παραχωρήσει στον ανάδοχο - μισθωτή, το δικαίωμα της ολικής ή μερικής παραχώρησης της χρήσης ή της υπεκμίσθωσης του μισθίου, για ορισμένο χρόνο εάν κι εφόσον από την ανωτέρω παραχώρηση ή υπεκμίσθωση, δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του Ιερού Ιδρύματος. Σε περίπτωση που επιτραπεί η υπεκμίσθωση, ο αρχικός μισθωτής, όχι μόνο δεν απαλλάσσεται από τις ανειλημμένες, με την αρχική σύμβαση, ευθύνες & υποχρεώσεις του απέναντι στο Ιερό Ίδρυμα, αλλά επί πλέον καθίσταται συνυπεύθυνος σε ολόκληρο με τον υπομισθωτή, για τις οιασδήποτε φύσεως και ποσού υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο τελευταίος με την κατάρτιση του συμβολαίου υπεκμίσθωσης. Τέλος ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει στο όνομά του όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις άδειες λειτουργίας.

4. Εργασίες επισκευής και ριζικής ανακαίνισης του μισθίου

Ο ανάδοχος – μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του όλες τις εργασίες επισκευής και εκ βάθρων ριζικής ανακαίνισης του μισθίου. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει με την προσφορά του λεπτομερή τεχνική μελέτη & αναλυτική περιγραφή των εργασιών για την στατική και αντισεισμική επάρκεια και θωράκιση ολόκληρης της πολυώροφης οικοδομής, αρχιτεκτονική μελέτη, υδραυλική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη και μελέτη πυρασφάλειας, καθώς επίσης όλων των λοιπών εργασιών ανακαίνισης του. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να φροντίσει για την με δαπάνες του έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, για την με δαπάνες του εκτέλεση όλως των εργασιών επισκευής και ριζικής ανακαίνισης για την με δαπάνες του τοποθέτηση και λειτουργία όλως των υδραυλικών, αποχετευτικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανογραφικών κ.ά εγκαταστάσεων και να γνωστοποιεί εγγράφως στο Ιερό Ίδρυμα την ημερομηνία έναρξης και περάτωσης του κάθε σταδίου ανακατασκευής και επιμέρους εργασιών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και διαπίστωσης της καλής εκτέλεσης των. Ο ανάδοχος-μισθωτής υποχρεούται να προσδιορίσει το χρόνο που απαιτεί τόσο για την ολοκλήρωση του έργου όσο και των επιμέρους εργασιών. Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου και σταδιακά των επιμέρους εργασιών θα είναι αποκλειστικές και δεν θα αναστέλλονται για κανένα απολύτως λόγο, εκτός από οφειλόμενους σε ανωτέρα βία, τυχόν δε παράβασή τους εκ μέρους του αναδόχου - μισθωτή παρέχει στο Ιερό Ίδρυμα το δικαίωμα της με καταγγελία λύσεως της συμβάσεως.
Η παραλαβή των ανωτέρω ιδιοκτησιών του Ιερού Ιδρύματος και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών και εγκαταστάσεων των, πλήρως αποπερατωμένων και έτοιμων προς κανονική λειτουργία και χρήση κατά τον προορισμό των, θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το Ιερό Ίδρυμα θα ελέγχει την πορεία των, την ποιότητα των υλικών και γενικά την τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.
Μετά την οριστική αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών ανακαίνισης και αφού το Ιερό Ίδρυμα προβεί στον έλεγχο των εργασιών με μηχανικούς δικής του επιλογής θα υπογραφεί πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με την ταυτόχρονη προσκόμιση:
α) βεβαίωσης εξοφλήσεως του ΙΚΑ όσον αφορά στα έργα και
β) πλήρους σειράς αρχιτεκτονικών σχεδίων και όλων των μελετών.
Κατά την προσωρινή παραλαβή θα συνταχθεί λεπτομερής κατάλογος εκκρεμών εργασιών, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του κτιρίου, τις οποίες ο μισθωτής θα πρέπει να ολοκληρώσει εντός δύο μηνών.
Μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμών εργασιών θα υπογραφεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, οπότε και θα επιστραφεί στον ανάδοχο-μισθωτή άτοκα η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

5. Υποχρεώσεις - δικαιώματα και ευθύνη αναδόχου – μισθωτή.

