Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - ΔιαφημιστικάΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πληροφορίες: 2283360125

e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr

Τήνος, 11/4/2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 10.310 / 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης:

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»


Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) ατόμων στις Κυκλάδες. Από αυτά, 20 άτομα θα προσληφθούν για εργασία στο Δήμο Τήνου ως συμπράττοντα φορέα στις παρακάτω ειδικότητες:


Δήμος Τήνου

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

233

Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών ρεμάτων και μονοπατιών

Δήμος Τήνου

ΥΕ Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων

5 μήνες

3

234

Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών ρεμάτων και μονοπατιών

Δήμος Τήνου

ΥΕ Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων

5 μήνες (Έναρξη 1/8/2012)

4

235

Καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση προσόψεων σχολικών κτηρίων γηπέδων και παιδικών χαρών και μικρά έργα προσβασιμότητας

Δήμος Τήνου

ΥΕ Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων

5 μήνες

2

236

Καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση προσόψεων σχολικών κτηρίων γηπέδων και παιδικών χαρών και μικρά έργα προσβασιμότητας

Δήμος Τήνου

ΥΕ Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων

5 μήνες (Έναρξη 1/8/2012)

2

237

Ενημέρωση ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Δήμος Τήνου

ΔΕ Διοικητικού

5 μήνες

1

238

Ενημέρωση ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Δήμος Τήνου

ΔΕ Διοικητικού

5 μήνες (Έναρξη 1/8/2012)

1

239

Προσωπική φροντίδα σίτιση μετακίνηση ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων, παιδική φροντίδα

Δήμος Τήνου

ΔΕ Οδηγοί

5 μήνες

1

240

Υποβοήθηση και η στήριξη του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Δήμου και η οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Δήμος Τήνου

ΠΕήΤΕ Διοικητικού

5 μήνες (Έναρξη 1/6/2012)

4

241

Υποβοήθηση και η στήριξη του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Δήμου και η οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Δήμος Τήνου

ΥΕ Φύλακες

5 μήνες (Έναρξη 1/6/2012)

2


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:


Νικηφόρου Μανδηλαρά 11 Ερμούπολη Σύρος, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Έρευνας Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, υπόψη κ Αλεξανδρή Δημήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2281085354).


Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 20-04-2012.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imsyrou.gr) γ) στο Δήμο Τήνου, Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
 

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece