ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου α) χώρου που θα στεγάσει τα γραφεία των διοικητικών και τεχνικών του υπηρεσιών  και  β) ισόγειου  χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.

ΑΡΘΡΟ 1

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθμ 20/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

ΑΡΘΡΟ 2

Α) Το ακίνητο προς μίσθωση που θα στεγάσει τις διοικητικές και τεχνικές του υπηρεσίες  πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό οικιστικό πυρήνα της πόλης της Τήνου να διαθέτει επαρκείς χώρους για την κάλυψη των εργασιακών αναγκών του προσωπικού που θα προσληφθεί, να διαθέτει μεγάλη αίθουσα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  χώρο για αποθήκη.

Β) Το ακίνητο προς εκμίσθωση που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη πρέπει να είναι ισόγειο επιφάνειας περίπου 50 τ.μ. να βρίσκεται στις παρυφές της πόλεως Τήνου και να είναι εύκολα προσπελάσιμο οδικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα ανωτέρω ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η μίσθωση θα είναι  για τρία έτη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το Λιμενικό Ταμείου θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν  λήξη η μίσθωση εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που θα εκπληρώσει το μίσθιο.

Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τήνου τις πρώτες πέντε (5) ημέρες του μήνα με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικήματος σχετικού χρηματικού εντάλματος.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο ι προσφορές για την μίσθωση υποβάλλονται εγγράφως στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, οδός Ευαγγελιστρίας 6 όλες τις εργάσιμες ώρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψη της παρούσας διακήρυξης, σε εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στο Νομό μέχρι και την 12-04-2006 ημέρα Τετάρτη, υπό του ιδιοκτήτου ή αντιπροσώπου αυτού που διορίζεται με απλή επιστολή. Οι προσφορές  θα συνοδεύονται : α) περιγραφή του προσφερόμενου προς εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα αυτού, β) το αιτούμενο μίσθωμα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 6

Ο εκμισθωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις και τα τέλη χαρτοσήμου πλέον ΟΓΑ κτλ επί του μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 1/20  επί της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Επιτροπή του διαγωνισμού μετά την επιτόπιο επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων προς μίσθωση ακινήτων, συνεδριάζει και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών.

Η παραπάνω έκθεση της Επιτροπής κοινοποιείται σε αντίγραφο και με απόδειξη σε όλους τους υποβάλλοντες κατά των διαγωνισμό προσφοράς, περίληψη αυτής τοιχοκολλάτε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου..

ΑΡΘΡΟ 9

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής όπου διεξάγεται η προφορική μειοδοσία, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης εγγράφου προσφοράς, οι προσφορές δε αυτές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται μετά του ονόματος του μειοδότου.

Η προφορική μειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφ’ όσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό κατώτερη της μικρότερης εγγράφου προσφοράς, κατά το ποσοστό δε αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι πέρατος τους διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 10

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ως εξής:

α) κατά της εκθέσεως περί καταλληλότητας ή μη του ακινήτου μπορεί να υποβληθεί εγγράφως εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής διαγωνισμού.

Β) κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότου ή της νόμιμης διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού μόνον από τους συμμετέχοντες στον προφορικό διαγωνισμό κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως της διενέργειας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11

Μετά το πέρας της κατάθεσης των προσφορών η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργεια του διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα εις την συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου την μίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισμού και η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του πρακτικού αποφασίζει περί της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή επαναλήψεως αυτού.

Εάν θεωρηθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα ή δεν προσέλθει κανένας κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 13

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.

ΑΡΘΡΟ 14

Εάν το μίσθιον κατά την διάρκεια της μισθώσεως περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτου, νομέα, επικαρπωτή, χρήστου κλπ, ο οποίος θεωρείται στο εξής ως εκμισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄212)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

home

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Aπρίλιος 2006