α. Για την πλήρη και ριζική ανακαίνιση του μισθίου, θα εφαρμοσθούν όλες οι διατάξεις του Νόμου, οι κανόνες της τέχνης & επιστήμης καθώς και οι όροι της συμβάσεως και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος-μισθωτής υποχρεούται να τηρεί και εφαρμόζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τις αστυνομικές διατάξεις σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών (ασφάλεια των μέσων, μηχανημάτων & εργαλείων που χρησιμοποιεί στο έργο είτε είναι δικά του είτε μισθωμένα), τις διατάξεις σχετικά με τη νομιμότητα της εργασίας (ημέρες & ώρες εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.) και γενικά κάθε άλλη διάταξη του Νόμου σχετική με την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Σε περίπτωση παραβάσεως των ως άνω διατάξεων για κάθε ζημία ή φθορά ή ατύχημα που τυχόν συμβεί στο έργο, στο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί ή σε τρίτον, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος μισθωτής ποινικά και αστικά, υποχρεούμενος να καταβάλει τα πρόστιμα, τις ποινές και τις αποζημιώσεις που τυχόν θα επιβληθούν συνεπεία των εν λόγω παραβάσεων, έστω και αν υπόχρεος προς τούτο φέρεται το Ιερό Ίδρυμα, ως κύριος του έργου. Γενικά ο ανάδοχος - μισθωτής φέρει κάθε ευθύνη από την εκ μέρους του εκτέλεση του έργου και εάν ποτέ ήθελε αποδοθεί ευθύνη στο Ιερό Ίδρυμα για οποιαδήποτε από τις ως άνω αιτίες υποχρεούται σε αποκατάσταση της. Ειδικότερα :
- Ο ανάδοχος - μισθωτής από της ανακηρύξεώς του ως πλειοδότη και μέχρι την πλήρη αποπεράτωση και παράδοση του έργου και των εγκαταστάσεων του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ευθύνεται για τα τυχηρά καθώς και για κάθε φθορά ή ζημία που τυχόν θα προξενηθεί κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών και εξαιτίας αυτών (άμεσα ή έμμεσα) είτε στο έργο, είτε σε όμορες ιδιοκτησίες τρίτων, είτε σε τρίτους.
- Τον ανάδοχο - μισθωτή βαρύνουν όλες ανεξαιρέτως οι σχετικές δαπάνες και ενδεικτικά: οι δαπάνες μελετών, αιτήσεως και εκδόσεως οικοδομικής άδειας καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων και αναθεωρήσεών αυτής, οι δαπάνες κάθε επιπλέον αναγκαίας μελέτης και άδειας (φόροι, εισφορές, ένσημα επ' αυτών), οι δαπάνες αποψιλώσεων, περιφράξεως και προστασίας του κτιρίου, οι δαπάνες αποκομιδής αχρήστων οικοδομικών υλικών, οι δαπάνες αγοράς και μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων και κάθε άλλου αντικειμένου αναγκαίου για την κατασκευή των κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων, του συστήματος κλιματισμού, του ανελκυστήρα κ.λπ. Ακόμη τον ανάδοχο μισθωτή βαρύνουν οι αμοιβές, μισθοί, δώρα, υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, αποζημίωση για καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εργατικά ατυχήματα κ.λπ. του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και τα έξοδα για εισφορές στο Ι.Κ.Α & τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για την ασφάλιση του προσωπικού αυτού. Επίσης, οι δαπάνες ηλεκτροδοτήσεως & υδροδοτήσεως του εργοταξίου, αντλήσεως και εν γένει στεγανώσεως των υπογείων ή ομβρίων υδάτων, οι δαπάνες για τη μίσθωση και για τυχόν φθορές εργαλείων, μηχανών, ικριωμάτων, οι δαπάνες ανακατασκευής του πεζόδρομου κ.λπ.
