ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης αποθήκης για την φύλαξη υλικών και εξοπλισμού αντιρρύπανσης λιμένων Τήνου -Άνδρου
Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων με την απόφαση 96/2006, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για αποθήκη για την φύλαξη υλικών και εξοπλισμού αντιρρύπανσης λιμένων Τήνου -Άνδρου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
1.  Το  προσφερόμενο   ακίνητο   πρέπει   να   διαθέτει   ενιαίο χώρο  συνολικής   επιφάνειας περίπου 50τ.μ., να είναι ισόγειο ώστε να μπορεί να εισέλθει ΔΧ αυτοκίνητο, να έχει ύψος το λιγότερο 3μ.  Επίσης να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού και αερισμού.
2.  Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού του Δήμου Τήνου.
3.  Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
4. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία  υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου.
5. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά μήνα και στο τέλος κάθε μήνα. Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιπλέον 2% για το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή όπως επίσης και τα έξοδα δημοσιεύσεως τις διακήρυξης. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στη υπηρεσία των απαραιτήτων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
6. Ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 254 ΠΔ 410/1995 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
7.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που εδρεύει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Τήνου Άνδρου Ευαγγελιστρίας 6 όλες τις εργάσιμες ώρες οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν   καθώς   και   το   ζητούμενο   μίσθωμα, μέχρι την 13η ώρα της εικοστής ημέρας από της ημέρας της πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης.
.   Στην  προσφορά  πρέπει  να επισυνάπτονται:
α) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμοδίας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 15997 1986 (ΦΕΚ 751 Α) στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και ότι έλαβε γνώση των όρων τις διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως γ) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το εικοστό (1/20) του ζητούμενου ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας. Από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης της περίπτωσης (γ) της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως α και β βαθμού. δ) ειδικό πληρεξούσιο ή απλή επιστολή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
8. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 550.00 €. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του δεύτερου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του τιμαρίθμου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας)
9. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η  ημέρα του Οκτωβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00 στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου
10. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
11. Στο προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: α) να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή πιστοποιητικό πυρασφαλείας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας μέχρι την παραλαβή του ακινήτου  β) να δηλωθεί με υπεύθυνη, δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του  ακινήτου  η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
12. το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου με έγγραφο  γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη του ακινήτου την υπέρ αυτού κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αποδειχτικό. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να προσέλθει εντός δέκα πέντε ημερών  για την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
13.   Η σύμβαση μισθώσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά την κρίσιν του διοικούντος  το Ν.Π.Δ.Δ.  συλλογικού οργάνου.
14.   Εάν δεν προσέλθει για υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως ο εκμισθωτής, εντός της κατά την παρ.21 του παρόντος προθεσμίας, το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικό όργανο κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα μειοδότη, καταπιπτούσης υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.  της εγγυήσεως συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
Ακολούθως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου προέρχεται σε μίσθωση αναλόγου μισθίου χωρίς διαγωνισμό εις βάρος του μειοδότη, του τελευταίου υποχρεουμένου για την πληρωμή της τυχόν επί πλέον διαφοράς του μισθώματος, μέχρι λήξεως του στην διακήρυξη ορισθέντος χρόνου μισθώσεως.
Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεις του μειοδότη, βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ . του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, το δε ποσό , εισπράττεται κατά την διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων.     

                    
Για το Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

 

 

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαγιάς

Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Back

Home

enzo Rooms (6KB) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.