Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - ΔιαφημιστικάΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ....

Η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Μοσχούλας και Φωκίωνος Πλυτά», έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΑΝ 2039/1939 και του Βασιλικού Διατάγματος της 30.11.1939 – 04.12.1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας».

Προκηρύττει

πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση, ενός καταστήματος που βρίσκεται στην πόλη της Τήνου, επί της παραλιακής οδού, επιφανείας 55,60 τ.μ. ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος.

Η δημοπρασία αυτή διενεργείται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του από 30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 1939 Β. Δ/τος «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εξής όρους:

Άρθρο 1

Η δημοπρασία, θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, θα πραγματοποιηθεί δε την Κυριακή 1.7.2012 και από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Τήνου - οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον Επιτροπής που έχει επιλεγεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος.


Άρθρο 2

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο κατάστημα, κείμενο ενταύθα και επί της παραλιακής οδού της Τήνου, έχει συνολική επιφάνεια 55,60 τμ και αποτελείται από αίθουσα και τουαλέτα. Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, εκμισθώνεται για κάθε νόμιμη εμπορική ή επαγγελματική χρήση επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για το συγκεκριμένο ακίνητο και στην συγκεκριμένη περιοχή που αυτό βρίσκεται καθώς και με τους περιορισμούς του δωρητή (απαγορεύεται η χρήση “οινοπωλείου” και η χρήση “καφενείου”). Διευκρινίζεται ότι το ακίνητο δεν διαθέτει άδεια χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την Πολεοδομία και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια αυτή θα εκδοθεί με έξοδα και με επιμέλεια του μισθωτή.


Άρθρο 3

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας έως δώδεκα (12) ετών και θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως. Το συμφωνητικό μίσθωσης πρέπει να υπογραφεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και λήγει μετά από δώδεκα (12) χρόνια.


Άρθρο 4

Το μίσθωμα θα καταβάλεται την 1η εκάστου μισθωτικού μηνός και θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η διαχειριστική επιτροπή του ως άνω Κληροδοτήματος, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα του ως άνω καταστήματος ορίζονται τα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται ανά έτος, από το δεύτερο έτος της μίσθωσης και μετά, σε ποσοστό μία εκατοστιαία μονάδα (1%) μεγαλύτερο από τον δείκτη του τιμαρίθμου κόστους ζωής που ανακοινώνεται επισήμως και θα υπολογίζεται ανά έτος επί του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους (αναπροσαρμογή = τ.κ.ζ +1% ετησίως), κατ' ελάχιστο, δε κατά ποσοστό 5% ετησίως (δηλαδή αν πχ ο τιμάριθμος είναι 3%, το μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 5% και όχι (3+1=) 4%).

Ο μισθωτής θα καταβάλει ολόκληρο το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α, ποσοστού σήμερα 3,6%.

Επί προκαταβολής μισθωμάτων χρονικού διαστήματος άνω του εξαμήνου, γίνεται έκπτωση ποσοστού 5% επί του εκάστοτε καταβαλομένου μισθώματος.

Ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης, καθώς επίσης με τις νόμιμες κρατήσεις και τα τέλη χαρτοσήμου πλέον ΟΓΑ κλπ επί του μισθώματος . Εκτός του μισθώματος και των παραπάνω νόμιμων προσαυξήσεων, ο μισθωτής θα βαρύνεται με την υποχρέωση πληρωμής και :

α) της κατανάλωσης ρεύματος της Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή (εξαιρούμενου του ΕΕΤΗΔΕ)

β) της κατανάλωσης του νερού σύμφωνα με τους λογαριασμούς που θα εκδίδει ο αρμόδιος οργανισμός.

γ) Λοιπά δημοτικά τέλη και λογαριασμούς κάθε είδους (οργανισμών κοινής ωφέλειας, κοινοχρήστων κλπ).

δ) όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, θέρμανση, δημοτικά τέλη και φόροι κάθε μορφής αντίστοιχα, που ενσωματώνονται στους λογαριασμούς Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Τήνου και της ΔΕΗ(εξαιρούμενου του ΕΕΤΗΔΕ), καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Επίσης το μισθωτή βαρύνει και κάθε τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπισθούν μελλοντικά.


