22 Ιουνίου 2006

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ΄αριθμ.10/203/οικ/13884/21-06-2006 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής  της παρ. 1  του άρθρου 2 της 55/98 ΠΥΣ.

2.      Τις διατάξεις του Π.Δ.508/1988.

3.      Απόφαση από την 15/21-06-2006 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Ανακοινώνει

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 64 ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του (Επιμελητές Ιερών Ναών, Μουσείων, Εκθέσεων, Καθαριστών Συγκροτήματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994  (εδαφ. η, παρ.2).

1.                  Επιμελητές - επιμελήτριες 34 άτομα με  απολυτήριο τίτλο Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον επιμελητές για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του ΠΙΙΕΤ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της υπηρεσίας (όπως βοηθοί εικονοφύλακα, νεωκόρου, ψάλτη και απασχόληση σε μέτρα τάξεως εντός του Ι. Ναού της Ευαγγελιστρίας αντίστοιχα).

2.                  Εργάτες-εργάτριες 30άτομα, εκ των οποίων θα προσληφθούν δέκα (10) τουλάχιστον εργάτες που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών και αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς και επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων και αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.). Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1941 μέχρι 1988.

Δεν  πρέπει  να  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα   (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι, (άρθρο6 Καν.8/70 ΦΕΚ 81/Α).

Να είναι υγιείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και του Επαρχείου Τήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.        Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ,ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται  με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

2.        Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ( όπου απαιτείται).

3.        Βεβαίωση ΟΤΑ περί μόνιμης κατοικίας.

4.        Πιστοποιητικό ΟΤΑ από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι Τήνιος.

5.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

6.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 09-10-2005 μέχρι 08-07-2006, ημερομηνία έναρξης της εποχιακής απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Ø                  Για την κατάταξη και επιλογή  όλων των υποψηφίων προτάσσονται οι υποψήφιοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας : πολυτέκνου, άγαμης μητέρας, χηρείας με ανήλικα τέκνα και τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Ø                  Ακολουθούν υποψήφιοι, (αφορά μόνο την κατηγορία των Επιμελητών-τριών), με τυχόν ιδιαίτερα προσόντα π.χ. γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον first Certificate in English για την Αγγλική, Delf 1er Degri ή Certificate de langue Francais ή δίπλωμα επιπέδου Β1 για τη Γαλλική, Zentrale Mittelstufenprufung για τη Γερμανική κλπ. ή αντίστοιχα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Β2 επιπέδου.

Ø                  Και έπονται υποψήφιοι οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ .

Ø                  Υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα ή προϋποθέσεις θα καταταχθούν τελευταίοι κατά σειρά και θα προτάσσεται μεταξύ τους ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος.

Ø                  Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων   μόνο   εφόσον  προσκομιστούν  τα  ανάλογα  αποδεικτικά  στοιχεία  (τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ.).

Ø                  Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ø                  Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

Ø                  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 3 μηνών και η εβδομαδιαία απασχόληση 6ημερη.

Ø                  Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Σύρου και μία τοπική της Τήνου και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ι. Ιδρύματος και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α Τήνου.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

 

 

 

 

Ευάγγελος Σημαντήρης

Home

) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

Ιούνιος 2006