10 Απριλίου 2006

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη τεχνικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 Η Διοικ. Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχουσα υπόψη:

1.- Την υπ΄αριθμ.10/152/15038πε/17-5-2005 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 55/98 ΠΥΣ..

2.- Τις διατάξεις των περιπτώσεων ιι και ιιι του εδαφ. α, της παρ.4, του άρθρ.8 του Ν 2740/1999.

3.- Απόφασή της από την 7/2006 Συνεδρίαση

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει τεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1 ) έτους για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης έργων για το συγκρότημα του ΠΙΙΕΤ κλπ. κτίσματα και κτήματά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 ( εδαφ. η παρ.2), ήτοι:

1.- Ένας (1) Τεχνολόγος Μηχανικός με δίπλωμα ΤΕΙ και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, των εξής κατά προτεραιότητα προτίμησης για πρόσληψη των ειδικοτήτων: α) πολιτικού δομικών έργων, β) πολιτικού έργων υποδομής, γ) τοπογράφου, δ) ηλεκτρολόγου, ε) μηχανολόγου.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 60 ετών.

 Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

 Να είναι Έλληνες Πολίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρ.6 Καν.8/70 ΦΕΚ 81/Α).

 Να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

 Προϋπηρεσία στις αντίστοιχες ειδικότητες σε δημόσιους φορείς θα ληφθεί υπόψη.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο κεντρικό κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και του Επαρχείου Τήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, που χορηγείται από το ΠΙΙΕΤ, πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

4.-Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαίτερα προσόντα.

5.-Βεβαίωση του φορέα για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα, εφόσον επικαλείται.

 

-          Η εργασία θα παρέχεται σε πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση.

-          Οι όροι αμοιβής της εργασίας θα καθορισθούν με βάση τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον υπάρχουν.

-         Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

-         Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

-         Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ιερού  Ιδρύματος, του Δήμου Τήνου και του Επαρχείου Τήνου.

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικ. Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

 

 

 

 

Ιωάννης Πολατσίδης

Google

home

Απρίλιος 2006