Άρθρο 5

Όποιος έχει πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή ισόποση τραπεζική επιταγή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο οποίος εγγυητής θα καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης .


Άρθρο 6

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί οφείλει μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματική εγγύηση ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή από Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς δύο (2) μηναία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Κληροδοτήματος εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, αυτός εξακολουθεί να οφείλει μισθώματα, αποζημίωση από ζημιές στο ακίνητο, λογαριασμούς σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο Τήνου κλπ) σχετικούς με το μίσθιο.

Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του άρθρου 6 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Κληροδότημα από το μισθωτή και τον εγγυητή του, αποζημίωσης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του Κληροδοτήματος.


Άρθρο 7

Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά τη έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.

Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον.

Ο τελευταίος πλειοδότης, αν δεν διαμένει στον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Άρθρο 8

Ο πλειοδότης οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή, ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλλατον διαφορά του μισθώματος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Κληροδοτήματος .

Η πρώτη δόση του μισθώματος πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί. Σ’ αυτήν συμψηφίζεται η κατά το άρθρο 5 εγγύηση, η οποία καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας ή το μισθωτήριο συμφωνητικό.


Άρθρο 9

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήματος.

Ρητά συμφωνείται ότι το Κληροδότημα καμία ανάμειξη δεν θα έχει και γι' αυτό καμία ευθύνη δεν φέρει για την έκδοση ή όχι άδειας καταλληλότητας του μισθίου για την επιχείρηση του μισθωτή, καθώς και για τις τυχόν διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης και διατήρησης των σχετικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης του μισθωτή, τις οποίες ο τελευταίος θα αναλάβει αποκλειστικά ο ίδιος και υπ' ευθύνη του.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο κατάστημα, ούτε υποχρεώνεται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.


Άρθρο 10

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει:

(α) ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία ευρίσκεται (ασοβάντιστο, χωρίς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ), και

(β) ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι προσφορές για την μίσθωση θα πρέπει να συνοδεύονται από: α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) εγγυοδοσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και δ) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα τους.

Εις τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη.


Άρθρο 11


Το μίσθιο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά ως επαγγελματική στέγη, με τους περιορισμούς της νομοθεσίας που αφορούν την περιοχή στην οποία βρίσκεται το μίσθιο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή, αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση..

Ο εκμισθωτής, ήτοι το ανωτέρω Κληροδότημα δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, κάθε εργασία , τοποθέτηση (σοβάδες, πατώματα κλπ) όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση (πχ υδραυλικές, ηλεκτρολογικές κλπ) που θα γίνει από το μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Κληροδοτήματος μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά. Ωστόσο μετά από αίτηση του μισθωτή για συμψηφισμό μισθωμάτων με πρώτες βασικές εργασίες όπως σοβάντισμα, πατώματα, ηλεκτρολογικές-υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ, το αίτημα αυτό θα εξεταστεί από το Κληροδότημα κατ'εξαίρεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τη νομοθεσία των κληροδοτημάτων.


Άρθρο 12

Το Κληροδότημα επιφυλάσσεται να δώσει στο μισθωτή το δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου ή οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης του με αντάλλαγμα ή χωρίς, εάν η σχετική πρόταση εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής μετά του εγγυητού του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Κληροδότημα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας και την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στο Κληροδότημα τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης, υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί, ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της.


Άρθρο 13


Ο μισθωτής θα αναλάβει ρητά την υποχρέωση έναντι του Κληροδοτήματος να συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια τόσο το μίσθιο όσο και τα συστατικά, παρακολουθήματα και παραρτήματα αυτού, ευθυνόμενος έναντι του εκμισθωτή για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αν επέλθουν αυτές, κατά το χρόνο που ο μισθωτής - και οποιοσδήποτε τυχόν τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτήν - θα βρίσκεται στην κατοχή του μισθίου. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια που ο μισθωτής θα βρίσκεται στην κατοχή του μισθίου, υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους όρους και τις σχετικές Πολεοδομικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές ή άλλες διατάξεις που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον, για τυχόν παραβάσεις των οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο μισθωτής.

