Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - Διαφημιστικά
ΠΡΟΣ: 1) TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

2) ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

3) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΚΟΙΝΟΠ: 1) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟ

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3) ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ

4) Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1. Γεράσιμου Περπινιά του Αντωνίου,

2. Ελένης Χριστάκη – Βιδάλη του Μάρκου,

3. Γεωργίου Μαραγκού του Αντωνίου,

4. Μαρίας Παπακωνσταντοπούλου – Φιλιππούση του Επαμεινώνδα,

5. Ζωής Καβούδη του Μάρκου,

6. Ιωάννη Σπανού – Αγά του Αντωνίου

7. Αντωνίου Φιλιππούση του Γεωργίου,

λογιστών – φοροτεχνικών, κατοίκων πόλεως Τήνου του Δήμου Τήνου.

-----------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορηθήκαμε με μεγάλη έκπληξη το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Ενοποιήσεων Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προτείνει να παραμείνουν μόνο δύο (2) Δ.Ο.Υ. στις Κυκλάδες και να καταργηθεί η Δ.Ο.Υ. Τήνου.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια τα κριτήρια τα οποία έλαβαν υπ΄ όψιν τους τα μέ-λη της παραπάνω Επιτροπής για να καταλήξουν στο πόρισμα αυτό, αλλά είναι βέβαιον ότι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους το γεγονός ότι η Τήνος, όπως και

πολλά άλλα νησιά των οποίων ζητείται η κατάργηση των Δ.Ο.Υ., δεν βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά στο Αιγαίο, με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό.

Προφανώς η Αρχή της Νησιωτικότητας, την οποία έλαβε υπ’ όψιν του ο Συνταγματικός Νομοθέτης κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγμα-τος, αναγνωρίζοντας ρητά την ανάγκη να λαμβάνονται υπ’ όψιν διαφορετικά κριτήρια για τα νησιά της Χώρας μας σε όλα τα νομοθετήματα και τις εκφάνσεις λειτουργίας του Κράτους, δεν λήφθηκε υπ’ όψιν από τα μέλη της παρα-πάνω Επιτροπής. Όπως επίσης είναι βέβαιον ότι δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η πολυδιαφημισμένη Αποκέντρωση του Κράτους, η οποία υποτίθεται ότι θα φέρει τις υπηρεσίες κοντύτερα στον πολίτη της Ελληνικής περιφέρειας, για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή του.

Ζούμε και εργαζόμαστε σε ένα νησί, το οποίο κατοικείται από 10.069 μο-νίμους κατοίκους και του οποίου η Δ.Ο.Υ έχει τουλάχιστον 6.000 με 7.000 φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επισημαίνουμε ότι η αύξη-ση του πληθυσμού στην Τήνο την τελευταία δεκαετία, έχει υπερβεί το εντυ-πωσιακό ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ σχεδόν σε όλη την Ελλάδα υπήρξε μείωση πληθυσμού.

Είναι γνωστό σε όλους, ότι η Τήνος αποτελεί λίκνο της Τέχνης και του Πολιτισμού στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο και ταυτόχρονα έδρα του Πα-νορθόδοξου Προσκυνήματος της Παναγίας της Μεγαλόχαρης, με αποτέλε-σμα τα τελευταία χρόνια το νησί να έχει μεγάλη τουριστική κίνηση και προ-σέλευση επισκεπτών και να έχει αναπτύξει έντονη οικονομική και επιχειρη-ματική δραστηριότητα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Τήνου, την έχουν καταστήσει ένα από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας την τελευταία εικοσαετία. Επιπλέ-ον στο νησί αναπτύσσεται οικονομική δραστηριότητα και στον πρωτογενή τομέα, κυρίως στην γεωργοκτηνοτροφία, την αλιεία και την μαρμαρογλυπτι-

κή. Και βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε την έντονη οικοδομική δραστηριό-τητα που έχει αναπτυχθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια και τις χιλιάδες αγο-ραπωλησίες ακινήτων από Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίες αποφέρουν σημαντικά έσοδα από διάφορους φόρους στο Κράτος.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι εμείς που συναλλασσόμαστε καθημερινά με την Δ.Ο.Υ Τήνου, ότι εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί στο νησί και των αγοραπωλησιών ακινήτων, η Δ.Ο.Υ. Τήνου επιτελεί σημαντικό έργο και οι υπάλληλοι της εργάζονται καθημερινά με έντονους ρυθμούς και μεγάλη ευσυνειδησία για να ανταποκριθούν στον φόρτο εργασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν.

Η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Τήνου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της σε μια άλλη Δ.Ο.Υ (πιθανόν της Σύρου) θα δυσχεράνει σοβαρά την ζωή των κατοίκων της Τήνου και των χιλιάδων συναλλασσομένων με αυτήν και ιδιαί-τερα των επαγγελματιών (λογιστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, επιχει-ρηματιών), που συναλλάσσονται εξ’ επαγγέλματος καθημερινά με αυτήν. Ιδιαίτερα για μας τους λογιστές, η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Τήνου αποτελεί α-παξίωση και υποβάθμιση του επαγγέλματός μας, αφού εκ των πραγμάτων η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων πελατών μας θα είναι πλέον πολύ δυ-σχερής και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη, κυρίως σε περιπτώσεις που θα υπάρχει θέμα επείγοντος.

Η μεταφορά μιας ακόμα Δημόσιας Υπηρεσίας (και δη της σημαντικότερης) από την Τήνο, μετά την φημολογούμενη μεταφορά του ΙΚΑ, του Τελωνείου και του Ειρηνοδικείου και η μεταφορά τους στη Σύρο ή άλλου, αποτελεί την απαρχή για την απαξίωση του νησιού και την προοδευτική με τον καιρό εγκατάλειψη από τους κατοίκους του, με ότι συνεπάγεται αυτό στο μέλλον.

Είναι βέβαιον ότι εν τέλει το όποιο όφελος θα αποκομίσει το Κράτος από το κλείσιμο μιας ενεργής Δ.Ο.Υ, όπως είναι αυτή της Τήνου, θα είναι τελικά πολύ μικρότερο από την αντίστοιχη απώλεια εσόδων η οποία θα υπάρξει,ακριβώς λόγω της μη ύπαρξης της Δ.Ο.Υ. δίπλα στον πολίτη. Αυτό άραγε το έλαβαν υπ’ όψιν τους τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ενοποιήσεων Δ.Ο.Υ.;

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η ενδεχόμενη απόφαση του Υπουρ-γείου Οικονομικών για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Τήνου, αποτελεί σοβαρό σφάλμα και πλήγμα για το νησί της Τήνου, τους χιλιάδες κατοίκους του και την Εθνική Οικονομία και ως εκ τούτου εντέλει η απόφαση αυτή τελικά δεν θα ληφθεί.

Τήνος 17-10-2012

Με Τιμή

1.- ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

2.- ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΛΝΗ

3.- ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

5.-ΚΑΒΟΥΔΗ ΖΩΗ

6.-ΣΠΑΝΟΣ - ΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7.- ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


 


  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece