ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
Αριθμ. Πρωτ :

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του εδρεύοντος στην Τήνο Κυκλάδων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου"

 

δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α' 455/24-10-1939) και του από 30/11-4/12/1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 523/04-12-1939) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου & οικοδομήσιμου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας, επί της οδού Άλσους αριθμ. 3 συνολικού εμβαδού 646,81 τ.μ, ή όσης εκτάσεως πλέον ή έλαττον κι αν είναι με τα της επ' αυτού κτισμένης παλαιάς οικίας που αποτελείται από υπόγειο συνολικού εμβαδού 16 τ.μ, ισόγειο συνολικού εμβαδού 132 τ.μ, πρώτο όροφο συνολικού εμβαδού 171 τ.μ, σοφίτα συνολικού εμβαδού 72 τ.μ. &  ισόγειες αποθήκες στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου συνολικού εμβαδού 20 τ.μ. της κληρονομιάς Μαρίας Γιαννούλη, με τους ακόλουθους όρους :

 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ήτοι εκατόν εικοσιπέντε χιλιάδων (125.000) €υρώ. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως.
 2. Ελάχιστος όρος προσφοράς ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων €υρώ (1.250.000.οο). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου, κάθε δε επόμενη προσφορά πρέπει επίσης να είναι ανώτερη της προηγούμενης κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου προσφοράς.
 3.  Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα στην πλειοδοσία και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους κι επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές γράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και τον πίνακα πλειοδοσιών, τον οποίο υπογράφει κάθε πλειοδότης έναντι της προσφερόμενης απ' αυτόν κάθε φορά τιμής. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τον καλύτερο πλειοδότη.
 4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.
 5. Αν ο καλύτερος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του που να διαμένει στον τόπο αυτό και προς τον οποίο θα κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.
 6. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον πλειοδότη η έγκριση των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά κι από το χρόνο αυτό τρέχει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
 7. Το Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη - αγοραστή για τις τελικές επιφάνειες του οικοπέδου και των κτισμάτων, τη γενική κατάσταση του όλου ακινήτου ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτό.
 8. Σε περίπτωση εκνίκησης, επιστρέφεται στον αγοραστή το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε μαζί με τους τόκους που τυχόν έχουν καταβληθεί κι απαλλάσσεται ο αγοραστής από τις δόσεις που τυχόν οφείλει. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, χωρίς ν' αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια.
 9. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων ενυπόθηκων χρεών, προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστεί κι έτσι το 1/2 εξ αδιαιρέτου του εκποιουμένου ακινήτου που ανήκει σ' αυτόν μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.
 10. Από το εκποιούμενο, ο μεν πρώτος όροφος είναι μισθωμένος από 15-12-1986 ως κατοικία με σύμβαση μίσθωσης που έχει καταστεί πλέον αορίστου χρόνου, η Δε υπόλοιποι εκποιούμενοι όροφοι είναι κενοί.
 11. Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών και συμψηφίζεται σ' αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελάχιστου όρου.
 12. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει όλο το τίμημα, η αγοραπωλησία θεωρείται άκυρη και η κατατεθείσα εγγύησης συμμετοχής του, καταπίπτει κι αποδίδεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου υπέρ της κληρονομιάς, το δε ακίνητο εκτίθεται και πάλι σε νέα δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν κι εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου υπέρ της κληρονομιάς.
 13. Επίσης, υπέρ του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου για την κληρονομιά, καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.
 14. Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών ανήκει στην κρίση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
 15. Η σύμβαση πωλήσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της εγκρίσεως των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 16. Στη δημοπρασία δικαιούται να συμμετάσχει κι ο ιδιοκτήτης του υπολοίπου ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του ακινήτου αυτού.
 17. Οι πάσης φύσεως φόροι & τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, τα έξοδα εκτιμήσεως του εκποιουμένου από το Σ.Ο.Ε ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη αγοραστή μονομερώς.
 18. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε συμμετέχοντος στη δημοπρασία.
 19. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις των Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α' 455/24-10-1939) και του από 30/11-4/12/1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 523/04-12-1939) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
 20.  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δικηγορικό γραφείο του κ. Δημητρίου Σιώτου στην οδό Ηρακλείτου 6, Κολωνάκι - 106 73 Αθήνα, 1ος όροφος τηλ. 210-3606531 - 3607809, την 27/08/2006, ημέρα Κυριακή & ώρα 10:00 - 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας, τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, τηλ 22830-22256, 22336, κ. Ιωάννη Αλικάρη.

 

Τήνος 29 Ιουλίου 2006

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

 

Ιωάννης Πολατσίδης
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 03-08-2006

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Εθνικών
Κληροδοτημάτων του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών

 

Μαρίνα Φλωράκη

Home

Back

11/08/06


6KB) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.