β. Ο ανάδοχος - μισθωτής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε εσωτερικές διαρρυθμίσεις, μεταβολές, συνενώσεις & διαιρέσεις των οριζοντίων ιδιοκτησιών του Ιερού Ιδρύματος, υπό τον όρο ότι αυτές δεν θα θίγουν το φέροντα οργανισμό της πολυωρόφου οικοδομής, τις λοιπές αυτοτελείς ιδιοκτησίες, τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη και εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος και τις εξωτερικές όψεις του.
γ. Ο ανάδοχος - μισθωτής δικαιούται να υποκατασταθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από γενικό εργολάβο ή υπεργολάβους. Στη περίπτωση αυτή ρητά συμφωνείται ότι στις σχέσεις μεταξύ των αναδόχου - μισθωτή, εργολάβου και υπεργολάβου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί σωρευτικής αναδοχής χρέους, οι οποίοι έναντι του Ιερού Ιδρύματος θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας απ αυτούς για την καλή εκτέλεση του έργου (477 Α.Κ).
δ. Ο ανάδοχος - μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει πλήρως αποπερατωμένες προς χρήση και εκμετάλλευση κατά τον προορισμό τους, δηλαδή με το κλειδί στο χέρι, τις ανωτέρω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες του Ιερού Ιδρύματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του.
Όλες οι προθεσμίες αυτές, θα παρατείνονται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Τέτοια περίπτωση συνιστά η γενική & καθολική απεργία των εργαζομένων στις οικοδομές κι εφόσον οι εκτελούμενες εργασίες επηρεάζονται από την απεργία του συγκεκριμένου κλάδου εργαζομένων. Τυχόν αμφισβητήσεις, σχετικά με την απεργία των εργαζομένων θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης λόγο ανωτέρας βίας αποτελεί η κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας. Επίσης η ολική έλλειψη οικοδομικών υλικών που κι αυτή ρητά συμφωνείται σε περίπτωση αμφισβητήσεως ότι θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και παρατάσεως των προθεσμιών ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ημέρα που προέκυψε ο λόγος ανωτέρας βίας το Ιερό Ίδρυμα και να αναφέρει λεπτομερώς το λόγο, καθώς και το χρονικό διάστημα της αναστολής - παρατάσεως των προθεσμιών από την αιτία αυτή, ευθύς δε μόλις ο λόγος αυτός εκλείψει κι ανεξάρτητα από την αυτονόητη υποχρέωση να κάνει άμεση έναρξη εργασιών, οφείλει να ενημερώσει και πάλι εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής το Ιερό Ίδρυμα για την λήξη του λόγου ανωτέρας βίας και του συνολικού χρόνου αναστολής των προθεσμιών. Εάν ο ανάδοχος μισθωτής δεν τηρήσει την υποχρέωσή του αυτή ρητά συμφωνείται ότι δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες.
ε. Σε περίπτωση αναστολής των οικοδομικών εργασιών, εάν αυτή οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου - μισθωτή (π.χ. υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας) αυτός υποχρεούται άμεσα να προβεί σ' όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, το δε Ιερό Ίδρυμα διατηρεί κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του από την αιτία αυτή.
Σε περίπτωση όμως που η τυχόν αναστολή είναι ανεξάρτητη των εκτελούμενων οικοδομικών εργασιών, τότε ο ανάδοχος - μισθωτής και το Ιερό Ίδρυμα είτε από κοινού είτε χωριστά υποχρεούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς άρση της αναστολής. Εάν η αναστολή αυτή υπερβεί το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών και οι ενέργειές των αποβούν άκαρπες τότε η σύμβαση θα λύεται αζημίως για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.