Μετατροπές, διαρρυθμίσεις και προσθήκες επί του μισθίου και των συστατικών, παρακολουθημάτων και παραρτημάτων αυτού, κατ' αρχήν, απαγορεύονται. Είναι δυνατόν να επιτραπούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος μετατροπές, διαρρυθμίσεις ή προσθήκες, μόνον όμως εγγράφως και μετά προηγούμενη ειδοποίηση από το μισθωτή για το είδος και την έκταση αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργείται κίνδυνος από δομική ή στατική άποψη για το μίσθιο και δεν θα βλάπτεται η αισθητική του εικόνα.

Κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης, διαρρύθμιση ή προσθήκη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής, θα βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή και θα παραμείνει υπέρ του μισθίου και του Κληροδοτήματος μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση ή αξίωση του από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα. Το Κληροδότημα διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την αφαίρεση των επισκευών ή βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων ή προσθηκών κατά τη λήξη της μίσθωσης με δαπάνες του μισθωτή και σε περίπτωση αρνήσεως του να προβεί στην αφαίρεση τους, αξιώνοντας από το μισθωτή τη σχετική δαπάνη.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Κληροδότημα ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσής της.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα της προκήρυξης της νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μίσθιου, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για τη νέα μίσθωση.

Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.

Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου που όλους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.


Άρθρο 15

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα . Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέρα από την οριζόμενη στην διακήρυξη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά .


Άρθρο 16

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην Επιτροπή πριν την έναρξη του συναγωνισμού και να προσκομίσει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 17

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από την Διαχειριστική Επιτροπή και από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Το πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.

Εάν θεωρηθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα ή δεν προσέλθει κανένας κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.


Άρθρο 18

Σε περίπτωση που δύο η περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο μίσθωμα η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.


Άρθρο 19

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής εγγράφως κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μόνον από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως της διενέργειας αυτού.

Τυχόν παρατυπία κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

Άρθρο 20

Το Κληροδότημα μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής να λύει μονομερώς την σύμβαση μισθώσεως, όταν γίνει αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου, αλλά πάντα μετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιείται με απόδειξη προς τον μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της συμβάσεως, χωρίς ο μισθωτής να μπορεί να αξιώσει ουδεμία αποζημίωση .


Περίληψη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου

Το κληροδότημα Μοσχούλας και Φωκίωνος Πλυτά», θα εκμισθώσει ακίνητο ιδιοκτησίας του με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα λάβει χώρα την 1 Ιουλίου 2012, ημέρα Κυριακή και από ώρα 10.00 πμ έως και μέχρι τις 12.00 πμ στο ισόγειο του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Τήνου - οδός Μεγαλόχαρης 24.

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο ισόγειο κατάστημα, βρίσκεται στην παραλιακή οδό της πόλης της Τήνου, έχει συνολική επιφάνεια 55,60 τμ τμ και αποτελείται από αίθουσα και τουαλέτα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250 €). Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έως δώδεκα (12) έτη.

Αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τήνου, από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος κο Στέφανο Λαγουρό (6974815830) και από το δικηγόρο Νικόλαο Α. Σπηλιόπουλο (2283021188-6944144968), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για παροχή πληροφοριών για τους όρους της προκήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης, ή γενικότερα η δημοπρασία κηρυχθεί άγονη, τότε προσδιορίζεται ημερομηνία επανάληψης της δημοπρασίας η 8.7.2012, ημέρα Κυριακή, ώρα 10.00-12.00 πμ στον ίδιο τόπο και σε περίπτωση που χρειαστεί και νέα επαναληπτική δημοπρασία, αυτή θα λάβει χώρα την 15.7.2012, ημέρα Κυριακή, ώρα 10.00-12.00 πμ στον ίδιο τόπο.  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece