ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
Αρ. Πρωτ. Τήνος, 15 Φεβρουαρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας
λαμπάδων παραφίνης από μετάπλαση αποκήρων παραφίνης.


Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, προκειμένου να εξασφαλίσει λαμπάδες για τους προσκυνητές της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας 150 περίπου τόνων λαμπάδων παραφίνης για το έτος 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις προμήθειες.
Οι λαμπάδες θα κατασκευασθούν με μετάπλαση αποκήρων λαμπάδων παραφίνης που θα χορηγούνται από το ΠΙΙΕΤ περιοδικά, καθ΄ όλη της διάρκεια του έτους, με έξαρση την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος που θα διακινηθεί το 1/2 περίπου της ποσότητας, όπου θα παραδίδεται τουλάχιστον ποσότητα 4.500 κιλά εβδομαδιαίως.
Τα απόκηρα λαμπάδων παραφίνης θα παραδίνονται από το ΠΙΙΕΤ σε σακιά όπως αποσύρονται, χωρίς άλλα ξένα υλικά.
Οι παραδοτέες λαμπάδες παραφίνης θα έχουν κατά τεμάχιο βάρος 600 gr περίπου, ύψος 1,50 μ., χρώμα κίτρινο φυσικού κεριού και θα είναι τυλιγμένες σε χαρτί δύο τεμαχίων, εκ των οποίων το άνω θα αφαιρείται εύκολα με ελαφριά έλξη.
Για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει:
α) πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, με το οποίο να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα και η άσκησή του κατά το τρέχον έτος.
β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
γ) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
δ) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.
ε) εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση τουλάχιστον προς 5% της αξίας της συνολικής προσφοράς σε γραμμάτιο παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται όταν ο καταθέτης δεν αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παράδοση των αποκήρων και η παραλαβή των λαμπάδων θα γίνεται στις αποθήκες του ΠΙΙΕΤ στην Τήνο.
Το βάρος της ποσότητας της παραλαβής των λαμπάδων παραφίνης θα υπολείπεται μέχρι ποσοστού 10% (φύρα) του βάρους της ποσότητας της παράδοσης των αποκήρων.
Η παραλαβή των λαμπάδων θα γίνεται κατ΄ αντιστοιχία της εκάστοτε παραδοτέας ποσότητας αποκήρων λαμπάδων εκτός αν ορίζεται άλλως με την παρούσα.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στο ΠΙΙΕΤ στην Τήνο σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "για το διαγωνισμό μετάπλασης λαμπάδων" και θα περιλαμβάνει την τιμή για την εργασία της μετάπλασης και χωριστά ο ΦΠΑ.
Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ για όλο το έτος 2007.
Οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά τους, οφείλουν να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Διοικ. Επιτροπής.
Το ΠΙΙΕΤ διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης της ποσότητας της μετάπλασης μέχρι ποσοστό 10%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΠΙΙΕΤ στην Τήνο, την 15η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μεσημβρινή από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Μέχρι την ημερομηνία και ώρα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία του ΠΙΙΕΤ στην Τήνο.
Λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από τους κ.κ. Ιωάννη Αλικάρη και Νικόλαο Πλυτά στο ΠΙΙΕΤ (τηλ. 22830-22256,22336).

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ιωάννης Πολατσίδης
back home