6. Συντήρηση και επισκευές του μισθίου

Η περαιτέρω συντήρηση του μισθίου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα & δαπάνες του αναδόχου - μισθωτή. Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το Ιερό Ίδρυμα δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο ανάδοχος - μισθωτής από οποιαδήποτε αιτία και λόγο και εάν επιβάλλεται αυτή. Κατά την λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, οι προσθήκες, τροποποιήσεις & μεταρρυθμίσεις θα παραμένουν προς όφελος του Ιερού Ιδρύματος, το οποίο επιφυλάσσεται εφόσον επιθυμεί να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση, που βρισκόταν το μίσθιο όταν άρχισε να λειτουργεί. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής, τάξης κ.λπ. και να συμμορφώνεται απολύτως με όλες τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Ο ανάδοχος - μισθωτής οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούει αμέσως, με κάθε νόμιμο μέσο, οιαδήποτε κατάληψη, διεκδίκηση ή διατάραξη των δικαιωμάτων αυτού, από οποιονδήποτε και αν γίνεται, ειδοποιώντας αμέσως το Ιερό Ίδρυμα.

7. Παροχές κοινής ωφέλειας

Εκτός από την καταβολή του μισθώματος, ο ανάδοχος - μισθωτής βαρύνεται και με ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, με τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λπ.) και τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασμούς, πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία κατά το νόμο ή τις συναλλακτικές συνήθειες ή την πρακτική βαρύνει τον μισθωτή.
Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει στο όνομά του όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και να καταβάλλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν άλλες μελλοντικές συνδέσεις του μισθίου με δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

8. Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων

Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπεκμίσθωση καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του μισθίου σε άλλον, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ιερού Ιδρύματος.

9. Εγγυήσεις

α. Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή Τραπέζης ισόποση προς ένα πλήρες προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, διάρκειας αυτής δώδεκα (12) μηνών. Η εγγύηση θα επιστρέφεται στο δικαιούχο εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, με εξαίρεση την εγγύηση του αναδόχου – μισθωτή που θα επιστρέφεται μετά την υπογραφή της συμβάσεως.

β. Καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης
Για την καλή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως μίσθωσης ο ανάδοχος – μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της να καταθέσει εγγύηση ισόποση με τρία (3) πλήρη μηνιαία μισθώματα, την οποία οφείλει ν' αναπροσαρμόζει αντίστοιχα κάθε νέο μισθωτικό έτος έτσι ώστε η εγγύηση να είναι πάντοτε ίση με τρία (3) πλήρη μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο της μετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης και εφόσον δεν υπάρξει εύλογη αιτία κατάπτωσής της.

γ. Καλής εκτέλεσης των έργων
Ο ανάδοχος – μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει και να καταθέσει στο Ιερό Ίδρυμα εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% του προϋπολογισμού των έργων που προτείνει να εκτελέσει. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την εκτέλεση των εργασιών αυτών και τη βεβαίωση αρμοδίως, ότι αυτά έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των μελετών που έχουν αρμοδίως εγκριθεί. Στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου σχετικού με την καλή κι έγκαιρη εκτέλεση των εγκριθέντων εργασιών η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ιδρύματος, ανεξαρτήτως των άλλων συνεπειών σε βάρος του αναδόχου - μισθωτή.

10. Ασφάλειες

Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει ασφαλιστήρια συμβόλαια νόμιμα λειτουργούσης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρίας, που θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, για το σύνολο των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και για την αξία ή τις αξίες που θα καθορίζονται από το Ιερό Ίδρυμα. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την ασφάλιση αυτή με δαπάνες του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι ασφαλισμένες αξίες θα αναπροσαρμόζονται ανά τριετία με απόφαση του Ιερού Ιδρύματος. Πρόσθετα ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται μαζί με τη δήλωση έναρξης των εργασιών επισκευής, ανακαίνισης και αναβάθμισης του μισθίου να καταθέσει στο Ιερό Ίδρυμα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρίας αποδοχής του Ιερού Ιδρύματος που θα καλύπτει την αστική του ευθύνη, τους κινδύνους για ζημιές ή ατυχήματα προς τρίτους και προς το εργατοτεχνικό προσωπικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών μέχρι ποσού ίσου προς τον προϋπολογισμό των έργων αυτών. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τις παραπάνω ασφαλίσεις μέχρι πέρατος των εργασιών και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος για την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Στα παραπάνω ασφαλιστήρια το Ιερό Ίδρυμα θα εμφανίζεται ως συνασφαλιζόμενος και σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς θα αποκαθίσταται κατά προτεραιότητα από την ασφαλιστική αποζημίωση η ζημιά που θα υφίσταται το Ιερό Ίδρυμα.

11. Πυρασφάλεια

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στο μίσθιο σύστημα πυρασφάλειας που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις ισχύουσες για τη χρήση του διατάξεις.

12. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εμπειρία που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα σε ανάπτυξη, οργάνωση, λειτουργία & διαχείριση αντίστοιχων επιχειρήσεων.

