ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 219

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση από τον Δήμο Τήνου, ενός κτιρίου με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΡ», το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό λιμάνι της πόλης της Τήνου του Δήμου Τήνου και επί της Ακτής Νάζου και Λεωφ. Σταυρού Κιονίων, το οποίο αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 185,86 τ.μ, σκεπαστή βεράντα 108,50 τ.μ. και ανοικτή βεράντα 54,50 τ.μ., για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα, μόνον ως κατάστημα από αυτά που προβλέπουν τα άρθρα 37 έως και 40 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983, με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €).
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-1-2009 και από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου - οδός Μεγαλόχαρης 24 -, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Τήνου, κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί στις 4-2-2009 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Διάρκεια μισθώσεως : Δώδεκα (12) έτη, με έναρξη από την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζομένου στα μισθώματα ενός έτους, ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία, γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δ) Βεβαίωση ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Τήνου και ε) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα τους.
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Τήνου, οδός Ευαγγελιστρίας 72, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τήνος 15 Ιανουαρίου 2009
Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός

home back