13. Περιεχόμενο Προσφοράς

Κάθε συμμετέχων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται «Φάκελος Προσφοράς» στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται «Πρόταση για την αξιοποίηση του μισθίου της οδού Μαρίκας Κοτοπούλη αριθ. 5 – Πλατ. Ομονοίας Αθήνα» και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς θα πρέπει να υπογράφονται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κ.λ.π. από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Ο «Φάκελος Προσφοράς» θα περιέχει το φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» και το φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι.
Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα περιέχει τα προβλεπόμενα στον όρο 19 δικαιολογητικά. Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Την προτεινόμενη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα καθώς και το ύψος της μηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης.
β. Αναλυτική περιγραφή των έργων που θα εκτελεσθούν.
γ. Στατική & αντισεισμική μελέτη ολόκληρης της πολυώροφης οικοδομής, ανάλογη προς την προτεινόμενη χρήση του μισθίου.
δ. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις όλων των ορόφων, τομές, όψεις κ.λπ.) που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. και τους όρους δόμησης της περιοχής.
ε. Συγγραφή υποχρεώσεων με τεχνική περιγραφή του τρόπου και των υλικών κατασκευής των διαφόρων τμημάτων, αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να προσδιορίζεται η ποιότητα, η αισθητική πληρότητα, η τελειότητα και η προηγμένη τεχνολογία της κατασκευής και της λειτουργίας των μεμονωμένων ορόφων και του μισθίου στο σύνολο του.
στ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των προτεινομένων έργων και σε περίπτωση κοινοπραξίας την κατανομή αυτού στα μέλη της, με βάση τις ισχύουσες τιμές. Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες που θα καταβάλλει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, περιλαμβάνονται όλα γενικά τα έξοδα ανακατασκευής & λειτουργίας όλων των ορόφων του μισθίου, υλικά και εργασίες, οι μελέτες σε αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, άδεια οικοδομής, οι συνδέσεις με τα δίκτυα ηλεκτρικού – τηλεφώνου – αποχέτευσης – ύδρευσης, αισθητική εμφάνιση ακαλύπτων χώρων και γενικά αποπεράτωση και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία «με το κλειδί», συμβολαιογραφικές πράξεις, φόροι, Φ.Π.Α., εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, αμοιβές μηχανικών για μελέτες και επίβλεψη και οποιασδήποτε άλλης μορφής επιβάρυνση κλπ.
ζ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης και υποβολής των αναγκαίων μελετών και εκτέλεσης των επιμέρους σταδίων και ολοκλήρου του έργου μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους του και τις εγκαταστάσεις του σε κανονική λειτουργία. Η εκπόνηση και υποβολή των μελετών καθώς και η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως.
η. Ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών.
θ. Δήλωση με τα καταστήματα των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται και εντολή προς αυτές να παράσχουν στο Ιερό Ίδρυμα κάθε πληροφορία σχετική με τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου.
ι. Χρονική και ποσοτική ανάλυση (χρηματοροή) των απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων, επιδοτήσεων και δανείων, οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και επιστολές που εκφράζουν το θετικό ενδιαφέρον των πηγών αυτών.

14. Παραλαβή, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την αρχικά αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Ιερού Ιδρύματος. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και κατά τη σειρά της καταγραφής τους. Η επιτροπή ελέγχει κατ' αρχήν την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κι εάν μέσα στο φάκελο της προσφοράς δεν υπάρχουν και οι δύο φάκελοι, τότε αυτή δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται ως απαράδεκτη.
Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα έγγραφα. Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων εγγράφων, επειδή δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης αυτής, η προσφορά μπορεί ν' αποκλεισθεί από την περαιτέρω διαδικασία, οπόταν και επιστρέφεται μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και με σφραγισμένο το φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στο συμμετέχοντα. Εάν ο τελευταίος αρνηθεί να παραλάβει την επιστρεφόμενη προσφορά, δηλώνοντας έγγραφα τους λόγους της αρνήσεως και διαφωνίας του, τότε οι λόγοι αυτοί θα τεθούν υπόψη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος κατά την έγκριση του αποτελέσματος. Μέχρι τότε η επιτροπή αναλαμβάνει τη φύλαξη της «Οικονομικής Προσφοράς» σφραγισμένης και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει απαλλάξει γραπτά το Ιερό Ίδρυμα από οποιαδήποτε ευθύνη.
Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης και του ελέγχου των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», η επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό εκείνους από τους συμμετέχοντες που γίνονται αποδεκτοί και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους τυχόν παρευρισκομένους.
Η επιτροπή αποσφραγίζει στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, τους φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν. Εάν οποιαδήποτε προσφορά δεν περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης τότε αυτή η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται στο διαγωνιζόμενο. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια κατά την κρίση της οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των προσφορών. Σε περίπτωση που ζητηθεί να ανακοινωθούν και άλλα στοιχεία μιας προσφοράς αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης η επιτροπή προχωρά σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων των προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει αν η κάθε προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της διακήρυξης και στη δυνατότητα του συμμετέχοντος να ολοκληρώσει έγκαιρα και έντεχνα το έργο και να λειτουργήσει αυτό εύρυθμα, ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του μισθίου.
Για το σκοπό αυτό η επιτροπή εφόσον κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη της και να συνεκτιμά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να επηρεάσει την κρίση της ως προς την ικανότητα του συμμετέχοντος και να ζητήσει απ' αυτόν συμπληρωματικές διευκρινίσεις, υπό τον όρο ότι αυτές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσφορά.
Βασικό κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης μιας προσφοράς αποτελεί ο έλεγχος φερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και των εταιριών που υπέβαλαν προσφορά με βάση τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Ως φερεγγυότητα ορίζεται το σύνολο της οικονομικής ρευστότητας, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των διαθεσίμων κεφαλαίων καθώς και η επιχειρηματική δραστηριότητα και το επαγγελματικό κύρος του συμμετέχοντος.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος, η δε απόφαση της από την εποπτεύουσα αρμόδια δημόσια αρχή.
Ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Διοικ. Επιτροπής, ιδίως εάν κριθεί:
α Το αποτέλεσμα αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε μη ικανοποιητικός.
γ. Το αποτέλεσμα οικονομικά σύμφορο.
δ. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης όσοι είχα συμμετάσχει δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

15. Υπογραφή συμβάσεως – Αναπλειστηριασμός.

Ο ανάδοχος - μισθωτής οφείλει να προσέλθει δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του εγκριτικού αποτελέσματος, για την υπογραφή της συμβάσεως η οποία θα συνταχθεί από το Ιερό Ίδρυμα. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ή σε περίπτωση παράλειψης κατάθεσης των εγγυήσεων που προβλέπονται στον όρο 8 της παρούσης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του και η οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αν υπολείπεται του αρχικού μισθώματος θα βαρύνει αυτόν. Η τυχόν επί πλέον διαφορά θα παραμένει προς όφελος του Ιερού Ιδρύματος.
Ο ανάδοχος μισθωτής κατά την υπογραφή της συμβάσεως οφείλει να προσκομίσει :
Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.
Απόδειξη εξόφλησης των δαπανών που βαρύνουν τον πλειοδότη και ανάδοχο μισθωτή και αφορούν το κόστος δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακήρυξης και το κόστος των εκπονηθέντων εκθέσεων εκτιμήσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Αποδεικτικά, σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, ότι έχει προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη διάρκεια λειτουργίας της, προκειμένου αυτή να καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Μετά την κατακύρωση, οποιαδήποτε άλλη τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της συμβάσεως, με υπαιτιότητα του αναδόχου - μισθωτή θα έχει αθροιστικά ως συνέπεια, την με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος :
Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ως ποινικής ρήτρας.
Αξίωση σε βάρος του αναδόχου – μισθωτή και σε περίπτωση κοινοπραξίας και σε βάρος των μελών της όλων των μισθωμάτων που θα οφείλονται μέχρι την έναρξη καταβολής τους από τον νέο μισθωτή και
Κάθε άλλη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά του Ιερού Ιδρύματος.
Στις παραπάνω περιπτώσεις άρνησης ή καθυστέρησης υπογραφής της συμβάσεως, το Ιερό Ίδρυμα δικαιούται να ανακηρύξει ως νέο ανάδοχο μισθωτή, τον επόμενο κατά σειρά καλύτερης προσφοράς συμμετέχοντα ή να επαναλάβει την πρόσκληση με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους.
Η σύμβαση θα καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές του συμβολαιογράφου κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο μισθωτή. Η υπογραφή της συμβάσεως, αποτελεί και απόδειξη παραλαβής από τον ανάδοχο μισθωτή του παραχωρουμένου μισθίου.

16. Πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου

Το Ιερό Ίδρυμα απαλλάσσεται ρητά από κάθε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο - μισθωτή, για τα πραγματικά και τα τυχόν υπάρχοντα νομικά ελαττώματα του μισθίου ακινήτου, το οποίο παραλαμβάνει στην κατοχή και χρήση του ανεπιφύλακτα, χωρίς να δικαιούται σε μείωση του μισθώματος ή ακόμη και σε λύση της μίσθωσης.

17. Συνέπειες παραβάσεων όρων

Όλοι οι όροι της παρούσης και της συμβάσεως που θα καταρτισθεί είναι ουσιώδεις, κάθε δε παράβασή τους από υπαιτιότητα του αναδόχου – μισθωτή, συνεπάγεται την δια καταγγελίας άμεση λύση, την αποβολή του από το μίσθιο, την κατάπτωση των εις χείρας του Ιερού Ιδρύματος εγγυήσεων και την καταβολή κάθε άλλης προς αυτό αποζημιώσεως. Ο ανάδοχος - μισθωτής αποβάλλεται από το μίσθιο και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής και ενός μισθώματος με τα του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου ή οιασδήποτε άλλης οφειλής που αφορά το μίσθιο και βαρύνει το μισθωτή.

18. Έγκριση πρακτικών

Η έγκριση των πρακτικών της επιτροπής και η ανάδειξη του αναδόχου μισθωτή, διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος, η απόφαση της οποίας εγκρίνεται από την εποπτεύουσα αρμόδια δημόσια αρχή.

19. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα εξής :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίση προς ένα πλήρες προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
2.Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος :
Όταν είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας.
Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και μη θέσεως υπό αναγκαστική διαχείριση.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα που έχουν σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Τραπεζικές βεβαιώσεις πρόσφατης έκδοσης από τις οποίες να προκύπτει η δανειοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

20. Λύση σύμβασης μίσθωσης

Η σύμβαση λύεται στις περιπτώσεις :
α. Λήξης του χρόνου της μίσθωσης.
β. Λύσης του νομικού προσώπου.
γ. Κήρυξης του αναδόχου – μισθωτή, σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση και
δ. Καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που οφείλονται σε παράβαση των όρων της, από υπαιτιότητα του αναδόχου – μισθωτή.
Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης, η οποία γίνεται με εξώδικη δήλωση του Ιερού Ιδρύματος προς τον ανάδοχο - μισθωτή, έχει αθροιστικά τις παρακάτω συνέπειες :
- Την κατάπτωση υπέρ του Ιερού Ιδρύματος, των εγγυήσεων που βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στα χέρια του, χωρίς αυτές να δύνανται να συμψηφισθούν με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα.
- Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι τη συμβατική λήξη της διάρκειας της μίσθωσης.
- Την υποχρέωση του αναδόχου - μισθωτή να αποδώσει το μίσθιο, με όλες τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα.
Ειδικά για την περίπτωση που ο ανάδοχος - μισθωτής δεν θα παραδώσει εμπρόθεσμα το όλο έργο ή κάποιο από τα επί μέρους στάδια, τότε το Ιερό Ίδρυμα δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο μετά τρίμηνο από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παράδοσης του έργου και των κοινοχρήστων χώρων του και μετά εξάμηνο από την πάροδο οιασδήποτε από τις ενδιάμεσες προθεσμίες.
Η κήρυξη του αναδόχου μισθωτή ως εκπτώτου, γίνεται με εξώδικη δήλωση του Ιερού Ιδρύματος, που κοινοποιείται σ' αυτόν με δικαστικό επιμελητή. Η υπέρβαση των προβλεπόμενων από τη σύμβαση προθεσμιών, καθιστά τον ανάδοχο μισθωτή υπερήμερο από αποκλειστική του υπαιτιότητα και χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη όχληση αυτού εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος. Πρόσθετα καταπίπτουν υπέρ του Ιερού Ιδρύματος, όλες οι εις χείρας του ευρισκόμενες εγγυητικές επιστολές του αναδόχου μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί το Ιερό Ίδρυμα από την αιτία αυτή.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος μισθωτής, αμφισβητεί το έγκυρο της εκπτώσεως του, οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της εξωδίκου δηλώσεως του Ιερού Ιδρύματος, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων – προκειμένου να κριθεί το έγκυρο ή άκυρο αυτής. Η απόφαση που θα εκδοθεί, δεν προσβάλλεται από κανένα διάδικο μέρος. Η παράλειψη προσφυγής, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αναδόχου μισθωτή, αποδοχή της εκπτώσεως του. Σε περίπτωση όμως, που η απόφαση του Δικαστηρίου ακυρώσει την έκπτωση, τότε ο ανάδοχος μισθωτής υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σ' αυτόν της αποφάσεως, παρατεινομένων αναλόγως των προθεσμιών αποπερατώσεως και παραδόσεως του έργου, για χρονικό διάστημα ίσο μ' εκείνο που διήλθε από την επίδοση της εξωδίκου δηλώσεως περί εκπτώσεως του μέχρι και την πάροδο των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της δικαστικής αποφάσεως.
Σε περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου, αναγνωρίζει το έγκυρο της εκπτώσεως, τότε θα ισχύουν τα εξής :
α. Ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται αμέσως να παραδώσει στο Ιερό Ίδρυμα την κατοχή όλων των ανωτέρω περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών, άλλως θα αποβάλλεται απ' αυτές με εκτέλεση της συμβάσεως που θα υπογραφεί, η οποία θα αναγνωρίζεται και θα κηρύσσεται από τους εκεί συμβαλλόμενους τίτλος εκκαθαρισμένος και εκτελεστός για την αιτία αυτή.
β. Περιέρχονται και ανήκουν κατά κυριότητα στο Ιερό Ίδρυμα και ως εκ περισσού εκχωρούμενα όλα τα κατά το χρόνο της εκπτώσεως υλικά ανοικοδομήσεως, μηχανήματα και εγκαταστάσεις του έργου, όλες οι οικοδομικές άδειες με τις σχετικές μελέτες και τα δικαιώματα χρήσης των από τον ανάδοχο - μισθωτή χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση του.
γ. Το Ιερό Ίδρυμα δικαιούται να συνεχίσει το έργο με δική του επιμέλεια, φροντίδα & δαπάνες και χωρίς καμία υποχρέωση του για την καταβολή οιασδήποτε αποζημιώσεως ή αμοιβής προς τον ανάδοχο μισθωτή.
Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν ο ανάδοχος – μισθωτής ή εκείνος που έλκει δικαιώματα απ' αυτόν, αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου, υποχρεούται επιπρόσθετα να καταβάλλει ως αποζημίωση για την χρήση αυτού, το πενταπλάσιο του τότε καταβαλλομένου μηνιαίου μισθώματος, μη αποκλειομένης της αποκαταστάσεως και κάθε άλλης θετικής και αποθετικής ζημίας του Ιερού Ιδρύματος.

21. Τελικές διατάξεις

Τυχόν παραλείψεις ή παρατυπίες της παρούσης και της διαδικασίας ανακήρυξης, δεν παράγουν κανένα δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε συμμετέχοντος.
Το Ιερό Ίδρυμα δύναται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του να αναβάλλει, ματαιώσει και ακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εφόσον αυτά κρίνονται μη συμφέροντα. Στις περιπτώσεις αυτές κανένα απολύτως δικαίωμα δεν γεννάται υπέρ οιουδήποτε συμμετέχοντος.
Το Ιερό Ίδρυμα δικαιούται να παρακολουθεί την προσήκουσα και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση του έργου με μηχανικό ή μηχανικούς της επιλογής του, που θα αμείβονται απ' αυτό και θα έχουν το δικαίωμα της παρακολουθήσεως και επιβλέψεως των εργασιών προς διαπίστωση, εάν οι εργασίες ανταποκρίνονται στους κανόνες της οικοδομικής τέχνης, προς τα εγκεκριμένα σχέδια και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο επιβλέπων μηχανικός του Ιερού Ιδρύματος έχει το δικαίωμα να ζητά την ανακατασκευή ή αντικατάσταση κακότεχνων εργασιών, ή εργασιών που δεν συμφωνούν με τα εγκεκριμένα σχέδια, τους όρους της συμβάσεως που θα καταρτισθεί και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διορισμός επιβλέποντος μηχανικού αποτελεί δικαίωμα του Ιερού Ιδρύματος και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο - μισθωτή από την υποχρέωση του να εκτελέσει το όλο έργο βάσει των εγκεκριμένων μελετών, των όρων της συμβάσεως και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην παρούσα συνεπάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την κατάλληλη οικονομοτεχνική οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα καθώς επίσης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα αρμόδιος κ. Ιωάννης Αλικάρης 22830-22896 και στην Αθήνα στον κ. Δημήτρη Σιώτο 210-3606531, 3607809.

Τήνος 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.


Ιωάννης Πολατσίδης


back home